چرا ضریب هوشی گزینه است؟


به نوشته باکس هرالد، تارا هم اکنون واجد شرایط عضویت در منسا است؛ همچنان که وی به عنوان عضو جمعیت تیزهوشان (High IQ society) نیز شناخته می‌شود.

آموزش کارآمد

حاصله در تجدید نظر وبهبود کیفیت سوالات در آینده استفاده شود .

مراحل تحلیل سوالات آزمون

محور تحلیل پرسش ها ، پاسخ های آزمون شوندگان است . برای این منظور هر سوال به طور جداگانه به همراه جواب در یک کارت یا برگه نوشته ، نتایج تحلیل را دریک سمت برگه و صورت اصلاح شده ی سوال را در سمت دیگر آن قرار می گیرد .

برای تحلیل هر پرسش ، دو گروه جدا می کنیم ، گروه بالا (قوی) و گروه پایین ( ضعیف) . قبل از جداکردن افراد بهتر است ، برگه ها به ترتیب نمره دسته بندی شود . انتخاب دو گروه بالا و پایین به صورت زیر انجام می شود :

** 20 نفر یا کمتر تمام برگه ها به دودسته ی قوی وضعیف تقسیم می شود .

** بیشتر از 20 تا 40 نفر 10 برگه ی بالا و 10 برگه ی پایین انتخاب می شود .

** چنانچه تعداد بیشتراز 40 باشد ، معمولاٌ در آزمونهای پیشرفت تحصیلی ، 25 تا 33 در صد کل برگه ها را برای گروه بالا و همان اندازه را برای گروه پایین در نظر می گیرند .

بعدازتعیین افراد دو گروه باید مشخص شود که چه تعداد افراد از هرگروه به گزینه های مختلف جلب شده وآن گزینه ها را انتخاب نموده اند ، یعنی چگونگی توزیع پاسخ افراد به گزینه های مختلف ، مشخص شود ونیز تعداد افراد از هر گروه که به گزینه های انحرافی وگزینه ی کلید ، جلب شده اند .

محاسبه ی ضریب دشواری سوال

بنا به تعربف ، درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب درست می دهند ، ضریب دشواری آن سوال می گویند و به طور کلی مطابق فرمول زیر محاسبه می شود .

R پاسخ های درست T کل پاسخ ها 100× T ) R ÷ ) = ( ( P ضریب دشواری سوال

چون از آزمون شوندگان نمونه گیری شده ودو گروه نمونه دراختیار داریم ، فرمول به این صورت تغییر می

کند . 100× ) انتخاب درست گروه پایین + انتخاب درست گروه بالا) = ( ( P ضریب دشواری سوال (تعداد افراد گروه پایین + تعداد افراد گروه بالا)

هرچه عدد حاصله به 100 نزدیک تر باشد ، ضریب دشواری آن سوال کمتر و سوال آسان تری است ، زیرا تعداد بیشتری از افراد دوگروه به آن پاسخ داده اند . از این ضریب به ضریب آسانی سوال هم تعبیر می کنند ، ولی بیشتر به ضریب دشواری معروف است .

تفسیر ضریب دشواری سوال

در آزمون های هنجاری مثل آزمون هوش یا کنکور دانشگاه ، می توان واریانس سوال را مشخص کنیم . واریانس یک شاخص جهت نمایش پراکندگی نمرات در یک پیوستار ، به دست می دهد که در یک آزمون یا وضعیت هنجاری ، هرچه مقدار آن بیشتر باشد ، آزمودنی ها و افراد نمونه ، عملکرد مناسب تری داشته اند . در مورد پرسش های آزمون نیز ، هر چه واریانس بیشتر باشد ، سوال عملکرد بهتری داشته است . برای محاسبه ی واریانس یک سوال از فرمول زیر استفاده می شود .

– P) 1) × ( V ) = P واریانس * P درصد پاسخ های درست یعنی همان ضریب دشواری است.

زمانی واریانس بیشترین مقدار را دارد که 50 درصد به سوال پاسخ درست داده باشند و زمانی کمترین مقدار را ، یعنی صفر که همه یا هیچ یک به آن پرسش ، پاسخ درست نداده باشند . مطابق این فرمول :

25/0 = ( 0/50)] - 1 [ × ( V ) = (0/50) بیشترین واریانس

0 = 0) - 1 ) × ( V ) = (0) کمترین واریانس / 0 = 1) - 1 ) × ( V ) = (1) کمترین واریانس

با توجه به تحلیل یاد شده ، سوالاتی انتخاب می شود و در آینده از آن ها استفاده می شود که ، واریانس آنها بیشتر باشد وضریب دشواری آنها از یک کمتر و از صفر بیشتر است و به ( 5/0) نزدیک تر باشد . به عبارتی دیگر ، حداکثر واریانس را دارا باشد .

به طور کلی ضریب دشواری بین 3/0 تا 7/0 ، حداکثر اطلاع را درمورد تفاوت میان آزمودنی ها به دست می دهد و ضریب مناسبی خواهد بود اما بسته به اهداف گوناگون ، می توان ضریب دشواری بالا یا پایین را منظور کرد . مثلاٌ در امتحانی که قرار است 10 درصد بالا انتخاب شوند ، باید سوالات مشکل با ضریب دشواری کمتر ( عددکمتر) داشته باشیم .

ضریب تمییز سوال

این شاخص ، بر خلاف ضریب دشواری ، توان سوال را در ایجاد تمییز وتشخیص بین گروه قوی وضعیف آزمون شوندگان ، نشان می دهد ، اینکه یک سوال تا چه اندازه در جدا کردن دو گروه قوی وضعیف ، موفق بوده است . برای محاسبه ی ضریب تمییز از فرمول زیراستفاده می کنیم :

100× ) انتخاب درست گروه پایین - انتخاب درست گروه بالا) = ( ( d ضریب تمییز سوال (تعداد افراد گروه بالا یا پایین )

تفسیر ضریب تمییز سوال

هرچه عدد ضریب تمییز بزرگتر باشد ، سوال از توان بیشتری در جداکردن و تفاوت قائل شدن میان گروه قوی وضعیف ، برخوردار بوده است و بر عکس . گاهی اوقات ضریب تمییز سوالی منفی است ، یعنی گروه قوی از گروه ضعیف ، عملکرد پایین تری داشته است . این مشکل به طور معمول، به ایراد خود سوال مربوط بوده وباید اصلاح شود وچنانچه سوال دارای اشکال فنی نباشد، افرادگروه بالا یا آن سوال را به طورکامل یاد نگرفته اند یا آن را به غلط آموخته اند. بنابراین تمامی ضرایب تمییزآزمون باید مثبت باشد.

تحلیل گزینه های انحرافی

در گزینه های انحرافی قاعده کلی به شرح زیر است : هر گزینه ی انحرافی باید دست کم یک نفرازافراد

گروه ضعیف را به جلب کند واگر هردوگروه قوی و ضعیف را به جلب کند ، تعداد افراد گروه ضعیف بیشتر ازگروه قوی باشد . بنابراین در صورتی یک سوال به خوبی عمل می کند که افراد گروه ضعیف بیشتر از افراد گروه قوی گزینه های انحرافی آن سوال را انتخاب نمایند . چنانچه گزینه ی انحرافی خاصی وجود داشته باشد که هیچ یک از افراد گروه قوی وضعیف آن را انتخاب نکرده باشند ، گزینه ی انحرافی مناسبی نیست وباید اصلاح شود .

تحلیل سوالات آزمون های تشریحی وعملکردی

در تحلیل سوالات تشریحی وعملکردی اینگونه عمل می کنیم :

1- دو گروه 25 درصدی بالا وپایین را انتخاب می کنیم .

2- برای هر سوال مجموع نمرات گروه بالا وپایین را تعیین می کنیم .

3- ضریب مربوط را با استفاده از فرمول محاسبه می نماییم .

) N Score Min 2) L- ∑ H + ∑ = ( ( P ضریب دشواری سوال

( N( ScoreMax - Score Min 2

L ∑ H - ∑ = ( ( d ضریب تمییز سوال

( N ( ScoreMax - Score Min

L ∑ مجموع نمرات افراد یا برگه های گروه پایین ( 25 درصد پایین )

H ∑ مجموع نمرات افراد یا برگه های گروه بالا ( 25 درصد بالا )

N تعداد افراد یا برگه های 25 درصد گروه مورد نظر

ScoreMax بالا ترین نمره ممکن در سوال ** Score Min پایین ترین نمره ممکن در سوال

آیا تست هوش IQ چرا ضریب هوشی گزینه است؟ ریون کودکان معتبر است؟

با یک نگاه کلی بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه هوش می توان گفت، IQ به عنوان یک ویژگی انسانی، در واقع هم تحت تاثیر محیط و هم ژنتیک قرار دارد؛ بدین معنا که شما، هوش خود را از والدین به ارث برده اید اما راهکارهایی برای تقویت و ارتقای ضریب هوشی وجود دارد.

بنابراین هوشی که توسط آزمون های هوش مانند تست هوش IQ ریون کودکان سنجیده می شود، ممکن است تحت تاثیر محیط نیز قرار بگیرد.

هوش IQ را چگونه می سنجند؟

هوش را با مهارت ها و توانایی های مختلفی ارزیابی می کنند. بنابراین فردی که باهوش خوانده می شود، دارای این توانایی ها و مهارت ها می باشد:

  • قدرت استدلال
  • توانایی حل مسئله
  • قدرت حافظه
  • توانایی برنامه ریزی
  • تفکر انتزاعی و ..

آیا تست هوش ریون کودکان معتبر است؟

تلاش برای سنجش هوش از دیرباز بخشی از روانشناسی بوده است. اگرچه هنوز با بحث و جدل همراه است، اما تست های IQ از جمله تست هوش ریون کودکان مطالعه شده ترین و در نتیجه قابل اعتمادترین، معتبرترین و مفیدترین تست های موجود هستند.

تست هوش روین کودکان قابل اعتماد است زیرا افراد معمولاً با شرکت در همان آزمون سال‌ها بعد همان نمره را کسب می‌کنند. مطالعاتی که نمرات IQ کودکان را با عملکرد آنها در مدرسه مقایسه کرده‌اند، نشان داده‌اند که IQ و عملکرد مدرسه همبستگی بالایی دارند.

بنابراین شواهد نشان می دهد که تست هوش ریون کودکان یکی از بهترین شاخص های منفرد برای عملکرد یک کودک در مدرسه است. البته توجه داشته باشید چرا ضریب هوشی گزینه است؟ که آزمون‌های هوش مانند تست ریون کودک تنها عامل تعیین چگونگی عملکرد یک فرد در جامعه نیستند، زیرا متغیرهای دیگری مانند فرزند پروری، کیفیت تحصیل، انگیزه و مواجهه با فرهنگ و کتاب نیز از عوامل مهم موفقیت در زندگی هستند.

انجام تست هوش IQ ریون کودکان

چگونه هوش کودک خود را ارزیابی کنیم؟

برای پاسخ به این سوال می توانیم به تحقیقات و تلاش هایی که روان شناسان و محققان در تمام این سال ها در زمینه ی ساخت آزمون و تست های هوش، داشته اند، تکیه کنیم.

روان شناسان نامی و تاثیر گذاری همچون کتل، بینه، وکسلر و .. سعی بر ساخت آزمون های هوشی و تعیین ضریب هوشی کودکان داشته اند و مطالعات و نتایج ارزشمندی را در جهت معرفی این آزمون ها ارائه داده اند.

یکی از ساده ترین راه ها برای سنجش هوش کودکان استفاده از تست های هوش کودک آنلاین می باشد. به عنوان مثال تست هوش کودک ریون به شما کمک می کند تا هوش غیرکلامی کودک خود را ارزیابی نمایید.

استفاده از آزمون های هوشی کودک، چه مزایایی دارد؟

استفاده از آزمون های هوش برای کودکان قطعا بدون مزایا نیست؛ شما با استفاده از این آزمون ها می توانید:

  • به شناخت بهتری از وضعیت هوش فعلی کودک خود دست پیدا کنید.
  • راهکارهایی برای ارتقای سطح هوش و عملکرد چرا ضریب هوشی گزینه است؟ به کار ببرید.
  • مشکلات هوشی را شناسایی کنید.
  • استعداد فرزندتان را کشف کنید.
  • فرصت های آموزشی و تحصیلی بهتری را برای فرزند خود فراهم کنید و .

بنابراین، استفاده از آزمون های هوشی کودکان، به پدر و مادرانی که کودک دارند، توصیه می شود. از گذشته تا اکنون، آزمون های هوشی متنوعی برای ارزیابی هوش کودکان ساخته شده است. هدف از ساخت تمامی این آزمون ها ارزیابی هوش کودکان است. یکی از محبوب ترین آزمون های هوش کودک، که طی سالیان سال، مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون هوش ریون می باشد.

ویژگی های آزمون هوش ریون کودکان چیست؟

این آزمون هوشی به اندازه گیری ضریب هوشی یا همان IQ، هوش سیال و استدلال انتزاعی در کودکان می پردازد.

علاوه بر آن، از تست هوش ریون می توان برای اندازه گیری عامل هوش عمومی یا g که توسط اسپیرمن مطرح شده است، استفاده کرد. این آزمون هوشی را می توان برای کودکان 5 تا 10 ساله به کار برد.

زمان تقریبی انجام این آزمون 1 چرا ضریب هوشی گزینه است؟ ساعت است. کودک برای شرکت در این آزمون باید آمادگی کافی داشته باشد و شخص آزمون گیرنده باید از توانایی لازم برای گرفتن این آزمون از کودک، برخوردار باشد. جالب است بدانید از این آزمون هوشی می توان برای افرادی که محدودیت ذهنی و فیزیکی دارند، نیز استفاده کرد.

نام دیگر آزمون هوش ریون، ماتریس پیش رونده رنگی ریون می باشد؛ این آزمون یک تست ارزیابی شناختی یا سنجش هوش تصویری در کودکان می باشد.

سوالات تست هوش IQ ریون کودکان

تست هوش ریون از چه سوالاتی ساخته شده است؟

تست هوش ریون به طور کلی از سه مجموعه ی متفاوت ساخته شده است؛ مجموعه ی A، مجموعه ی B و مجموعه ی AB.

هر کدام از این مجموعه ها دارای 12 سوال است که مجموعا 36 سوال باید توسط آزمودنی که کودک است، پاسخ داده شود. کودک با پاسخ دادن به سوالات این آزمون، توانایی بالقوه اش را برای ایجاد ارتباطات منطقی بین محرک های مختلف، نشان می دهد.

در این آزمون، بر اساس 36 تصویری که وجود دارد، در هر سوال کودک به عنوان آزمودنی باید مناسب ترین و صحیح ترین تصویری که نشان دهنده ی قسمت بریده شده از تصویر اصلی است را از میان شش پاسخ، انتخاب کند. سوالات ابتدایی این آزمون آسان تر می باشد اما هر چه سوالات رو به سوالات انتهایی می روند، سوالات دشوار تر و سخت تر می شود.

اگر کودک نمره هوش پایینی کسب کرد چه کنیم؟

باید به دامنه سنی که برای آزمون تعریف شده است، توجه کرد و هرگز نباید از آزمونی که مناسب سن کودک نیست برای ارزیابی هوش او استفاده کرد.

اگر کودک نمره پایینی در تست هوش کسب کرد، در صورت امکان باید آزمون در موقعیت و شرایط دیگری مجددا تکرار شود چرا که ممکن است کودک از نظر فیزیکی و روانی در شرایط خوبی نبوده باشد و وضعیت ناخوشایند او بر نتیجه ی تست هوش او تاثیر گذاشته باشد.

توجه داشته باشید که هرگز نباید به کودک برچسب کم هوش و. زده شود. برچسب گذاری بر کودکان، تاثیرات مخربی بر سلامت روان، اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها دارد.

جمع بندی

یکی از بهترین گزینه های ارزیابی هوش کودک، آزمون هوشی ریون می باشد. اگر تمایل به ارزیابی استدلال انتزاعی، هوش سیال و ضریب هوشی در کودک خود دارید، با مراجعه به سایت ای سنج می توانید از این تست استفاده کنید.

آیا می‌دانید آی کیو شما چند است؟

افزایش آی کیو

آی‌ کیو که بانام‌هایی مانند ضریب هوشی و بهره هوشی هم شناخته می‌شود، مخفف کلمه Intelligence Quotient است. همه ما علاقه‌مند هستیم تا از میزان ضریب هوشی یا آی ‌کیو خود آگاه باشیم. در این نوشتار راه‌های افزایش آی کیو را به شما می‌گوییم. با ما در مجله دلتا همراه باشید.

افزایش آی کیو

راهکارهای افزایش آی کیو

آی کیو یا ضریب هوشی یکی از روش‌های سنجش میزان هوش انسان است. بیشتر مردم به اشتباه تصور می‌کنند که IQ از زمان تولد افراد ثابت می‌ماند؛ در صورتی که مغز بسیار انعطاف‌پذیر است و ممکن است آی‌ کیو در زمان‌های مختلف تغییر کند. راهکارهایی وجود دارند که افراد به‌ وسیله آن‌ها می‌توانند ضریب هوشی و عملکرد مغز خود را بالا ببرند. این راهکارها عبارتند از:

۱- پیاده‌روی بیشتر

تحقیقات نشان می‌دهند حدود ۲۰ دقیقه ورزش کردن می‌تواند تا حدود ۵۰ درصد هوش افراد را افزایش دهد. طبق بررسی‌ها، ورزش‌های هوازی باعث ایجاد نورون‌های مغزی در ناحیه هیپوکامپ می‌شوند و آی‌ کیو افراد را بالا می‌برند.

۲- نفس کشیدن عمیق

نفس عمیق یکی از موثرترین و سریع‌ترین راه‌های بهبود عملکرد مغز است؛ زیرا با این کار، بدن آرام‌تر می‌شود و اکسیژن بیشتری به خون می‌رسد. بیشتر افراد به نفس کشیدن سطحی عادت دارند؛ در صورتی که نفس کشیدن عمیق می‌تواند تا حدودی ضریب هوشی آن‌ها را افزایش دهد.

۳- یادداشت کردن اتفاقات روزانه

یادداشت کردن اتفاقات روزانه باعث افزایش آی کیو می‌شود. نوشتن، ضریب هوشی را افزایش می‌دهد؛ هوش هیجانی را بالا می‌برد؛ استرس را کاهش می‌دهد و عملکرد حافظه را بهبود می‌بخشد.

۴- کشف موارد جدید

زمانی که افراد مهارت‌های چالشی جدید یاد می‌گیرند، مغز آن‌ها مجبور می‌شود سلول‌های عصبی جدیدی بسازد و بین آن‌ها ارتباط برقرار کند. این فرایند باعث افزایش ضریب هوشی افراد می‌شود.

افزایش آی کیو

۵- استراحت‌های کوتاه و مکرر

زمانی که مطلبی را می‌خوانید و یاد می‌گیرید پس از مدتی مغز شما خسته می‌شود. اگر می‌خواهید مطالبی را که می‌خوانید به حافظه بلند‌مدت خود منتقل کنید، بهتر است پس از ۳۰ دقیقه مطالعه، مدت زمان کوتاهی استراحت کنید.

۶- خوردن صبحانه و انجام مدیتیشن

نخوردن صبحانه ضریب هوشی افراد، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد. این امر باعث می‌شود هنگام یادگیری زود خسته شوند. صبحانه نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تمرکز افراد دارد.

۷- اجتناب از مصرف قند بیش از اندازه

طبق تحقیقات مصرف بیش از اندازه کربوهیدرات‌ها باعث می‌شود افراد خواب‌آلوده شوند، نتوانند به خوبی فکر کنند و تصمیم بگیرند. محققان می‌گویند مصرف قند بیش از اندازه، باعث افزایش انسولین در رگ‌ها می‌شود. در نتیجه، ضریب هوشی افراد را کاهش می‌دهد.

۹- تمرین تست هوش

زمانی که برای بار دوم، به سوالات تست هوش پاسخ می‌دهید، امتیازی که به دست می‌آورید نسبت به بار اول بیشتر می‌شود. تمرین این نوع تست‌ها می‌تواند باعث افزایش ضریب هوشی شود.

ناز وب

laghari

آزمون و تست هوش کتل چرا ضریب هوشی گزینه است؟ یکی از بهترین آزمون های غیر کلامی

آزمون و تست هوش کتل یکی از بهترین آزمون های غیر کلامی

آزمون و تست هوش کتل یکی از بهترین آزمون های غیر کلامی آزمون کتل چیست؟

به گزارش نازوب ریموند کتل اعتقاد داشت که آزمون های غیر کلامی مناسب ترین ابزار جهت اندازه گیری هوش عمومی می باشند.

زیرا از نظر او اینگونه آزمون ها به فرهنگ خاصی وابسته نیستند و هر فرد با هر سابقه ی فرهنگی می تواند به آنها پاسخ دهد. به همین دلیل آزمون هوشی نابسته به فرهنگ خود را طراحی کرد. تست هوش کتل یکی از معروف ترین تست های علمی بین المللی می باشد.

تست هوش کتل چیست و چگونه طراحی شد ؟

آزمون هوش نمایشگاه فرهنگ ( CFIT ) در سال 1949 توسط ریموند کاتل ایجاد شد به عنوان تلاشی برای اندازه گیری توانایی های شناختی عاری از تأثیرات فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی.

متعاقباً دانشمندان به این نتیجه رسیدند كه تلاش برای ساختن معیارهای توانایی شناختی عاری از تأثیر شرطی سازی تجربی و فرهنگی امری چالش برانگیز است.

کتل پیشنهاد کرد که هوش عمومی (g) هم از هوش سیال (Gf) و هم از هوش متبلور (Gc) تشکیل شده است. در حالی که Gf از نظر زیست شناختی و مبتنی بر قانون اساسی است، Gc سطح واقعی عملکرد شناختی یک فرد است که بر اساس افزایش Gf از طریق آموزش های فرهنگی اجتماعی و تجربی (از جمله آموزش رسمی) است.

پرکاربردترین آزمون های فردی توانایی های شناختی، مانند نسخه های فعلی مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر و مقیاس هوش استنفورد-بینه. نمرات توانایی شناختی را به ترتیب “ضریب هوشی انحراف” با 15 و 16 امتیاز ضریب هوشی گزارش می کنند، به یک انحراف استاندارد بالاتر یا کمتر از میانگین، کتل در CFIT انحراف استاندارد 24 IQ تعبیه کرده است.

اختلافات فرهنگی و سنی

هوش متبلور (Gc) به آن جنبه از شناخت اطلاق می شود که در آن قضاوت های هوشمندانه اولیه به عنوان عادت متبلور شده اند. هوش سیال (Gf) از چند جهت، اساسی تر است و به ویژه در آزمون هایی که نیاز به پاسخ به موقعیت های جدید دارند مشهود است.

قبل از بلوغ بیولوژیکی تفاوت های فردی بین Gf و Gc، عمدتاً تابعی از تفاوت در فرصت فرهنگی و علاقه است. در میان بزرگسالان، این اختلافات همچنین اختلافات را با افزایش سن منعکس می کند زیرا شکاف بین Gc و Gf با تجربه افزایش Gc، افزایش می یابد، در حالی که Gf به تدریج در نتیجه کاهش عملکرد مغز کاهش می یابد.

یکی از اصلی ترین فشارها در برابر معروف ترین تست های هوش مانند مقیاس هوش استنفورد بینه و وکسلر این است که می توان آنها را چرا ضریب هوشی گزینه است؟ از نظر فرهنگی مغایرت داشت بر اساس تأثیرات تجربی و زبانی موجود در سوالات.

Raymond B. Cattell ، PhD ، آزمون هوش فرهنگی فرهنگ Cattell (CFIT) را با هدف ایجاد آزمایشی ایجاد کرد که تحت تأثیر این عناصر فرهنگی قرار نگرفت، درست مثل ماتریس های مترقی Ravenتست. او کار خود را در زمینه اندازه گیری هوش در دهه 1920 آغاز کرد و در سال 1930 اولین تلاش خود را با نام “گروه کتل” و “موجودی” که برای کودکان طراحی شده بود، منتشر کرد.

بعداً در سال 1940، 1944 و 1961 بازنگری صورت گرفت زیرا آزمون در توالی، دشواری و قالب دچار تغییراتی شد. آزمون نمایشگاه فرهنگ کتل در حال حاضر در نسخه سوم خود است که معمولاً به آن CFIT III می گویند.

این آزمون را می توان به صورت جداگانه یا در یک گروه انجام داد. سه مقیاس هوش اندازه گیری شده است که مقیاس اول (I) شامل هشت خرده آزمون است در حالی که مقیاس دوم و سوم (II و III) شامل چهار خرده آزمون است. هر فردی در هر مقیاس آزمایش نمی شود، زیرا آزمون بر اساس سن و توانایی ها انجام می شود.

– مقیاس I: برای کودکان 4 تا 8 سال (و بالاتر) و افراد دارای معلولیت ذهنی

– مقیاس II: برای کودکان 8 تا 14 سال و همچنین بزرگسالان متوسط

– مقیاس III: برای کودکان 14 سال به بالا و همچنین بزرگسالان دارای هوش برتر

امتیاز دهی (نمره دهی تست هوش کتل)

آزمون نمایشگاه فرهنگ کتل همچنین از نظر نحوه نمره دهی با نمونه های مشابه متفاوت است. در حالی که اکثر تست های ضریب هوشی از انحراف معیار 15 و میانه 100 استفاده می کنند، انحراف معیار در آزمون IQ کتل برابر با 24 است.

بنابراین در حالی که منحنی زنگ اصلی نمرات ضریب هوشی معمولی افراد را در محدوده 85-115 قرار می دهد، محدوده اصلی CFIT داوطلبان آزمون را در محدوده 76-124 قرار می دهد که “ضریب هوشی متوسط” در دامنه نمره آزمون محسوب می شود.

تست هوش کتل چگونه اندازه گیری می شود ؟

دکتر کتل هوش را به دو نوع تقسیم کرد – هوش متبلور و هوش سیال یا جاری. هوش متبلور، هوشی است که از تجربه فرد مانند دانش عمومی و حافظه کلامی به دست می آید.

تصور می شود که آموزش و تحصیل در هوش متبلور منعکس شده است. از طرف دیگر ، هوش سیال به عنوان توانایی بیولوژیکی برای کسب دانش و حل مسئله دیده می شود. بنابراین، این آزمون حول اندازه گیری هوش سیال از طریق سرعت استدلال، استدلال استقرایی و استدلال فضایی متمرکز است، که چرا ضریب هوشی گزینه است؟ همگی مستقل از فرهنگ و آموزش انجام می شوند.

ریموند کتل اعتقاد داشت که آزمون های غیر کلامی مناسب ترین ابزار جهت اندازه گیری هوش عمومی می باشند. زیرا از نظر او اینگونه آزمون ها به فرهنگ خاصی وابسته نیستند و هر فرد با هر سابقه ی فرهنگی می تواند به آنها پاسخ دهد. به همین دلیل آزمون هوشی نابسته به فرهنگ خود را طراحی کرد.

نمونه سوال تست هوش کتل

• همه سوالات آزمون Cattell Culture Fair ماهیت بصری دارند، اما یک نمونه چرا ضریب هوشی گزینه است؟ از سوالات آن را می توان در زیر مشاهده کرد، جایی که آزمون دهنده شی را از میان گزینه های چند گزینه ای که الگوی مکانی را که با علامت سوال است، انتخاب می کند.

آزمون و تست هوش کتل یکی از بهترین آزمون های غیر کلامی

آزمون تست هوش کتل

تست هوش کتل با درجه دشواری و استاندارد بالاتر نسبت به تست های رایج دیگر از جمله تست ریون، ابزاری مناسب جهت سنجش هوش غیرکلامی است.

تست هوش آنلاین کتل IQ (تست هوش تصویری) برای نخستین بار در ایران توسط گروه ای سنج آماده شده است. پیش از این تست های هوش متفاوتی نظیر آزمون هوش ریون برای استفاده کاربران در سطح وب گسترش یافته بود.

با این حال برخی از متخصصان معتقدند که این تست هوش IQ می تواند هوش افراد را بیش برآورد نماید.

چنانچه سن شما بین 7 تا 13 سال است یا می خواهید این تست را برای فرزند خود انجام دهید لازم است از تست هوش کتل مقیاس دوم برای کودکان استفاده کنید.

آزمون کتل در حال حاضر استفاده های زیر را دارد:

– کمک در شناسایی معلولیت های یادگیری

– شناسایی دانش آموزان برای برنامه های شتاب دهنده

– شناسایی احتمال موفقیت دانش آموزان در دوره متوسطه

– راهنمایی و مشاوره برای تعیین مسیر شغلی و زندگی حرفه ای

– به عنوان آزمون ورودی انجمن افراد با ضریب هوشی بالا مانند انجمن 999 (Triple Nine Society)

• توضیح برای جواب سوال تست هوش کتل:

در قسمت صورت سوال، 3 مربع وجود دارد که هر کدام تصویر یک دایره را به همراه دارند. می بینید که تصویر دایره به تدریج کوچکتر چرا ضریب هوشی گزینه است؟ می شود.

شما باید از میان شش گزینه، تصویری را پیدا کنید که در مربع نقطه چین قرار بگیرد. در این جا باید تصویری که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است را انتخاب کنید، زیرا این تصویر دارای دایره ای است که از آخرین دایره سوال کوچکتر است.

حیرت جهانی از ضریب هوشی دختر ایرانی که از انیشتین بیشتر است + عکس

اقتصاد نیوز: یک دانش آموز ۱۱ ساله ایرانی مقیم انگلیس موفق شد رکورد ضریب هوشی انیشتین، فیزیکدان معروف را بشکند.این چرا ضریب هوشی گزینه است؟ موضوع بازتاب بسیار گسترده ایی در رسانه های جهان داشته است.

حیرت جهانی از ضریب هوشی دختر ایرانی که از انیشتین بیشتر است + عکس

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران،پایگاه رسانه ایی انگلیسی «باکس هرالد» گزارش داد: یک دانش آموز در دبیرستانی در شهر آیلزبری انگلیس گفته است پس از آنکه موفق شده نمره ۱۶۲ – بالاترین نمره ممکن- را در آزموش تست هوش مِنسا (انجمن بین‌المللی تیزهوشان) بدست بیاورد، شوکه شده است.

طبق گزارش این ، تارا شریفی (دانش آموز ایران مقیم انگلیس) توانست نمره ۱۶۲ را در تست هوش منسا کسب کند؛ این بدان معنی است که ضریب هوشی وی از معیارها درباره ضریب هوشی افراد نابغه که ۱۴۰ است، نیز فراتر رفته است.

پایگاه باکس هرالد همچنین نوشت: نمره این دختر دو عدد بالاتر از ضریب هوشی تخمین زده شده برای آلبرت اینشتین، فیزیکدان معروف و استیون هاوکینگ (فیزیکدان برجسته انگلیسی) است.

تارا شریفی، نابغه ایرانی در این خصوص گفت: من زمانی که این نتیجه را بدست آوردم، شوکه شدم. من هرگز انتظار نداشتم به چنین نتیجه خوبی برسم.

طبق اعلام باکس هرالد، تارا شریفی این آزمون را در دانشگاه آکسفورد داده و مجبور بوده در مدت زمانی مشخص به پرسش‌ها پاسخ دهد. همچنین این آزمون، آزمونی غیرکلامی بود که بر توانایی تارا در درک معانی کلمات متمرکز شده بود.

تارا شریفی می‌گوید شرکت در این آزمون، تصمیم مشترک او و خانواده‌اش بوده تا فرصتی شگرف را برای ملاقات افراد دیگر در سامانه منسا به دست آورد.

تارا شریفی همچنین اظهار داشت: من این مسئله را به برخی دوستانم در مدرسه گفته‌ام و آن‌ها بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. من دوست دارم زمانی که بزرگتر شدم، در زمینه ریاضیات فعالیت کنم.

پدر وی نیز در این خصوص گفت: من بسیار احساس غرور می‌کنم؛ اما بسیار نیز شگفت‌زده شدم که چطور تارا این نمره را کسب کرد. من می‌دانستم که او بسیار باهوش است؛ اما فکر نمی‌کردم او دارای چنین ضریب هوشی است.

دختر ۱۱ ساله ایرانی، رکورد ضریب هوشی اینشتین را شکست! + تصاویر

به نوشته باکس هرالد، تارا هم اکنون واجد شرایط عضویت در منسا است؛ همچنان که وی به عنوان عضو جمعیت تیزهوشان (High IQ society) نیز شناخته می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.