شناسایی نقاط تقاطع


نشان داده ایم با شناسایی نقطه عطف چگونه شناسایی سود یا عدم زیان چند صد درصدی در سبد شما رخ خواهد داد.

تشخیص هویت با استفاده از ویژگیهای محلی و ساختاری رگ های شبکیه چشم

سیستم تشخیص هویت بر اساس شبکیه چشم یک سیستم بیومتریک پایدار و قابل اعتماد است. که اشکالاتی مانند فراموشی، لـو رفـتن، گم شدن و جعل شدن را ندارد. در این مقاله یک روش جدید با دقت عملکرد بالا ارائه می گـردد. کـه بـرخلاف سـایر روش هـای مبتنـی بـر شبکیه در مقابل چرخش و جابجایی عروق مقاوم است. این سیستم شـامل سـه مرحلـه اصـلی پـیش پـردازش، اسـتخراج ویژگـی و تطبیـق ویژگی می باشد. استخراج عروق با روش تبدیل موجک پیوسته مختلط انجام می شود.

در مرحله اسـتخراج ویژگـی بـا اسـتفاده از عملگـر تشخیص الگوی محلی رگ علاوه بر تشخیص نقاط ویژه انشعاب و تقاطع در شبکه عروق، ویژگـی هـای ایـن نقـاط ماننـد تعـداد شـاخه، کوچکترین زاویه و نوع نقاط (انشعاب و تقاطع) استخراج می گردد. در مرحله تطبیق ویژگی، از تعداد نقاط ویـژه منطبـق در کنـار میـزان شباهت توپولوژیگراف حاصل از اتصال نقاط ویژه تصویر ورودی و تصاویر مرجع استفاده شده. و در نهایت هویت فرد احراز می گـردد. روش ارائه شـده روی پایگـاه داده هـای DIARET ،VARIA ،DRIVEو STARE اجـرا شـده انـد. کـه دقـت تشـخیص هویـت در ایـن پایگاه های داده به ترتیب100% 81/99% ،7/99%،100% بوده است.

احراز هویت بیومتریک

در میان روشهای مختلف احراز هویت بیومتریک میتوان گفت استفاده از شبکیه چشم به دلیل عدم تغییر عروق شبکیه و عدم دسترسی آسان به عروق قابل اعتمادترین آنهاست. روش ارائه شده در این مقاله مبتنی بر نقاط ویژه عروق شبکیه میباشد که چهار مرحله اصلی دارد.

مرحله اول استخراج رگ است. که به این منظور از روش مبتنی بر موجک پیوسته مختلط استفاده شده است. مرحله دوم تشخیص نقاط انشعاب و تقاطع و ویژگیهای آنها است. که توسط عملگر تشخیص الگوی محلی انجام میشود. در این عملگر نقاط انشعاب و تقاطع بعنوان نقاط ویژه و صفات نوع، تعداد شاخه و کوچکترین زاویه به عنوان ویژگی در نظر گرفته میشوند. در مرحله سوم گراف وزن داری تشکیل میگردد. که رئوس آن نقاط ویژه و وزن یالهای آن فاصله زوج رئوس است (چه رئوسی که به وسیله رگها به یکدیگر متصل باشند و چه نباشند). مرحله چهارم تطبیق ویژگی و تصمیمگیری است. که بر اساس تعداد نقاط منطبق بین دو تصویر از نظر نوع، تعداد شاخه و کوچکترین زاویه و محاسبه شباهت توپولوژیگراف رئوس آنها انجام میشود.

همانطور که مشخص است این روش وابسته به دیسک نوری و مختصات دکارتی نقاط ویژه نمیباشد. و ترازبندی هم انجام نمیدهد. از طرفی هم ویژگیهای نقاط را در نظر میگیرد و هم شکل قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر را در نظر گرفته تا بتواند در حالات مختلف هویت را بدرستی تشخیص دهد.

نقطه عطف بازار (بخش دوم)

نشان داده ایم با شناسایی نقطه عطف چگونه شناسایی سود یا عدم زیان چند صد درصدی در سبد شما رخ خواهد داد.

نقطه عطف بازار (بخش دوم)

بورس24 : در مطلب قبل در خصوص اصطلاح خود ساخته ای به نام نقطه عطف ترند صحبت شد و اهمیت آن در معاملات و جهت بازار را گفتیم که می توانید جزئیات بیشتر را در این مطلب بخوانید

در این مطلب به سراغ نقطه عطف ترند برای بازه بلند مدت و اهمیت بالای آن خواهیم رفت و نشان خواهیم داد با شناسایی نقطه عطف چگونه شناسایی سود یا عدم زیان چند صد درصدی در سبد شما رخ خواهد داد.

برای درک دقیق تر و بهتر نقاط عطف ترندهای بلند مدت می توان از میانگین های متحرک استفاده کرد و نقاط تقاطع دو میانگین را در یک تایم فریم هفتگی یا ماهانه به عنوان یک سیگنال تلقی نمود که عموما از میانگین ها با شرایط میانگین های سریع یا کند می توان در شرایط گوناگون استفاده کرد.

میانگین های متحرک سریع عموما بازه های زمانی کمتری را شامل می شوند و نسبت به میانگین های متحرک کند ، سرعت واکنش بهتری دارند. برای مثال در یک نقطه عطف ترند برای بازه بلند مدت از دو میانگین متحرک 6 ماهه و 10 ماهه به عنوان میانگین سریع و کند استفاده می کنیم. زمانی که خط میانگین متحرک سریع (6 ماهه) بالای خط میانگین متحرک کند قرار می گیرد روند را صعودی می دانیم و زمانی که این خط زیر میانگین کند قرار می گیرد روند را نزولی تحلیل می کنیم.

برای مثال در نمودار سایپا طی 15 سال اخیر (تایم فریم ماهانه) در تصویر دو میانگین متحرک لگاریتمی ترسیم شده اند که خط سبز رنگ 6 ماهه و خط بنفش 10 ماهه است. این نمودار 15 ساله به خوبی نشان می دهد که نقاط عطف ترند در دوره های مختلف به چه شکل عمل می کنند. البته الزاما همیشه این خطوط سیگنال دقیقی ارائه نمی دهند لذا استفاده به همراه مکمل هایی که در مطالب آتی خواهیم گفت می تواند تا حدود زیادی دقت این سیگنال ها را افزایش دهد. در نمودار زیر هر کندل یا شمع (خطوط عمودی شامل بدنه و سایه) به معنی یک ماه می باشد.

مثلا یکی از کارایی های این سیستم در نقطه 4 و 5 خود را نشان داده اند به طوریکه در نقطه 4 در کندل (شمع) سوم یعنی در واقعیت سومین ماه سیگنال خروج با تایید نقطه عطف ترند داده شده است و این در حالی بود که این روند نزولی 24 ماه ادامه داشت و قیمت سهم از زمان سیگنال خروج تا انتهای روند نزولی به حدود یک سوم کاهش یافت. در نقطه 5 نیز از زمان دادن سیگنال خرید با نقطه عطف ترند تا زمان سیگنال خروج سهم بازدهی حدود 2 برابری در مدت دو سال داده است. برای شناسایی به موقع تر سیگنال نقطه 7 می توان از ابزار کوتاه مدت تر نیز استفاده کرد چراکه به دلیل بازه طولانی مدت باید منتظر یک کندل یعنی به پایان رسیدن ماه باقی ماند و سپس تصمیم گیری کرد. در خصوص ابزار میان مدتی در مطلب آینده بیشتر خواهیم گفت.

تشریح دومین گزارش شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز

تشریح دومین گزارش شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز

مدیرکل دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه 996 نقطه پرتصادف با اعتبار 12 میلیارد تومان در سال 95 آشکارسازی شد گفت: 200 نقطه نیمه‌کاره از قبل وجود دارد شناسایی نقاط تقاطع و 500 نقطه جدید از فهرست 1585 نقطه برای اصلاح در برنامه امسال قرار خواهد گرفت به‌طوری‌که پس از اتمام بررسی توسط مهندسان مشاور، پروژه‌ها به‌سرعت برای اجرا در قالب مناقصه به پیمانکاران واگذار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در جلسه 85 کمیسیون ایمنی راه‌ها به تشریح گزارش این سازمان در قبال اجرای دستورالعمل شناسایی و اولویت بندی و رفع نقاط پرتصادف پرداخت و گفت: این موضوع تاکنون طی 4 جلسه در کمیته ذی‌ربط در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز ارائه گردید و به جهت اقدامات قابل توجهی که در این راستا انجام شده است، مورد تقدیر و تشکر واقع شد.

وی افزود: در گزارش اول که اواسط سال قبل در کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه شد، اعلام گردید که 1585 نقطه پر تصادف در سطح جاده‌های کشور شناسایی و اولویت‌بندی شده است و استان‌های فارس و خوزستان از نظر تعداد نقاط پرتصادف در بالاترین رتبه قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری بیان داشت: پس از مشخص شدن پراکندگی‌ و موقعیت نقاط پرتصادف بر روی نقشه راه‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی،فهرست تمام این نقاط از سوی دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

اکبری در ادامه گفت: در گام بعدی باید در مدت یک ماه، علائم آشکارسازی در کلیه این نقاط نصب و در مدت 6 ماه،تهیه طرح ایمن‌سازی جهت مطالعه به مهندس مشاور واگذار ‌شود. همچنین ظرف یک ماه باید نسبت به بازدید ایمنی و کنترل و تأمین الزامات ایمنی راه در آن نقاط اقدامات لازم انجام می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی پروژه نیمه‌کاره و در دست اقدام در راه‌های کشور موجود است که آن‌ها نیز تحت عنوان نقاط پرحادثه در سنوات قبل شناسایی و مشخص شده‌اند که شامل احداث راه، پل، تونل و تقاطع هم‌سطح و غیر هم‌سطح نیز هستند.

مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری با بیان اینکه «در سال گذشته حدود 600 عنوان پروژه شامل احداث تقاطع هم‌سطح و غیر هم‌سطح و ایمن‌سازی راه‌ها و نقاط حادثه‌خیز وجود داشت» گفت: پس از تهیه فهرست نهایی نقاط پرتصادف، به‌سرعت سه سؤال از استان‌ها پرسیده شد که عبارت‌اند اند از؛ چه تعداد از نقاط پرتصادف در سال‌های گذشته آشکارسازی شده است؟ چه تعداد از نقاط پرتصادف جدید جزو 600 پروژه موجود هستند که با تکمیل پروژه، برطرف می‌شود؟ و چه تعداد جزو باند دوم‌های در حال ساخت هستند؟ زیرا تعداد زیادی باند دوم توسط شرکت ساخت و توسعه و استان‌ها در حال اجرا هستند که گمان می‌کردیم با تکمیل آن مشکل تعدادی از نقاط پرتصادف رفع می‌‌شود.

اکبری با اشاره به پاسخ استان‌ها به این سه سؤال اعلام کرد: از 1585 نقطه، 583 نقطه قبلاً آشکارسازی و 996 نقطه باقی‌مانده بود، همچنین 162 نقطه جزو پروژه ­های در حال اجرا است و 224 پروژه در مسیرهای باند دوم در حال احداث قرار دارد که توسط بخش‌های مختلف وزارتخانه در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود که کارهای انجام‌شده در وزارتخانه در راستای رفع نقاط پرحادثه است.

اکبری با اشاره به اعتبار لازم برای شروع آشکارسازی نقاط پر تصادف بیان داشت: 12 میلیارد تومان برای آشکارسازی 996 نقطه از منابع سازمان تأمین گردید و در قالب جدول به استان‌ها ابلاغ شد که رقم تخصیصی بر مبنای توزیع 1585 نقطه بوده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری افزود: دو فرم ساده و صورت‌جلسه نیز برای استان‌ها فرستاده شد تا اقدامات انجام‌شده را در آن ذکر کنند و با تصویر به امضای سه مدیر استانی شناسایی نقاط تقاطع شامل فرمانده پلیس‌راه، مدیرکل راهداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان برسد.

به گفته وی، با اتمامِ‌حجت رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیش از بهمن‌ماه سال ۹۵، کار آشکارسازی نقاط پر تصادف در استان‌ها انجام شد.

اکبری ادامه داد: اقدام بعدی، واگذاری این نقاط طبق شرح خدمات 40 صفحه‌ای مورد تصویب سازمان برنامه و بودجه به مشاور بود که باید طبق دستور‌العمل، توسط ادارات کل راه و شهرسازی انجام می‌شد، اما چون بحث ادغام بخش راهداری در ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها مطرح بود،موضوع از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای دنبال شد و شرح خدمات مذکور از سوی سازمان با صرف بیش از صدها ساعت کار مطالعاتی، به‌صورت چکیده در قالب یک چک‌لیست تفصیلی همراه با راهکارها و کروکی در یک فرمت مشخص تعیین و به مهندسین مشاور واگذار شد.

به گفته مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری از شهریور پارسال شناسایی نقاط تقاطع موضوع نقاط پرتصادف در دستور کار مطالعه و قرارگرفته است و پس از درجه‌بندی استان‌ها بر اساس میزان فاصله یعنی نزدیک و یا دور بودن آن‌ها نسبت به یکدیگر،قراردادهای مطالعاتی با مهندسان مشاورمنعقد شد.

اکبری با بیان اینکه «مطالعه و تهیه طرح ایمن‌سازی 1585 نقطه پر تصادف به 14 شرکت مهندسی مشاور واگذار شد» گفت:برای مطالعه ۲.۵ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و 14 قرارداد منعقد شد.

وی با اشاره شناسایی نقاط تقاطع به برگزاری کارگاه‌های آموزشی 4 روزه برای شرکت‌های مهندسین مشاور برگزیده بیان داشت: از بین مهندسان مشاور فعال در حوزه راه و ترابری، بهترین مشاوران حوزه ایمنی انتخاب شدند و در این کارگاه‌ها، تمام نکات لازم را ریزبه‌ریز بازگو کردیم تا پس از امضا قرارداد،‌ کار خود را شروع کنند.

وی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار طرح رفع نقاط پر تصادف ابراز داشت: وزیر راه و شهرسازی با رئیس‌جمهوری در این خصوص مکاتبه کرده تا اعتبار لازم برای رفع نقاط پرحادثه تأمین شود، همچنین ما در سازمان راهداری با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار 2000 میلیارد تومان جهت رفع کامل این نقاط مکاتبه کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به برنامه‌های سال 96 سازمان راهداری در قبال رفع نقاط پر تصادف خاطرنشان کرد: 200 نقطه نیمه‌کاره از قبل وجود دارد و 500 نقطه جدید از فهرست 1585 نقطه برای اصلاح در برنامه امسال قرار خواهد گرفت به‌طوری‌که پس از اتمام بررسی توسط مهندسان مشاور، پروژه‌ها به‌سرعت برای اجرا در قالب مناقصه به پیمانکاران واگذار خواهد شد.

وی در پایان بابیان اینکه «۲۲۰ شناسایی نقاط تقاطع میلیارد تومان اعتبار مصوبی است که برای اجرای این طرح داده‌شده است» خاطرنشان کرد: کلیه اطلاعات مستخرج از شناسنامه تمام 3 هزار نقطه دارای تصادف، به لحاظ آماری تجزیه‌وتحلیل شده است و عصاره یافته­ هایی که در این داده‌ها وجود داشت هم‌اکنون استخراج‌شده که در قالب گزارش تحلیلی دیگری می‌تواند ارائه شود و مورداستفاده قرار گیرد.

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات اساسی است که هر معامله‌گری در بازارهای مالی باید روی آن تسلط کافی داشته باشد. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت معتبر، به‌خوبی می‌توان نقاط تقویت عرضه و تقاضا در بازار را شناسایی کرد. به این ترتیب، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی ایدئال برای خرید و فروش دارایی‌ها نهایت استفاده را برد. با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد استفاده از حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، فارکس و بورس را با هم بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای حاکم در بازار را بهتر شناسایی کنند. در مسیر صعودی، نزولی یا حتی رنج قیمت، دارایی‌ها سقف‌ها و کف‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که چه ارتباطی بین سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قیمت وجود دارد. علاوه بر آن، هر زمان که خطوط حمایت و مقاومت می‌شکنند، اتفاق مهمی در بازار رخ داده که در اثر افزایش عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته است.

مفهوم حمایت

وقتی قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، قیمت به محدوده‌ای می‌رسد که خریداران دست به جیب می‌شوند. خرید سنگین در بازار سبب می‌شود فشار عرضه کاهش پیدا کند. به این ترتیب، خریداران مانع افت قیمت می‌شوند. در روند حرکت نمودار قیمت دارایی، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می‌گیرد. در حالت عادی، هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضا در بازار بیشتر و عرضه کمتر می‌شود.

مفهوم مقاومت

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. مقاومت سطحی از قیمت است که میزان عرضه در آن افزایش پیدا می‌کند و از تقاضا پیشی می‌گیرد. وقتی قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود دارایی توان لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

2. حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

آموزش ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ترسیم ساده‌ای برای این منظور در اختیارتان قرار می‌دهند. در قدم اول، باید تایم فریم مدنظر خود را در نمودار قیمت دارایی تعیین کنید. مفهوم تایم فریم را در مقاله جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کندل شمعی راحت‌تر است. ساده‌ترین خط حمایت و مقاومت مربوط به خطوط استاتیک یا افقی است. بعد از شناسایی محدوده قیمت شناسایی نقاط تقاطع رنج، بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت را که نمودار از آن‌ها عبور نکرده است، شناسایی کنید. سپس خطی افقی از آن نقطه ترسیم کنید تا مقاومت و حمایت مدنظر ایجاد شود. به این ترتیب، می‌توانید خطوط حاصل را مبنای تحلیل‌های بعدی خود قرار دهید.

ترسیم خط حمایت و مقاومت دینامیک نیز چندان پیچیده نیست. بعد از انتخاب تایم فریم مدنظر و شناسایی روند صعودی یا نزولی، به سراغ ترسیم خط بروید. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در روند صعودی پایین‌ترین نقاط نمودار را شناسایی کنید که قیمت دارایی از آن‌ها کمتر نشده است. پیدا کردن دو یا سه نقطه برای ترسیم خط حمایت کافی است. ابزارهای آنلاین مانند تریدینگ ویو، شیب خطوط حمایت و مقاومت را نیز به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترسیم حمایت و مقاومت به کمک میانگین متحرک

اندیکاتور ها معمولاً برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده استفاده می‌شوند؛ اما جالب است بدانید که به کمک برخی از آن‌ها مانند اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توانید برآورد بسیار خوب و دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت به دست بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک در مسیر صعودی کمک زیادی به شناسایی نقاط حمایت و کف قیمت می‌کند. علاوه بر آن، در مسیر نزولی نیز کار ما را در شناسایی نقاط مقاومت و سقف قیمت بسیار آسان می‌کند؛ بنابراین، برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، حتماً از اندیکاتور میانگین متحرک کمک بگیرید.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بحث آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، باید به موضوع بسیار مهمی اشاره کنیم. هیچ خط حمایت و مقاومتی برای همیشه پابرجا نمی‌ماند؛ بلکه نمودار قیمت بعد از مدتی (کوتاه یا طولانی) این خط را می‌شکند. توجه کنید که بعد از شکستن خط حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت، مفهوم آن‌ها عوض می‌شود؛ به این معنی که خط حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

البته هیچ گزاره‌ای در بحث تحلیل تکنیکال 100 درصد قطعی و صحیح نیست. با وجود این، در بسیاری از مواقع قطع شدن خطوط حمایت و مقاومت سبب می‌شود ماهیت آن‌ها تغییر کند.

چگونه حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از مباحث بسیار مهم درباره خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، شناسایی اهمیت و اعتبار آن‌هاست. خطوط حمایت و مقاومت معتبر باید در اولویت تحلیل‌های معامله‌گران قرار بگیرند. به کمک نشانه‌های زیر می‌توان خطوط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کرد:

1. تعداد تماس نمودار با خطوط حمایت و مقاومت

هرچقدر تعداد دفعات لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط نمودار قیمت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها افزایش می‌یابد.

2. شیب خطوط حمایت و مقاومت

برای خطوط حمایت و مقاومت دینامیک، معیار بسیار مهمی برای شناسایی نقاط تقاطع اعتبارسنجی در اختیار شما قرار دارد. هرچه شیب خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. هرچه شیب بیشتر باشد، به معنای آن است که جلوی حرکت پرشتاب‌تری از نمودار قیمت توسط آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین، اعتبار این خطوط نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

3. حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت

به‌طور طبیعی، حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت افزایش پیدا می‌کند؛ اما در مواقعی حجم معاملات شناسایی نقاط تقاطع شناسایی نقاط تقاطع در تماس با این خطوط بیش از اندازه افزایش می‌یابد. اگر با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت همچنان ماهیت خود را حفظ کنند، درجه اعتبار زیادی خواهند داشت.

4. مدت زمان پایداری خطوط حمایت و مقاومت

هرچه خط حمایت یا مقاومت مدت زمان بیشتری پابرجا بماند، درجه اعتبار بیشتری نیز خواهند داشت.

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی شناسایی نقاط تقاطع از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند؛ بنابراین، به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، سؤال یا ابهامی دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. در زمان کوتاهی پاسخ‌گوی سؤالات شما عزیزان هستیم. علاوه بر آن، می‌توانید با تهیه دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه ، با تمام ابعاد بحث آشنایی کامل پیدا کند.

تقاطع دانشگاه زنجان ایمن سازی می‌شود

تقاطع-دانشگاه-زنجان-ایمن-سازی-می‌شود

به گزارش موج رسا; فتح‌الله حقیقی امروز در جلسه ایمنی راه‌های استان زنجان با اشاره شناسایی نقاط تقاطع به کاهش آمار تصادفات فوتی در استان زنجان، اظهار داشت: با کنترل بیشتر می‌توان این آمار را کاهش داد.

وی برضرورت تثبت آمار تصادفات فوتی در استان تاکید کرد و گفت: همکاری پلیس راه با اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان برای شناسایی نقاط پرحادثه ضروری است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی تقاطع دانشگاه زنجان، یادآور شد: سلامت دانشجویان در این زمینه مهم بوده و باید این تقاطع ایمن سازی شود.

استاندار زنجان برضرورت اختصاص اعتبار لازم برای ایمن سازی راه‌های استان زنجان تاکید کرد و گفت: شرکت آزاد راهی زنجان – تبریز باید در این زمینه پاسخگو باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، اظهار داشت: در سه سال گذشته 70 نقطه حادثه‌خیز استان زنجان ایمن سازی شده است.

عبدالحسین علی اکبری بیان داشت: 105 نقطه حادثه خیز استان زنجان از سال 96 شناسایی شده است که از این تعداد 47 نقطه پرحادثه است.

وی با اشاره به نصب روشنایی، علائم و تابلوهای هشدار دهنده در معابر برون شهری استان، بیان داشت: نصب حفاط، تعریض و اصلاح هندسی راه‌ها از جمله اقدامات انجام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایمن سازی نقاط حادثه خیز موجب کاهش آمار تصادفات شده و در این زمینه اقدامات لازم از سوی اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان زنجان انجام می‌شود.//ناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.