معامله معکوس چیست


کرج / ۳ مهر ۱۴۰۱

چگونه می‌توان دیکتاتور را به زانو درآورد؟ توصیه‌های نظریه‌پردازان مقاومت مدنی برای مبارزان راه آزادی

- درحالی که هر روز ریزش نیروهای وفادار به نظام شتاب بیشتری به خود گرفته و شکاف میان نظام حکومتی بدترین‌ها و مردم عمیق‌تر می‌شود. در عین حال سبعیت نظام در سرکوب، این اندیشه را مطرح ساخته است که وقت آن است تا زورگویی تبهکاران را با روش‌های فعال‌تر و موثرتر پاسخ داد و در اجرای آن از دفاع مشروع نیز کوتاهی نشود.
- مبارزه مدنی با رفتار و روش‌های انفعالی متفاوت است. منظور از مبارزه مدنی فعال و موثر، اقداماتی است که می‌تواند استبداد را به زانو درآورد. بنابراین منظور از مبارزه مدنی و غیرخشونت‌آمیز انجام اقدامات فعال و هشیارانه و آگاهانه از سوی شهروندان در مقابله با دیکتاتوری و به گونه‌ای است که دست دیکتاتور را برای سرکوب مردم به این بهانه، به عنوان مثال، که آنها خشونت‌طلب بوده و یا اموال عمومی را دچار آسیب ساخته‌اند، می‌بندد.

محمود مسائلی – این نوشتار در سال ۱۴۰۰ و به مناسبت قیام مردم خوزستان تهیه شد و به چاپ رسید. حال با توجه به قیام مردم ایران برای رهایی با اصلاحاتی بازنشر می‌گردد.

کرج / ۳ مهر ۱۴۰۱

پرسش‌ها: اصول و مبانی علمی‌مقاومت مدنی چیست؟ آیا مقاومت مدنی آنگونه که از عنوان آن به نظر می‌رسد، کنشی انفعالی است یا اینکه شامل قیام و تهاجم فعال نیز می‌شود؟ موضوع دفاع مشروع در کدامین لایه مقاومت مدنی قرار می‌گیرد؟ چگونه می‌توان از طریق مقاومت مدنی سازمان یافته دیکتاتور را به زانو در آورد؟

طرح موضوع

قیام مردم ستمدیده و به ستوه آمده ایران با پیشگامی‌ زنان در برابر دیکتاتوری مذهبی و واکنش سبعانه نیروهای سرکوب، موجبات شکل‌ گرفتن مرحله نوین و فراگیری نهضت مقاومت مدنی را فراهم آورده است. برجسته‌ترین ویژگی‌های این مرحله از نهضت مقاومت را می‌توان در فراگیری دامنه قیام و جدیت مردم برای به پایان رساندن حکومت مذهبی، نوعی انسجام و همبستگی میان گروه‌های مختلف مردم، فعالتر و فراگیرتر شدن دامنه کنش‌ها، و در مواردی دفاع مشروع جستجو کرد. در این شرایط خطیر و حیاتی، توصیه‌های کاربردی از سوی گروه‌های مختلف خودجوش مقاومت برای به ستوه در آوردن نیروهای گماشته حکومتی ارائه می‌شود. بی‌تردید، هرچه سرکوب بیشتر ادامه می‌یابد، و حکومت مذهبی ماهیت غیرانسانی و سبعانه خود را بیشتر به جریان می‌گذارد، نهضت مقاومت نیز از کنش‌های انفعالی پیشین خود را رها ساخته و با شناسایی راه‌های نوین مقابله، مقاومت را در امتداد تقریبا همه بخش‌های جامعه امتداد می‌دهد. در این شرایط، به روشنی و با قطعیت می‌توان نبردی سهمگین و البته نابرابری را میان بدترین‌های تبهکاران از یکسو، و تلاش آزادیخواهان جنبش از دیگرسو، توضیح داد.

در این هنگامه تعیین کننده، به دلیل حضور باورهای مذهبی در ذهن و روان بخشی از مردم، و نیز واکنش قهرآمیز دستگاه حکومتی که با بی‌رحمی‌ کامل و با نام «خدا» و مقدسات دینی مردم را به خاطر خواست‌های برحق آنها سرکوب می‌کند، به نوبه خود، جامعه مدنی و جنبش آزادیخواهی نیز آرام آرام صفوف خود را مستحکم‌تر ساخته و به دفاع مشروع در برابر سرکوب خونین نیز دست زده است. عوامل متعددی در این تحولات تاریخی و سرنوشت‌ساز دخالت دارند که شاید اصلی‌ترین آنها را باید در همان جمود فکری و تصلب اعتقادی زمامداران مذهبی یافت که به هیچ عنوان قادر به درک و فهم این شرایط متفاومت از پیش، و اینکه عمر بیش از چهل سال حکومت آنان سرآمده، نیستند. بنابراین، هر زور جاهل‌تر و بی‌رحمانه‌تر به ادامه سرکوب فرمان می‌دهند. سندی که اخیرا از سوی محمدی گیلانی رئیس دفتر خامنه‌ای خطاب به شمخانی برای سرکوب بی‌رحمانه مردم بی‌پناه انتشار یافت، بلاهت این زمامداران مذهبی را هرچه بیشتر بر همگان آشکار می‌سازد. این در حالیست که هر روز ریزش نیروهای وفادار به نظام شتاب بیشتری به خود گرفته و شکاف میان نظام حکومتی بدترین‌ها و مردم عمیق‌تر می‌شود. در عین حال سبعیت نظام در سرکوب، این اندیشه را مطرح ساخته است که وقت آن است تا زورگویی تبهکاران را با روش‌های فعال‌تر و موثرتر پاسخ داد و در اجرای آن از دفاع مشروع نیز کوتاهی نشود.

هدف این نوشتار این است که توضیح دهد از میان راهکارهای مقابله با حکومت بدترین‌ها، هنوز مقاومت مدنی موثرترین روش‌ها برای به زانو در آوردن تبهکاران حاکم بر کشور است، گو اینکه در گرماگرم درگیری‌ها مردم راه دیگری بجز دفاع مشروع و خلع سلاح کردن وحوش سرکوبگر ندارند. این فرضیه، که ممکن است صحت آن برای برخی از خوانندگان مورد تردید قرار گیرد، بر مبنای مطالعات عملی دقیق در علوم سیاسی تعریف شده است. به عنوان مثال اریکا شنووت[۱]، استاد مدرسه امور بین‌الملل دانشگاه‌هاروارد، با مطالعات منظمی‌ که انجام داده، و بر اساس تطبیق و مقایسه‌ در بیش از سیصد شکل نهضت مقاومت به این نتیجه رسیده است که با وجود وحشیگری دیکتاتورها در سرکوب مردم، مبارزه مدنی در اکثر موارد از مبارزات مسلحانه موثرتر بوده است. مهم این است که راه‌های موثرتر ساختن مقاومت برای به زانو در آوردن دیکتاتوری مذهبی توضیح داده شود. در حال حاضر آثار اریکا شنووت از بهترین آثار علمی‌ برای پیشبرد مبارزات در مقابله با دیکتاتوری‌ها به شمار می‌رود.

پیشتر نیز جین شارپ استاد دانشگاه‌هاروارد، که پدر فکری مقاومت مدنی خوانده می‌شود، در آثار گرانقدری مبارزه مدنی را به عنوان موثرترین روش مبارزه به آزادیخواهان توصیه کرده است. شارپ در کتاب «از دیکتاتوری به دمکراسی» اصول و قواعد مبارزه مدنی را توضیح داده است[۲]. هرچند این کتاب حدود بیست سال از انتشار آن گذشته است، اما هنوز برای مبارزان آزادیخواه حاوی نکات ارزشمندی است. وی حاصل یک عمر مطالعات و حضور خود در جامعه مدنی در کشورهای مختلف را در پیوست این کتاب، در قالب ساز و کار و تکنیک‌هایی برای موفقیت در مبارزه علیه دیکتاتوری به صورت فهرست آورده است[۳]. مطالعه این فهرست نشان می‌دهد که ساز و کارهای مبارزه فقط به تظاهرات خلاصه نشده و در برگیرنده اقدامات گوناگون و تکمیلی است و طبیعتاً جامعه مدنی هر کشوری با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌تواند ترکیبی از این ساز و کارها را در دستور کار خود قرار دهد. درایت داشتن در ترکیب اینگونه اقدامات، نه تنها نظام را خسته و درمانده می‌سازد، بلکه باعث ریزش نیروهای هوادار آن نیز گشته و در نهایت دیکتاتور را به زانو در می‌آورد.

می‌بایست خاطرنشان ساخت که مبارزه مدنی با رفتار و روش‌های انفعالی متفاوت است. منظور از مبارزه مدنی فعال و موثر، اقداماتی است که می‌تواند استبداد را به زانو درآورد. بنابراین منظور از مبارزه مدنی و غیرخشونت‌آمیز انجام اقدامات فعال و هشیارانه و آگاهانه از سوی شهروندان در مقابله با دیکتاتوری و به گونه‌ای است که دست دیکتاتور را برای سرکوب مردم به این بهانه، به عنوان مثال، که آنها خشونت‌طلب بوده و یا اموال عمومی را دچار آسیب ساخته‌اند، می‌بندد. از نقطه نظر مطالعات علمی‌ انجام شده در حوزه علوم سیاسی توسط متفکران برجسته در دانشگاه‌های معتبری مانند‌ هاروارد، مبارزه مدنی این توان را دارد تا استبداد را به زانو در آورد. مطالعه این آثار می‌تواند برای فعالان جامعه مدنی و مبارزان راه آزادی مفید باشد.

همانگونه که توضیح داده شد، جین شارپ لیست مفصلی از اقداماتی را که می‌تواند فعالیت جامعه مدنی در مبارزه با استبداد را به پیش ببرد، تهیه کرده. از آنجا که طبق اطلاع نگارنده با وجود اینکه این فهرست به فارسی ترجمه شده ولی گویا با وسعت پخش نشده، در اینجا بخشی از موارد مطرح شده در لیست انتخاب شده و با توضیحاتی اندک در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد[۴].

تکنیک‌ها یا ساز و کار مبارزه مدنی با دیکتاتوری

*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا

[۱][۱] Erica Chenoweth and Maria J. Stephen. (2012). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Works. Colombia University Press. And Erica Chenoweth and Maria J. Stephen. (2021). The Role of External Support in Nonviolent معامله معکوس چیست Campaigns: Poisoned Chalice or Holy Grail? International Center on Nonviolent Conflict
[۲] Gene Sharp. (2002). From Dictatorship to Democracy. The Albert Einstein Institution

[۳] آقای شارپ در کتاب دیگری اینگونه اقدامات برای تقویت مبارزه مدنی را توضیح داده است. نگاه کنید به:

Gene Sharp. (2012). Sharp’s Dictionary of Power and Struggle: Language of Civil Resistance in Conflicts. Oxford University Press
[۴] The following works may also help a better understanding of the mechanisms of the civil resistance: Holmes, R. L., & Cicovacki, P. (2013). The ethics of nonviolence. New York: Bloomsbury AcademicSharp, G., Miller, C. A., & Paulson, J. (2013). Waging nonviolent struggle 20th century practice and 21st century potential. Winnipeg, Manitoba: Media Production Services Unit, Manitoba Education. Maria J. Stephan. (Eds.). Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization and Governance in the Middle East. New York: Palgrave MacMillan

پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟

پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟

صفحه اصلی اخبار بورس ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۲:۳۴ امید به پایان کابوس تابستانی؛ پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟ پویا دادجو در حالی پا به هفته دوم مهر ماه می گذاریم که شرایط کلی حاکم بر بازار سهام تغییری نکرده و همچنان ریسک های مهم بورس به قوت خود باقی مانده‌اند؛ عواملی که تلخ ترین تابستان بورس را در ۱۵ سال گذشته رقم زد. با این وجود نگاهی به روند برخی از متغیرهای اثرگذار این امیدواری را ایجاد می کند که شاید شاخص کل بتواند پس از مدت ها،‌ بازدهی هفتگی مثبتی را ثبت کند. ارزش معاملات خرد ورود (خروج) پول حقیقی پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛‌ بازار سهام در حالی هفته اول مهر ماه را پشت سر گذاشت که با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و سه شنبه، تنها سه روز معاملاتی غیرپیوسته داشت. در این هفته بازار دو نیمه متفاوت را پشت سر گذاشت؛ روز شنبه معامله گران یکی از روزهای سخت بازار سهام در سال ۱۴۰۱ را تجربه کردند. شاخص کل با افت بیش از ۲۷هزار واحدی،‌ دومین کاهش شدید سال ۱۴۰۱ را ثبت و شاخص هم وزن با بیش از ۹هزار واحد،‌ سنگین ترین اصلاح روزانه امسال را تجربه کرد. همچنین حقیقی های بازار معادل ۲۸ درصد ارزش معاملات خرد پول از بازار خارج کردند که شدیدترین خروج پول حقیقی امسال نسبت به ارزش معاملات خرد بود. اما شرایط در دو روز دیگر تغییر کرد؛ شاخص کل روز دوشنبه بیش از ۶هزار واحد و روز چهارشنبه بیش از ۱۲ هزار واحد افزایش پیدا کرد. هر چند از ابتدای شهریور ماه،‌ بازار سهام دو روز متوالی صعود شاخص کل را تجربه نکرده بود،‌با این وجود این دو روز هم نتوانست عقبگرد روز شنبه را جبران کند و در نهایت بازدهی هفتگی ۰.۶- درصدی برای شاخص کل ثبت شد تا برای ششمین هفته متوالی شاخص کل بازدهی منفی را تجربه کند. شاخص هم وزن عملکرد ضعیف تری نسبت به شاخص کل داشت و بازدهی ۰.۸- درصدی را تجربه کرد تا پس از ۷هفته متوالی که شاخص هم وزن بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل ثبت می کرد،‌ این روند معکوس شده باشد. ارزش معاملات خرد این هفته کمی میانگین روزانه ارزش معاملات خرد بهبود یافت. با این وجود به نظر می رسد که دلیل این موضوع نیز معاملات روز شنبه باشد که ارزش معاملات خرد به سطح ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. همان روزی که ۲۸ درصد ارزش معاملات خرد مربوط به خروج پول حقیقی بود. چرا که در دو روز دیگه ارزش معاملات معامله معکوس چیست خرد در سطح ۲هزار میلیارد تومان باقی ماند. بنابراین افزایش میانگین ارزش معاملات خرد در هفته اول مهر ماه از یکسو بسیار اندک بوده است و از سوی دیگر،‌بیش تر تحت تاثیر خروج پول حقیقی بود. موضوعی که با توجه به تعطیلات این هفته چندان دور از انتظار نبود. ورود (خروج) پول حقیقی در هفته اول مهر ماه هر چند در چهاشنبه شاهد ورود پول حقیقی بودیم اما به واسطه تشدید خروج پول حقیقی در روز شنبه،‌ میانگین روزانه خروج پول حقیقی در هفته اول مهر نسبت هفته پایانی شهریور کمی تشدید شد. در این هفته حقیقی ها به طور میانگین روزانه ۲۳۳ میلیارد تومان از بازار خارج کردند. پیش بینی بورس شنبه ۹ مهر هر چند که شاخص کل در دو روز معاملاتی پایانی هفته اول مهر ماه توانست روند صعودی در پیش بگیرد اما همانگونه که در گزارش پیشین اشاره شد، روند معاملات در روز چهارشنبه حاکی از افزایش فشار فروش داشت؛ به گونه ای که شاخص کل در نیم ساعت پایانی با افت همراه شد که می تواند به عنوان یک سیگنال منفی برای بازار روز شنبه محسوب شود. با این وجود با نگاهی به چارت شاخص کل می توان بیان کرد که بازار سهام در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است؛ شرایطی که غالباً با افزایش تقاضا و رشد شاخص کل همراه بوده است. موضوعی که می تواند احتمالا به مثبت شدن بازار سهام در هفته آینده بینجامد. اما در این میان انتشار اخباری مبنی بر تحریم چند شرکت ایرانی به عنوان یک شوک بیرونی برای بازار عمل می کند. هرچند متاسفانه شکست مذاکرات به افزایش احتمالی قیمت دلار می انجامد و در میان مدت رشد بازار سهام را به همراه دارد اما در کوتاه مدت شوک تشدید تحریم ها می تواند به نزول بورس بینجامد. نکته دیگر بازار سهام به انتشار گزارش های ماهانه و همچنین صورت های مالی مربوط به نیمه نخست سال بر می گردد که احتمالا برخی از نمادها با اقبال بیش تری همراه باشند و باید دید که گزارش های ۶ماهه می تواند کلیت بازار را به سمت بالا سوق دهد. به طور کلی نیروهای مثبت و منفی متعددی بر بازار فردا اثر گذارند؛ اگر خبر مربوط به تشدید تحریم ها نبود،‌ می توانستیم احتمال افزایش تقاضا برای بازار سهام فردا را بیش تر در نظر بگیریم. اما در این شرایط باید دید که واکنش معامله گران به این خبر چیست. به ویژه آنکه چند خبر نیز حاکی از احتمال تشدید تحریم ها دارد؛ پایگاه اینترنتی «واشنگتن فری بیکن» مدعی شد که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است و برخی دیگر مدعی هستند که آمریکا در حال برنامه ریزی برای تشدید تحریم های نفتی ایران است. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر بورس بازار سهام شاخص کل بورس پیش بینی بورس فردا

فارکس چیست؟ | همه چیز در مورد بازار فارکس (Forex)

فارکس چیست؟ در طول دوره های مختلف تاریخی، مردم به دنبال راه حل های مختلفی برای به دست آوردن پول و حفظ ارزش آن بوده اند و گاه در میان این گزینه های مختلف، ابتکاراتی به وجود آمده است که جامعه و اقتصاد را چندین گام به سوی پیشرفت سوق داده است. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. اگر تصمیم به خرید کتاب دارید، معمولاً باید هزینه آن را به واحد پول کشورتان بپردازید. اگر به کشور دیگری سفر کرده اید و تصمیم به خرید کتاب از آنجا دارید، باید قیمت آن را به واحد پول آن کشور بپردازید.

برای تغییر ارزش و تبدیل ارز چه باید کرد؟

این دقیقا همان سوالی بود که سال ها پیش مردم به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن بودند که در نهایت منجر به تشکیل اولین صرافی ها شد. در این راستا تفاوت نرخ ارز در کشورهای مختلف توجه مردم را به خود جلب کرد. به تدریج جوامع متوجه شدند که می توانند از این تفاوت نرخ سود ببرند و این اولین سنگ بنای شکل گیری یک بازار بین المللی بود که بعدها فارکس نام گرفت.

امروزه در این بازار می توانید با خرید و فروش ارزش ارزهای سایر کشورها سود کسب کنید. از سوی دیگر، با گسترش روزافزون این بازار و افزایش تعداد بازیگران آن، امکان ارائه خدمات متنوع دیگری مانند خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا معامله بر روی شاخص های سهام بسیار برجسته مانند داو جونز و . فراهم شده است. نزدک، که آن را به یک بازار تبدیل می کند. آن را برای کاربران و معامله گران جذاب کرده است.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه و دلایل شکل گیری این بازار هستید، مطالعه این مقاله به شما کمک می کند دید بهتر و جامع تری از فارکس داشته باشید.

در طول جنگ جهانی دوم، سیستم برتون وودز معرفی شد. این سیستم جانشین استاندارد شکست خورده (طلا) بود. نقش دلار آمریکا در سیستم برتون وودز بسیار مهم بود، زیرا تبدیل به ارز ذخیره جهانی شد. در واقع، تمام ارزهای خارجی به دلار آمریکا متصل بودند که ارزش آن به قیمت طلا وابسته بود. این قرارداد دارای ویژگی های کلیدی از جمله استفاده از سیستم نرخ ارز ثابت بین کشورها و ایجاد آژانس های بین المللی برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی بود و این اولین جرقه های شکل گیری بازار ارز در دوران معاصر بود.

سیگنال سیاسی جدید به بازار ارز

برخی معامله‌گران معتقدند خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند مانند ترمزی برابر رشد قیمت‌ها عمل کند.

سیگنال سیاسی جدید به بازار ارز

به گزارش مردم سالاری آنلاین، خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از سوی رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی منتشر شد. هر چند در گزارش نور نیوز مبلغ و کشور ازادکننده مشخص نبود اما رسانه اصولگرای تسنیم خبر آزادسازی هفت میلیارد دلار منابع بلوکه شده را اعلام کرد. داستان اما از سوی برخی رسانه‌ها فراتر از آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران بود .
به نظر می رسد این اتفاق در حقیقت اولین توافق عملی دولت بایدن با دولت رییسی است . این توافق در حالی رخ می دهد که کشوری همسایه مسئولیت میانجیگری را بر عهده دارد و البته مذاکرات ایران و غرب نیز در روندی کشدار و فرسایشی قرار گرفته است.
بازار ارز در روز گذشته (شنبه) با رشد قابل توجه قیمت روبرو بود. هر چند بهای هر دلار در صرافی‌های بانکی تغییر چندانی نداشت اما در بازار آزاد قیمت دلار از کانال سی و دو هزار تومان عبور کرد و در نیمه کانال سی و سه هزار تومان ایستاد تا مرز روانی دلار در بازار آزاد شکسته شود .
بسیاری از معامله گران بر این اعتقادند که تداوم ماندگاری دلار در این محدوده قیمتی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در بازار ارز شود. تقاضایی که البته نشات گرفته از ورود سرمایه‌های خرد به بازار ارز است.
سیگنال‌ها در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران حالا کم کم به بازار ارز رسیده است. دلار که روز شنبه دو کانال در بازار آزاد پیشروی کرد، برخی معامله‌گران معتقدند این خبر می‌تواند مانند ترمزی برابر رشد قیمت‌ها عمل کند.

غافل گیری آخر شبی در بازار ارز و سکه

آخر وقت دیشب خبری درباره تبادل زندانی با آمریکا در قبال آزادی سازی دلارهای بلوکه شده ایران در کره منتشر شد که می توان موجب غافل گیری معامله گران طرفدار افزایش قیمت دلار باشد.

غافل گیری آخر شبی در بازار ارز و سکه

روز قبل بازار ارز و سکه با هجمه نقدینگی رشد مناسبی را تجربه کرد ولی بازار سرمایه در آتش نا اطمینانی وریسک های موجود سوخت و سره پوش شد. تحلیلگران معتقدند با بن بست فعلی برجام، در صورتی که نقدینگی به بازار سرمایه هدایت نشود جولان آن در بازار ارز و سکه دردسرآفرین خواهد شد و خسارت بیشتری به اقتصاد وارد خواهد کرد ولی فعلا بازار ارز و سکه در روز شنبه میزبان بهتری برای سرمایه های مردم بوده و بازار سرمایه از این هجمه نقدینگی بی نصیب مانده است.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

دلار پامپ شد

انتظارات بازار و اخبار منتشر شده در کوتاه مدت برجام را در بن بست قرار داده است. اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز آب پاکی را فعلا روی دست برجام ریخت و انتظار حصول توافق در کوتاه مدت در بازار ارز رنگ باخت، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا به دنبال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران است.

ماه پر حاشیه سپتامبر به پایان رسید، برخی از پیش بینی ها سپتامبر را مهمترین فرصت احیای برجام پیش از انتخابات آمریکا می دانستند ولی همزمان با پایان این ماه تحریم های بیشتری بر ایران تحمیل شده و خبرهای اعمال تحریم های بیشتر به بازار مخابره می شود.

دلار تهران در واکنش به خبرهای منفی اولین روز هفته را با افزایش ۳.۴ درصدی در مرز کانال ۳۳ هزار تومانی معامله شد، برخی پامپ دلار در نزدیکی سقف قیمت را نشانه پتانسیل بازار برای سقف شکنی می دانند ولی برخی هم توصیه به خروج از بازار دارند، زیرا معاملات دلار در نزدیکی سقف قیمتی تاریخی را پرریسک تلقی می کنند و تا شکست مقاومت سخت پیش رو و تثبیت بالای محدوده مقاومتی فرصت کنونی را سیگنال خروج می دانند زیرا سابقه برخورد قهری بازارساز در محدوده های مقاومت پیش رو ریسک معامله را بیشتر کرده است و برخی در محدوده های فوق اقدام به خرید نمی کنند.

گفته می شود میزان عرضه بازارساز در بازار ارز افزایش پیدا کرده است، افزایش فاصله قیمت دلار آزاد و رسمی باعث می شود تا تقاضای سفته بازی نیز به تقاضا در بازار ارز اضافه شود و جذابیت سود حاصل از فاصله قیمتی دلار آزاد و رسمی، تقاضای سفته بازی را وارد بازار کند.

البته خبر آزادی دو شهروند ایرانی و امریکایی نیز از سوی برخی تحلیل گران سوپر پالس توافق عنوان می شود بر اساس این خبر باقر نمازی از ایران خارج شده و سیامک پسرش از زندان آزاد در مقابل هفت میلیارد دلار از دارایی های ایران در کره جنوبی ازاد می شود.

نورنیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم گزارش داد : طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم‌زمان زندانیان ایران معامله معکوس چیست و آمریکا انجام و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.

این خبر یکی از پیش شرط ها امضای توافق بود. در بن بست کنونی برجام چنین اتفاقی می تواند موج های منفی را بشکند.

اهرم انتظارات افزایشی، حباب سکه را صعودی کرد

سکه امامی و ربع سکه نیز دیروز با پیروی از دلار رشد کردند سکه امامی گوی سبقت را در کسب میزان بازدهی از دلار دزدید و با رشد پنج درصدی نسبت به روز پنج شنبه در محدوده ۱۵ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان معامله شد. ربع سکه نیز خود را به محدوده ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رساند.

IMG_20221001_185847_807

اکوایران قیمت سکه امامی و حباب آن رادر روز شنبه دهم مهر در کنار میانگین هفتگی و میانگین ماه قبل قرار داده است.

همانطور که شکل نشان می دهد با گذشت زمان با افزایش قیمت سکه امامی حباب آن نیز افزایش پیدا کرده و در روز قبل تا بالای محدوده ۱۵ درصد رسید، این مسئله نشان دهنده رشد انتظارات افزایشی در میان معامله گران بازار سکه است که حباب سکه امامی را همزمان با رشد قیمت در بازار افزایش داده است.

در معاملات سکه رفاه در بورس کالا نیز خریداران دست برتر خرید را داشتند و سکه رفاه را تا صف خرید بالا بردند.

سقف شکنی قیمت دلار در چهار بازار

همزمان با افزایش قیمت دلار تهران قیمت دلار در بازارهای مختلف نیز افزایش پیدا کرد دلار تهران طول کانال ۳۲ هزار تومانی را در نیمه ابتدایی روز گذشته طی کرد و در بازارهای مختلف سقف های جدیدی را نسبت به ماه گذشته ثبت کرد.

IMG_20221001_185839_694

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی معامله معکوس چیست به آن روز را قرار می دهد.

درهم دیروز پیش از همه طغیان کرد قیمت دلاری درهم روز قبل تا محدوده ۹ هزار و ۱۰۰ تومان پیش روی کرد و قیمت دلاری آن تا محدوده ۳۳ هزار و ۴۱۹ تومان رشد کرد. قیمت درهم در معاملات پشت خطی روز گذشته نیز به مسیر افزایشی خود ادامه داد و تا محدوده ۹ هزار و ۱۵۰ تومان بالا رفت.

قیمت دلاری سکه امامی و ربع سکه نیز کانالهای جدید قیمتی را فتح کردند تا رشد انتظارات افزایشی در سایر بازارها نیز تایید شود.

بی اعتمادی سرمایه به بازار سرمایه

سرمایه اعتماد خود را به بازار متولی خود یعنی بازار سرمایه از دست داده است به همین دلیل در روزی که نقدینگی در بازار ارز و سکه یکه تازی می کرد بازار سرمایه از این هجمه نقدینگی بی نصیب ماند و نقشه بازار سرمایه مغلوب سرخی و فشار فروش شد در حالیکه بازار سرمایه در هفته نیمه تعطیل گذشته عملکرد بهتری داشت اولین روز هفته را با منفی سنگین سپری کرد تا سهامداران هنوز هم نسبت به بازگشت شاخص کل تردید کنند.

برخی با بدبینی به بازار سرمایه می گویند که اعتماد از این بازار رخت بسته و ریسک ها و نااطمینانی موجود مانع از بازگشت شاخص کل خواهد شد و بازار سرمایه حمایت خود را از دست خواهد داد.

در یک سناریو دیگر برخی امید دارند که بازار در حال کف سازی و تثبیت در محدوده حمایتی جدید است و ممکن است مدتی درمحدوده جدید قیمتی رنج زنی کند.

به هر حال آنچه که مشخص است بازار سرمایه نیاز به نقدینگی دارد تا با کاهش ریسک ها به بالا بازگردد و در صورتی که ریسک های سیاسی و اجتماعی فروکش کند بازار سرمایه می تواند مجال بالا آمدن داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.