مزایا و معایب تحلیل عمودی


باتری هایما S7 در کیان باتری با قیمت مناسب و ارسال و نصب رایگان در شهر تهران است.

طراحی تحلیل و ساخت میز دوار برای ربات ماشین ابزار

میز دوار یکی از اجزای مهم ماشین های ابزار می باشد. اجزاء و مکانیزم های مورد استفاده در میزهای دوار بسیار دقیق و متنوع هستند. مکانیزم های حرکتی پنوماتیکی، محرک غلتکی، محرک مستقیم و چرخدنده ی حلزونی از آن جمله اند. مکانیزم های نامبرده شده هرکدام مزایا و معایبی در کاربرد ماشین های ابزار دارند. ولی مکانیزم چرخدنده ی حلزونی یک مکانیزم رایج در بین سازندگان ماشین ابزار است، که دقت موقعیت دهی بالا را فراهم می کند و یکی از معایب آن این است که، وقتی خلاف جهت بارگذاری به حرکت در می آید، دقت کاهش می یابد. در این پایان نامه میز دوار با مکانیزم چرخدنده ی حلزونی برای ربات ماشین ابزار پنج درجه ی آزادی طراحی شده است. میز دوار به عنوان محور دورانی پنجم ماشین ابزار محسوب شده و برای نگه داشتن قطعه کار و دوران همزمان آن با چهار محور دیگر استفاده می¬شود. در این تحقیق ابتدا طراحی تمام قطعات نظیر موتور، چرخدنده ها و غیره، برای یک ابعاد مشخصی از میز و با نیروهای وارد شده مشخص، انجام شده است. نیروهای وارده به میز با توجه به نیروهایی که در حین کارکرد ماشین ابزار وجود دارند، محاسبه شده و طراحی میز بر مبنای آن ها انجام گرفته است. سپس برای بررسی میزان تغییرشکل ها و کیفیت طراحی انجام شده و صحه گذاری بر مراحل طراحی، مدل میز در نرم افزار ansys ایجاد و تحلیل شده است. در نهایت ساخت نمونه ی آزمایشگاهی با استفاده از میز دوار دستی آماده، مطابق با مکانیزم طراحی شده در این پایان نامه انجام گرفته است. همچنین تحلیل سفتی در نرم افزار ansys نیز روی مدل نهایی انجام شده که نتایج آن نشان می دهد، که در بارگذاری روی میز، تغییر شکل ها و خطاهای متوسط حاصل از آن0.000030 می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی، تحلیل و ساخت میز ماشین ابزار با قابلیت جابجایی در راستای عمودی

طراحی،تحلیل و ساخت ساپورت و میز ربات ماشین ابزار موازی با قابلیت جابجایی در راستای عمودی

در ابتدا، طراحی مجموعه میز با ترسیم نقشه های شماتیک، شامل رویه میز، فریم، کشویی ها و شاسی انجام شده و قطعات در نرم افزار کتیا مدل سازی سه بعدی شده است. هم چنین تمامی قطعات مکانیکی مورد نیاز، نظیر الکتروموتور، چرخ دنده ها و سایر قطعات با توجه به نیروهای ماشین کاری اعمال شده و وزن قسمت های متحرک و الحاقات آن، محاسبه و انتخاب شده است. سپس به منظور بررسی سفتی، مجموعه میز در نرم افزار انسیس مدل سازی.

کالیبراسیون میز ماشین ابزار هگزاپاد

طراحی، ساخت و تحلیل ماشین کودپاش سانتریفوژ کود دامی

امروزه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی موجب تخریب ساختمان خاک و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شده است. یکی از روشهای بهبود کیفیت خاک و حذف آلاینده های ناشی از بکارگیری کود شیمیایی، استفاده از کودهای حیوانی است که مصرف آن نقش موثری در توسعه کشاورزی پایدار دارد. از مشکلات مهم در استفاده از کودهای حیوانی نحوه ی پخش آنها در سطح مزرعه است. بدین منظور در این پژوهش به طراحی و ساخت ماشین کودپاش سانتری.

طراحی، ساخت قطعات و تعیین استراتژی حرکتی میز هگزاپاد ماشین ابزار

تحلیل دینامیک معکوس میز ماشین ابزار هگزاپاد و بررسی مقاﻳﺴﻪای نیروهای مؤثر

در تحقیق حاضر تمامی نیروهای اصطکاکی، اینرسی و ماشینکاری که ممکن است بر میز هگزاپاد ماشین فرز وارد شوند در نظر گرفته شدﻩ و با تحلیل نیوتن - اویلری اجزای سازة میز هگزاپاد، بررسی کاملتری از دینامیک انجام شده است. این تحلیل توسط برنامة ﺷﺒﻴﻪسازی نوشته شده در محیطmatlab اجرا و نتایج آن با مقایسه با منابع دیگر تأیید شده است. تأثیر نیروهای مختلف در فرایند فرزکاری ﻗﻄﻌﻪای که روی میز هگزاپاد ماشین فرز قرا.

مزایا و معایب تحلیل عمودی

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت 6 سال و نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

بررسی کنسول ایکس باکس سری اس

ایکس‌باکس سری اس، نام عضو کوچک‌تر خانواده نسل نهم ایکس‌باکس است. آیا این کنسول کوچک که برچسب قیمتی ارزان‌تری نسبت به سری ایکس دارد، می‌تواند تجربه واقعی از نسل نهم را رقم بزند؟ با بررسی زومجی همراه باشید.

زمانی که مایکروسافت به صورت رسمی از کنسول ایکس‌باکس سری اس رونمایی کرد، بسیاری از افراد از قدرت ۴ ترافلاپسی کنسول انتقاد کردند. این افراد اعتقاد داشتند در دوره‌ای که قرار است کنسول‌های ۱۰ الی ۱۲ ترافلاپسی مزایا و معایب تحلیل عمودی وارد بازار شوند، معرفی چنین کنسولی از سمت مایکروسافت، یک اشتباه بزرگ است.

در زمانی که کنسول‌های میان نسلی پلی‌استیشن ۴ پرو (با قدرت ۴.۲ ترافلاپس) و ایکس‌باکس وان ایکس (با قدرت ۶ ترافلاپس) با قیمت‌هایی پایین‌تر در بازار وجود دارند، خرید یک کنسول ضعیف‌تر شاید روی کاغد کار اشتباهی به نظر برسد. آیا این ادعا درست است؟ یا خیر، ایکس باکس سری اس می‌تواند بازی‌های نسل نهم را به راحتی و مزایا و معایب تحلیل عمودی بدون مشکل اجرا کند؟ برای یافتن پاسخ تمامی این سوالات با زومجی و بررسی ایکس باکس سری اس همراه باشید.

عکس از نمای روبه‌روی ایکس باکس سری اس

دقیقا مانند کنسول سری ایکس، ایکس‌باکس سری اس نیز به زیبایی هر چه تمام‌تر درون جعبه سفید و کوچک‌ خود قرار گرفته است. مایکروسافت برای جعبه و خود کنسول، از رنگ سفید استفاده کرده است. رنگی که در نسل پیش نیز نمایان‌گر کنسول ضعیف‌تر این کمپانی بود. همان‌طور که سری ایکس با رنگ تیره خود به نوعی جانشین وان ایکس محسوب می‌شود، سری اس نیز با رنگ سفید خود تداعی‌گر جانشین ایکس‌باکس وان اس است.

به محض باز کردن جعبه کنسول، به احتمال بسیار زیاد چیزی را که در جلوی خود می‌بینید باور نخواهید کرد. کنسولی بسیار کوچک و جمع‌ و جور که در یک کاغذ سفید کادوپیچ شده است و شعار «به رویاهایت قدرت بده» روی یک نوار سبز رنگ به دور آن پیچیده شده است. سری اس واقعا ابعاد کوچکی دارد. ۶.۵ در ۲۷.۵ در ۱۵.۱ سانتی‌متر ابعاد این کنسول است که با هر معیاری کنسولی کوچک محسوب می‌شود. وزن سری اس نیز یک کیلوگر و ۹۳۰ گرم است. برای مقایسه بد نیست بدانید که سری ایکس وزنی معادل ۴.۴ کیلوگرم و پلی‌استیشن ۵ معادل ۴.۵ کیلوگرم دارد.

ایکس باکس سری اس به همراه کنترلر

سری اس، مکعب مستطیلی سفید است که در قسمت رویی آن دریچه فن بزرگی به رنگ مشکی قرار گرفته است. در قسمت جلویی کنسول فقط شاهد دکمه روشن / خاموش کردن، دکمه هم‌گام‌سازی کنترلر و یک درگاه USB تایپ A هستیم. پورت‌های پشتی کنسول سری اس دقیقا مانند برادر بزرگ‌تر خود است. دو پورت USB، یک ورودی برق، یک خروجی HDMI و درگاهی برای افزایش حافظه داخلی کنسول، در پشت سری اس تعبیه شده‌اند.

طراحان مایکروسافت در طراحی سری اس، همان زبان مشترک طراحی سری ایکس را در پیش گرفته‌اند: کنسولی با ظاهری بسیار شیک و ساده که می‌تواند به راحتی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی در کنار تلویزیون یا مانیتور شما قرار بگیرد.

دقیقا مانند سری ایکس، کنسول سری اس را نیز می‌توان هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی قرار داد. اما بر خلاف سری ایکس که از نظر تیم طراحی ایکس‌باکس بهتر است که به صورت عمودی قرار بگیرد، کنسول سری اس از دید همان طراحان بهتر است که به صورت افقی استفاده شود. این موضوع را می‌توان در نحوه قرارگیری دکمه خاموش / روشن کنسول مشاهده کرد. اگر کنسول را به صورت عمودی قرار دهید، دکمه پاور کنسول که همان لوگوی ایکس‌باکس است، به نحو درستی به نمایش در نمی‌آید. از طرف دیگر، سری اس کنسولی باریک است و در حالت عمودی، سطح مقطع کمی دارد. این مساله ممکن است باعث مزایا و معایب تحلیل عمودی شود با یک ضربه کوچک نیز کنسول واژگون شود. به همین دلیل بهترین حالت قرارگیری سری اس، به صورت افقی است.

Xbox Series X Controller

مایکروسافت موفق شده است با طراحی سری اس، کنسولی را به بازار عرضه کند که هم بسیار کوچک است و هم ظاهری بسیار دل‌نشین دارد. طراحی‌ای که کاملا با دیگر محصولات ایکس‌باکس هم‌خوانی دارد. از طرف دیگر، کنسول به دلیل ابعاد بسیار کوچکی که دارد، به راحتی در همه جا قرار خواهد گرفت و حتی اگر شما بخواهید به خانه دوست‌تان بروید یا به مسافرتی بروید و قصد داشته باشید که کنسول خود را نیز با خود حمل کنید، به لطف وزن زیر ۲ کیلوگرم، می‌توانید به راحتی کنسول را در کیف خود قرار داده و آن‌را جابجا کنید.

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در رابطه با کنسول ایکس‌باکس سری اس وجود دارد، عملکرد آن است. آیا سری اس با قدرتی معادل ۴ ترافلاپس این توانایی را دارد که بازی‌های نسل بعد را به خوبی اجرا کند؟ پاسخ کوتاه به این سوال بله است. کنسول ایکس‌باکس سری اس در اجرای بازی‌های مختلف عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود بجای می‌گذارد. در بسیاری از بازی‌ها و روی نمایشگرهای با رزولوشن 1080p یا 1440p، تفاوت‌ها بین سری ایکس و سری اس بسیار کم است. سری اس این توانایی را دارد که بازی‌ها را با نرخ فریم بدون نوسان و بدون هیچ‌گونه مشکلی اجرا کند و با اینکه به لطف پردازنده قوی‌تر و قدرت بیشتر، سری ایکس کمی می‌تواند بازی‌ها را روی نمایشگرهایی با رزولوشن کمتر از 4K سریع‌تر اجرا کند و در برخی از بازی‌ها مانند سایبرپانک ۲۰۷۷ نرخ فریم بالاتری را به کاربر ارائه می‌دهد، اما به طور کلی تفاوت بین دو کنسول در این نوع نمایشگرها بسیار ناچیز است.

نمای پشتی ایکس باکس سری اس

نکته اصلی اما توانایی اجرای بازی‌ها روی نمایشگرها با رزولوشن 4K است. سری اس مزایا و معایب تحلیل عمودی روی کاغذ می‌تواند بازی‌ها را با رزولوشن 1440p و نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه اجرا کند. این نکته به این معنی است که بازی‌ها در نمایشگرهای 4K به این رزولوشن آپ‌اسکیل می‌شوند. هر چند که تعدادی از بازی‌ها مانند نسخه جدید بازی Ori، به صورت بومی با رزولوشن 4K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه روی سری اس اجرا می‌شوند. بازی‌هایی مانند Gears 5 و Forza Horizon 4 اما نمی‌توانند روی کنسول ۴ ترافلاپسی مایکروسافت با رزولوشن 4K اجرا شوند و به همین دلیل دستگاه این بازی‌ها را آپ‌اسکیل می‌کند.

از لحاظ نرخ فریم اما سری اس عملکرد فو‌ق‌العاده‌ای از خود بجای می‌گذارد. به طور مثال در بخش داستانی بازی Gears 5، کنسول بازی را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و در بخش چندنفره با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کند. همان‌طور که می‌دانید Gears 5 از لحاظ گرافیکی بازی بسیار سنگینی است و اینکه کنسول می‌تواند بازی را با رزولوشن 1440p بومی و نرخ فریم بالا اجرا کند، بسیار نکته جالبی است. ممکن است که روی کاغذ قدرت ۴ ترافلاپسی سری اس بسیاری را نسبت به این کنسول بدبین کند اما نحوه اجرای بازی‌ها روی این کنسول به نحوی‌ست که هر شک و شبهه‌ای را از بین می‌برد.

از طرف دیگر و در بخش آپ‌اسکیل کردن به رزولوشن 4K، سری اس بازهم عملکرد خیلی خوبی از خود بجای گذاشته است. درست است که اگر نسخه سری اس و سری ایکس بازی‌ها را در کنار هم روی تلویزیون 4K قرار دهید، نسخه سری ایکس بازی تصویر شارپ‌تری را به کاربر ارائه می‌دهد اما دقت کنید که سری اس، ۲۰۰ دلار از برادر بزرگ‌تر خود ارزان‌تر است و واقعا تفاوت بین اجرای بازی‌ها در دو کنسول، آن‌قدر چشم‌گیر نیست.

یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی‌های سری اس، صدای کنسول در هنگام اجرای بازی‌های سنگین است. در مدت زمان بررسی ما، کنسول به طور مداوم در حال اجرای بازی‌های مختلف سنگین بود و در تمام طول این مدت، سری اس بدون هیچ سر و صدایی کار می‌کرد. البته از لحاظ دما، کنسول کوچک‌تر نسل نهمی مایکروسافت از سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ دمای بیشتری ساطع می‌کرد که این مساله به دلیل ابعاد بسیار کوچک‌تر کنسول کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

با توجه به حجیم شدن روز به روز بازی‌ها، یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که در هنگام تهیه یک کنسول به خصوص کنسولی که درایو دیسک نوری ندارد، پیش می‌آید، حافظه داخلی آن است. دیگر عادت کرده‌ایم که شاهد حجم‌های بالای ۵۰ گیگابایت برای بازی‌ها باشیم و همین نکته باعث می‌شود که حافظه SSD داخلی ایکس‌باکس سری اس به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن تبدیل شود. مایکروسافت روی جعبه کنسول عدد ۵۱۲ گیگابایت را نوشته است. اما از این مقدار، تنها ۳۶۴ گیگابایت در دسترس کاربر قرار گرفته است و بقیه فضای حافظه برای سیستم عامل و قابلیت‌هایی نظیر قابلیت فوق‌العاده کوییک رزیوم (که در بررسی ایکس باکس سری ایکس به تفصیل آن را توضیح دادیم) اختصاص دارد.

همین فضای کم، باعث شده است تا بسیاری از افراد در خرید سری اس دچار تردید شوند. مایکروسافت تا جایی که توانسته سعی کرده است تا با در دسترس قرار دادن چند ویژگی مختلف، کمبود فضا را جبران کند. راحت‌ترین و البته گران‌ترین راه، تهیه یک حافظه خارجی اختصاصی ایکس باکس سری اس و ایکس است. حافظه‌ای که از طریق درگاه مخصوصی که در پشت کنسول تعبیه شده، به آن متصل می‌شود. بزرگ‌ترین ایراد این روش، گران بودن بیش از حد آن است. در حال حاضر برای خرید یک ترابایت کارت حافظه ایکس باکس، باید مبلغی معادل ۲۲۰ دلار پرداخت کرد که قیمت تمام مزایا و معایب تحلیل عمودی شده کنسول سری اس را به ۵۲۰ دلار و گران‌تر از سری ایکس می‌رساند!

پیغام مایکروسافت روی ایکس باکس سری اس

روش دوم، استفاده از هارد اکسترنال است. کاربر می‌تواند به راحتی هارد اکسترنال خود را از طریق درگاه یو‌اس‌بی به کنسول متصل کند و بازی‌های نسل قبل را روی کنسول جدید خود اجرا کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که دیگر شاهد لودینگ‌های سریع در بازی‌ها نیستیم زیرا بازی از طریق هارد اکسترنال اجرا می‌شود و البته اگر بخواهید بازی‌های اختصاصی نسل نهم یا بازی‌هایی که بروزرسانی‌های نسل نهم را دریافت کردند روی کنسول جدید خود بازی کنید، حتما باید آن‌ها را روی حافظه داخلی کنسول نصب کنید. از طرف دیگر، مایکروسافت این امکان را به کاربر داده است که داده‌های بازی‌های نسل نهمی را به هارد اکسترنال منتقل کند. در این حالت، بازی دیگر قابل اجرا نخواهد بود اما کاربر می‌تواند در صورت نیاز داشتن به فضای بیشتر، داده‌های بازی‌های قبلی را به هارد اکسترنال منتقل کند و هر موقع که قصد بازی کردن داشت، با انتقال مجدد داده‌ها از هارد اکسترنال به حافظه داخلی، دیگر نیازی به دانلود دوباره بازی نداشته باشد.

روش دیگر به خود مایکروسافت و سازنده‌های بازی‌ها برمی‌گردد. بسیاری از بازی‌ها مانند Gears 5، حجم به مراتب کمتری روی کنسول سری اس اشغال می‌کنند. به طور مثال نسخه سری ایکس Gears 5 حجمی در حدود ۷۰ گیگابایت دارد و نسخه سری اس، حجمی در حدود ۵۰ گیگابایت. این اتفاق به این دلیل است که نسخه سری اس بازی، دیگر تکسچرهای 4K بازی را دانلود نمی‌کند و همین مساله از حجم نهایی بازی می‌کاهد. اما با تمام این تفاسیر، باید قبول کرد که حجم ۳۶۴ گیگابایتی کنسول سری اس، بسیار کم است و در مقطعی از زمان، بالاخره کاربر مجبور می‌شود که به نحوی حافظه کنسول خود را ارتقا دهد. البته فراموش نکنید مایکروسافت برای کم کردن قیمت نهایی کنسول و رساندن آن به ۳۰۰ دلار، مجبور بود که در بخش‌هایی صرفه‌جویی کند و به نظر می‌رسد حافظه داخلی نیز یکی از قربانیان این صرفه‌جویی است.

نمای کلی از ایکس باکس سری اس

سری اس، کنسولی بسیار جذاب است. چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ عملکرد، این دستگاه کاربر را شگفت‌زده می‌کند. در ابتدای معرفی کنسول، خود من نسبت به عملکرد آن بدبین بودم و اعتقاد داشتم که سری اس، در نهایت تبدیل به دستگاهی خواهد شد که بیشتر برای استریمینگ و پروژه ایکس‌کلاود از آن استفاده خواهد شد. اما پس از مدت زمانی که با کنسول سپری کردم، به این نتیجه رسیدم که ایکس‌باکس سری اس، نه تنها می‌تواند بازی‌های نسل‌های قبل را به خوبی اجرا کند، بلکه این توانایی را دارد که بازی‌های نسل نهم را نیز بدون هیچ مشکلی فقط با روزلوشن کمی پایین‌تر و در برخی اوقات نرخ فریم کمتر اجرا کند.

کنسول سری اس، دستگاهی کاملا نسل نهمی است که در حال حاضر تقریبا می‌توان آن را با پرداخت هزینه یک کنسول نسل هشتمی تهیه کرد. سرویس گیم‌پس، عملکرد بی سر و صدا و بسیار سریع، ظاهر زیبا و کوچک، معماری سخت‌افزاری کاملا نسل نهمی و قیمتی به مراتب کمتر نسبت به سری ایکس، پیشنهاد این کنسول را به کسانی نمایشگر با رزولوشن 4K ندارند یا قصد ندارند که حافظه داخلی خود را با انواع و اقسام بازی‌های AAA پر کنند، بسیار راحت می‌کند. از طرف دیگر، اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر وارد نسل نهم شوید اما نمی‌خواهید که هزینه بسیار زیادی را پرداخت کنید، سری اس شاید تنها انتخاب شما باشد. حتی می‌توان از این کنسول به عنوان کنسول دوم استفاده کرد و بازی‌های انحصاری مایکروسافت را که در نسل هشت از دست داده‌اید، به راحتی روی آن تجربه کنید. سری اس به همراه یک اشتراک گیم‌پس، سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه برای ورود به نسل نهم بازی‌های ویدیویی است.

Postgre SQL معرفی، بررسی، کاربرد، مزایا و معایب

این سیستم مدیریت پایگاه داده محبوبیت خود را با MySQL به اشتراک می گذارد. این یک DBMS رابطه ای شیئی است که در آن اشیاء تعریف شده توسط کاربر و رویکرد جدول برای ساخت ساختارهای داده پیچیده تر ترکیب شده اند. علاوه بر این، PostgreSQL شباهت های زیادی با MySQL دارد. هدف آن تقویت استانداردهای انطباق و توسعه است. توسط گروه توسعه جهانی PostgreSQL ساخته شده و متعلق به این گروه است، اما همچنان کاملاً متن باز است. این DBMS برای استفاده با سیستم های پلتفرمی مانند مایکروسافت، iOS، اندروید و بسیاری موارد دیگر در دسترس است.

مزایای Postgre

مقیاس پذیر

برخلاف MySQL مقیاس پذیری عمودی، ویژگی بارز PostgreSQL است. با توجه به اینکه تقریباً هر راه حل نرم افزاری سفارشی تمایل مزایا و معایب تحلیل عمودی به رشد و در نتیجه گسترش بانک اطلاعاتی دارد، مطمئناً این گزینه خاص از رشد و توسعه تجارت پشتیبانی می کند.

پشتیبانی از انواع داده های سفارشی

بطور پیش فرض PostgreSQL از تعداد زیادی از انواع داده مانندJSON ، XML ، H-Store و سایر موارد بصورت محلی پشتیبانی می کند. PostgreSQL به عنوان یکی از معدود پایگاه های ارتباطی با پشتیبانی قوی از ویژگی های NoSQL ،از این مزیت استفاده می کند. علاوه بر این، به کاربران امکان می دهد انواع داده های خاص خود را تعریف کنند. از آنجا که مدل کسب و کار نرم افزار شما ممکن است در طول دوران حضور خود به انواع مختلفی از بانکهای اطلاعاتی برای عملکرد بهتر یا جامع بودن برنامه نیاز داشته باشد، این گزینه باعث بهبود انعطاف پذیری در جدول می شود.

ابزارهای شخص ثالث به راحتی یکپارچه شده

سیستم مدیریت پایگاه داده PostgreSQL از پشتیبانی قوی ابزارهای اضافی، آزاد و تجاری برخوردار است. دامنه اینها شامل پسوندهایی برای بهبود جنبه های مختلف است. به عنوان مثال ، ClusterControl در مدیریت، نظارت و مقیاس بندی SQL و NoSQL و پایگاه داده های متن باز کمک چشمگیر می کند. اگر می خواهید داده های خود را با بار کاری سنگین مقیاس کنید، سیستم پشتیبان گیری و بازیابی pgBackRest گزینه خوبی برای انتخاب خواهد بود.

متن باز و جامعه محور

Postgres کاملاً متن باز بوده و توسط جامعه اش پشتیبانی می گردد که آن را به عنوان یک اکوسیستم کامل تقویت می کند. علاوه بر این، توسعه دهندگان همیشه می توانند توقع حمایت رایگان و سریع جامعه Postgres را داشته باشند.

معایب Postgre

مستندات متناقض

در حالی که PostgreSQL جامعه بزرگی دارد و پشتیبانی گسترده ای را برای شرکت کنندگان خود ارائه می دهد، مستندات هنوز فاقد سازگاری و کامل بودن هستند. از آنجا که جامعه PostgreSQL نسبتاً توزیع شده است، مستندات از استانداردهای یکسان برای همه ویژگی های Postgre پیروی نمی کنند.

عدم وجود ابزارهای گزارشگری و حسابرسی

کمبود قابل توجه PostgreSQL عدم وجود ابزارهای تجدید نظر در وضعیت فعلی یک بانک اطلاعاتی است. شما باید مرتباً بررسی کنید که آیا اشتباهی رخ داده است یا خیر. همیشه این خطر وجود دارد که مهندسان DB خیلی دیر متوجه نارسایی شوند.

موارد کاربرد

با توجه به نمایش داده های پیچیده و انتخاب گسترده ای از رابط های سفارشی که با توابع از پیش تعریف شده انجام می شود ، PostgreSQL یک گزینه مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها و انبارداری است. اگر در حال ساختن یک ابزار اتوماسیون بانک اطلاعاتی هستید، PostgreSQL به دلیل قابلیت های تحلیلی قوی، سازگاری با ACID و موتور SQL قدرتمند، بهترین راه حل برای آن است. به طور کلی، پردازش مقدار زیادی از داده ها را بطور قابل توجهی تسریع می کند. این DBMS بین موسسات مالی و سیستم های ارتباطی محبوبیت دارد.

مزایا و معایب تحلیل عمودی

article 636763378977438484 thumb 960 542 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

زیر کاپوت هایما S7 یک موتور تنفس طبیعی 2 لیتری 4 سیلندر قرار گرفته که با 16 سوپاپ و سیستم زمانبندی متغیر آنها (VVT) قادر است 148 اسب بخار نیرو در 6000 دور در دقیقه و 180 نیوتن متر گشتاور در دور 4500 تولید نماید.

خوب مسلماً این مقدار نیرو برای این هیکل 1.5 تنی (وزن دقیق 1510 کیلوگرم بدون در نظر گرفتن سرنشینان) و گیربکس 5 سرعته اتوماتیک نوید بخش شتاب مناسبی نخواهد بود! ناگفته نماند هایما S7 با موتور 1.8 لیتری توربو و قدرتی بالاتر (188 اسب بخار قدرت و 230 نیوتن متر گشتاور) نیز ارائه شده که امیدواریم این پیشرانه ی جدید هرچه زودتر به ایران هم برسد.

مشخصات موتور هایما S7 توربو در مقایسه با S7 معمولی

موتور نسخه توربو 1.8 لیتری و مجهز به پرخوران توربو است اما مدل عادی از پیشرانه 2 لیتری تنفس طبیعی بهره میبرد. S7 توربو به یاری پرخوران خود قادر است 22 اسب‌بخار قدرت و 50 نیوتن‌متر گشتاور بیشتر از مدل معمولی ارائه نماید.

همچنین گیربکس مدل توربو از نوع 6 سرعته اتوماتیک است که 1 دنده بیشتر از مدل تنفس طبیعی دارد. به غیر از این موارد نسخه توربو از تجهیزات اضافه نظیر دوربین 360 درجه نیز بهره میبرد و در برخی جزئیات نظیر چیدمان نشانگرهای پشت آمپر (وجود نمایشگر دیجیتال برای مدل توربو) و کلیدهای قرار گرفته بر روی غربیلک فرمان و مواردی از این دست هم میان این دو تفاوت‌هایی دیده میشود.

مشخصات فنی 2 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

جدول مشخصات فنی و سطح تجهیزات هایما S7 توربو شارژ اتوماتیک

باتری هایما S7 در کیان باتری با قیمت مناسب و ارسال و نصب رایگان در شهر تهران است.

معرفی امکانات و آپشن های هایما S7 توربو

1714050 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

هایما S7 توربو از آپشن‌های رفاهی مناسبی نظیر: فرمان برقی، نمایشگر 7 اینچی لمسی مجهز به رهیاب ماهواره‌ای، دوربین 360 درجه، چراغها و برف‌پاک‌کن هوشمند، تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه وسط الکتروکرومیک مجهز به نمایش فاصله تا مانع، آینه‌های جانبی برقی با سیستم تاشونده، چراغهای مخصوص روز، تنظیم ارتفاع چراغ‌ها از داخل، نشانگر فشار باد تایرها، سامانه ورود و استارت بدون کلید، کروزکنترل، سانروف چند حالته برقی، صندلی راننده مجهز به تنظیمات برقی و گرمکن صندلی‌های جلو بهره میبرد که برای خودرویی در این رده کافی هستند.

البته نسخه تنفس طبیعی برخی از موارد مثل دوربین 360 درجه را در اختیار ندارد اما حتی آن مدل هم خودو نسبتاً مجهزی به حساب می‌آید.

در خصوص گزینه‌های ایمنی هم وجود ترمزهای چهارچرخ دیسکی مجهز به ABS و EBD، سیستم کمکی حرکت در سربالایی HSA، کنترل پایداری الکترونیکی ESP، کنترل کشش TCS در کنار کیسه‌های هوا برای راننده و سرنشین کناری به‌همراه ایربگ‌های جانبی (در مجموع چهار عدد) تا حدودی امیدوار کننده است هرچند هایما S7 توربو توسط موسسات معتبر مورد آزمایش ایمنی قرار نگرفته و در نتیجه نمیتوانیم در خصوص میزان امنیتش، با خیال آسوده سخن بگوئیم.

دانلود دفترچه راهنمای هایما S7 توربو

طراحی ظاهری هایما اس 7

1520249495668 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

هایما S7 طراحی زیبا و پر ابهتی دارد؛ بخصوص در نسخه توربو که در آن برخی قسمت‌ها نظیر جلوپنجره و سپر جلو دست خوش اصلاحات شده‌اند، این جذبه ظاهری افزایش هم داشته است.

در واقع میتوان گفت این محصول موفق شده با استفاده از خطوط اصولی، حجم‌ دهی منطقی و استفاده بجا از اِلمان‌های آفرودی، ظاهری مناسب را به تصویر بکشاند که هنوز هم بعد از گذشت سالها از زمان عرضه جذابیت‌هایی برای بیننده دارد، هرچند حضور گسترده کراس‌اوورهای جدیدتر چینی در ماه‌های اخیر باعث شده هایما S7 جلوه روزهای اولیه خود را نداشته باشد.

ظاهر نمای بیرونی هایما S7 توربو

b111141a e0da 4073 96da 2de1649b4dbd نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

مدل هایما اس7 توربو در واقع فیس لیفت دوم هایما اس ۷ به حساب می‌آید که از جمله بارزترین تغییرات حاصل شده در چهره آن می‌توان به جلوپنجره جذاب‌تر با خطوط عمودی کرومی اشاره کرد. تزیینات بومرنگی شکل قاب مه شکن در جوانب تحتانی سپر جلو نیز به هر چه زیباتر شدن نمای چهره این خودرو کمک شایانی کرده است.

به استثنای گلگیرهای برآمده و برخی حجم پردازی‌های جزئی دیگر، فرم‌دهی خاصی روی پروفیل‌های بدنه این خودرو مشاهده نمی‌شود. البته در همین سطح نیز طراحان موفق شده‌اند هیبتی متناسب و تا حدی شبیه به شاسی بلندهای تمام عیار را در پس ظاهر هایما اس ۷ توربو پدید آورند. با این حال طراحی فریم پنجره‌ها در نمای جانبی نسبتا قدیمی به نظر رسیده و هیجان خاصی را در ذهن بیننده رقم نمی‌زند.

هایما s7 در نمای عقب نیز سادگی را سرلوحه کار خود قرار داده و المان‌های اصلی همچون چراغ‌ها، درب صندوق و سپر عقب با حداقل جزئیات ترسیم شده‌اند که البته جلوه نسبتا متناسب و کاربردی را برای این بخش هایما اس ۷ به وجود آورده‌اند.

به طور کل طراحی بدنه هایما S7 گرچه دارای برخی ناهماهنگی‌ها بوده و نسبت به بعضی از حریفان کمی قدیمی و کلاسیک‌تر به نظر می‌رسد، اما مشتریان بازار کم تنوع ایران، به ویژه افرادی که تمایل به خرید شاسی بلندهای فول سایز دارند اما قادر به پرداخت هزینه خرید چنین اتومبیل‌هایی نیستند، احتمالا مشکل چندانی با ظاهر هایما S7 توربو نداشته و انتقاد چندانی را متوجه طراحی ظاهری آن نخواهند کرد.

طراحی داخل ماشین هایما اس 7 توربو

12 2 e1659172563799 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

کابین S7 نیز مثل ظاهرش معقولانه طراحی شده و با نشستن پشت فرمان داشبوردی بزرگ با غربیلکی مملو از کلید های کنترلی و نشانگرهای پشت آمپر ساده، پیش رویمان قرار می گیرند. کنسول مرکزی نیز با یک نمایشگر در وسط و دریچه های کشیده ای در طرفین تا حدودی به محصولات کره ای شباهت پیدا کرده است.

وجود آپشن های زیاد فضای داخلی هایما را نسبتاً مدرن نشان میدهند و استفاده از رنگ متفاوت در رودری ها و روکشهای صندلی بهمراه طرح فیبر کربن کار شده در برخی قسمت ها، توانسته اند حس پلاستیکی بودن کابین S7 را تا حد زیادی کاهش بدهند.

ضمناً سانروف بالای سرمان به قدری بزرگ است که پس از گشودن، حتی سرنشینان عقبی را هم از وجود خود بهره مند میسازد. البته با تمامی این تعریف ها زیبایی و کیفیت محیط داخلی این اتومبیل بی رقیب هم نیست و این حس رضایت نسبی را کم و بیش در برخی از هموطنانش نیز تجربه کرده بودیم.

ولی در هر صورت این کابین اصطلاحاً جزو خوب های رده ی قیمتی خودش می باشد و بی انصافی است که از اتومبیلی که نصف قیمت رقبای کره ای و حدود یک سوم قیمت ژاپنی ها ارزشگذاری شده توقع بیشتر از این داشته باشیم.

مزایا و معایب هایما S7

1449931756959 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

این خودرو دارای مزیت‌های همچون:شتاب و کشش کافی بخصوص در قیاس با نسخه تنفس طبیعی، خدمات پس از فروش قابل قبول (البته نه در حد تمامی شعب ایران‌خودرو)، کیفیت سواری نسبتاً خوب، آپشن‌های مناسب بهره می‌برد. در بحث نقاط مزایا و معایب تحلیل عمودی ضعف می توان به مصرف سوخت نسبتاً بالا (البته در نسخه پلاس این مورد اندکی بهبود یافته)، حساسیت بیشتر موتورهای توربو به بنزین معمولی، هندلینگ نه چندان خوب در سرعت‌های بالا، ایمنی نامشخص اشاره کرد.

معایب هایما S7 توربو

haima s7 front نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

هایما S7 یک خودروی چینی می‌باشد که در سال‌های اخیر وارد بازار ایران شده و طرفداران زیادی را نیز یافته است. می‌توان گفت این خودرو در رقابت با سایر خودروهای شاسی‌بلند موجود در بازار ایران، تا حدودی موفق بوده است. اما این خودرو معایبی نیز دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شتاب‌گیری در مدل 2 لیتری
  • نبود دریچه تهویه عقب
  • ناسازگاری پیشرانه توربو با بنزین بی‌کیفیت
  • فضای سر ردیف عقب (نامناسب برای افراد قد بلند)

کیفیت کم کابین

زمانی که در کابین خودرو هایما اس ۷ می‌نشینید، کیفیت بسیار پایین متریال بکار رفته در بخش داشبورد و کابین آن مهم ترین نقطه ضعفی است که به چشم خریدار جلوه می‌کند.

قیمت نسبتا زیاد

هایما اس ۷ بر خلاف دارا بودن امکانات و آپشن های مختلف که برای هر خریداری قابل توجه است، کیفیت نه چندانی در متریال دارد و این موضوع در کنار قیمت بالا این اتومبیل شاسی کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد و از نقاط ضعف آن محسوب می‌شود.

ماشینت روشن نمیشه؟ خرید باطری ماشین از کیان باتری با ارسال و نصب رایگان در شهر تهران می باشد با تست باتری قبلی و دریافت مبلغ باتری در محل، کارت آسون میشه. حالا با 02188200200 تماس بگیرید!

مزایای هایما S7 توربو

1498459502760 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

در کار نقاط ضعفی که برای هایما اس 7 شمردیم این خودرو دارای مزایای زیادی است که گاهی زورش به معایب آن می چربد:

  • دید و تسلط خوب راننده
  • فضای 400 لیتری صندوق
  • عملکرد فنی در مدل توربو

کارکرد خوب گیربکس هایما S7

هایما اس ۷ در ایران در دو نسخه دستی و اتومات وجود دارد که البته، همان طور که احتمالاً می دانید تولید نسخه دستی متوقف شده است. مدل دیگر آن ولی به یک گیربکس ۵ دنده اتوماتیک مجهز شده که ساخت شرکت کره‌ای پاور تک بوده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

در تمامی نقد و بررسی‌های انجام شده روی این خودرو از نرمی و عملکرد خوب این گیربکس تعریف شده و هماهنگی خوبی هم بین آن و موتور وجود دارد.

ECU هایما اس ۷ به گونه‌ای برنامه ریزی شده که حتی در صورت وارد کردن فشار به خودرو، تعویض دنده‌ها سریع و نرم انجام می‌شوند؛ موضوعی که قطعاً به کاهش استهلاک کمک زیادی خواهد کرد.

مصرف سوخت قابل قبول

هایما اس ۷ با داشتن ۱۵۱۰ کیلوگرم وزن با مصرف ترکیبی سوخت ۸٫۱ در هر ۱۰۰ کیلومتر به عنوان خودرویی با مصرف سوخت مناسب شناخته می‌شود.

گستردگی شبکه های خدمات پس از فروش

ایران خودرو در سراسر ایران نمایندگی های متعددی دارد که باعث میشود خریداران محصولات این شرکت دلگرم باشند، هایما S7 نیز جز محصولات ایران خودرو میباشد که نباید نگرانی بابت خدمات پس از فروش این خودرو داشته باشیم.

ایمنی بالای هایما اس 7

%name نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

همانطور که گفته شد، امکانات و آپشن های مورد قبول هایما از دلایل محبوبیت آن در بازار های جهانی بوده است.

برخورداری از ترمز های چهار چرخ دیسکی، ترمزABS، EBD، و BAS سیستم پایداری الکتریکی EPS، سیستم کنترل کشش TCS، ۴ ایربگ سرنشین و ایربگ جانبی، ایموبلایزر، قفل خودکار کمربند سه نقطه ای، دوربین دنده عقب، سیستم هشدار باد لاستیک، و آینه وسط با قابلیت نمایش فاصله عقب تا مانع همگی از امکانات ایمنی هایما به شمار می‌روند که برای بسیاری از خریداران فاکتور حساسی به حساب می‌آید.

تجربه رانندگی در هایما اس 7

haima s7 25 min نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

با نشستن پشت فرمان هایما S7، ممکن است، به دلیل ابعاد بزرگ خودرو، احساس کنید تسلط کافی نسبت به محیط اطراف ندارید. اما به دلیل استفاده از شیشه های کناری بزرگ و همچنین ارتفاع مناسب از سطح زمین، کمبود میدان دید در این خودرو چندان مشهود نیست. از سویی، با وجود سنسور و دوربین دنده عقب و دوربین ۳۶۰ درجه، راننده می تواند به خوبی از موانع اطراف خودرو مطلع شود.

راحتی و ارگونومی صندلی ها یکی دیگر از مواردی است که، با توجه به سگمنت خودرو و کشور سازنده، قابل قبول به نظر می رسد، اما کیفیت قطعات به کاررفته درون کابین از مواردی است که ممکن است چندان خوشایند به نظر نرسد. با این وجود با روشن کردن پیشرانه ۱٫۸ لیتری توربو، صدایی به درون نفوذ کرده که از عایق بندی نه چندان مناسب اتاق خبر می دهد.

با قرار دادن دنده در حالت درایو شروع به حرکت کرده و با فشردن پدال گاز تا انتها، شتاب مناسبی در شروع حرکت احساس می شود. اما در ادامه این شتاب تداوم نداشته و با افزایش دنده ها شاهد افت توان در پیشرانه خودرو هستیم. در واقع استفاده از توربوشارژ و رسیدن به حداکثر گشتاور خروجی در دورهای پایین موتور باعث می شود شروع خوبی را تجربه کنیم.

سیستم تعلیق و فنربندی در این خودرو برای رانندگی شهری مناسب ارزیابی شده و تا حدودی ضربه های ناشی از ناهمواری مسیر را جذب می کند، اما به محض آن که وارد مسیرهای خاکی و ناهموار شوید، تکان های شدید عرضی آغاز شده و مانند بسیاری دیگر از چینی ها، سواری خشک و کوبنده ای را ارائه می کند.

وضعیت بازار خرید و فروش هایما اس 7 توربو

021f6476fa7549d13d4fa160343e228a zzz 1 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

هایما اس ۷ توربو توانست نظرات مشتریان زیادی را به سوی خود جلب سازد؛ چرا که هم از سوی بزرگ‌ترین خودروساز داخلی به بازار عرضه شده بود مزایا و معایب تحلیل عمودی و هم توانایی‌های فنی مناسب، آپشن‌های رفاهی قابل قبول و ظاهر شاسی بلند مانند آن موجب استقبال مشتریان از این محصول شد.

با این حال گرچه وضعیت فروش هایما اس ۷ توربو در بازار ایران چندان کم رونق نیست اما فرصت حضور محدودتر اس ۷ توربو در کشورمان سبب شده تا در مقایسه با حریفانی همچون جک اس ۵، بازار معاملات این خودرو اندکی کم حرارت‌تر دنبال شود. با این حال به نظر می‌رسد که مالکان هایما اس ۷ توربو مشکل چندانی برای فروش اتومبیل خود در بازار و پیدا کردن مشتری مناسب نخواهند داشت.

هایما S7 بخریم یا نه؟

research 636964576385542455 thumb 620 350 نقد و بررسی مزایا و معایب هایما S7 توربو (اس 7)

با توجه به سطح امکانات و کیفیت مناسب هایما اس ۷ توربو، می‌توان گفت که این خودرو به‌عنوان یک کراس اور جمع‌وجور ارزش خرید مناسبی داشته و می‌تواند انتخاب مناسبی برای کسانی باشد که به دنبال یک کراس‌اوور با توانایی‌های فنی مناسب و شتاب خوب هستند مزایا و معایب تحلیل عمودی و خیلی اهل آفرود رفتن نیستند.

در کل می توان گفت هایما S7 توربو خودرویی است که برای کاربری شهری قابل قبول بوده، اما با وجود سیستم توربوشارژ نیز مصرف سوخت بهینه ای از خود نشان نمی دهد. سیکل ترکیبی مصرف سوخت این خودرو حدود ۱۱ لیتر است که تفاوت بسیاری با عدد اعلامی از سوی ایران خودرو دارد. این شرکت در وب سایت رسمی خود عدد ۹٫۶ لیتر را ثبت کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.