حساب های دمو یا آزمایشی


همانطور که در بخش آموزش فارکس گفته شد، برای ایجاد حساب و ثبت نام در فارکس ابتدا باید یک بروکر یا کارگزار مناسب انتخاب کنید و از طریق این کارگزاری اقدام به افتتاح حساب در فارکس کنید. طبق تحقیقات انجام شده یکی از معتبرترین کارگزاری‌های موجود در بازار فارکس، کارگزاری سایت فارکس تایم(Forextime.come) می‌باشد که از زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.

تراز آزمایشی

بسیاری از حسابداران پس از ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل و روزنامه و یا در سیستم های نرم افزاری اقدام به تهیه صورت های مالی می نمایند که صورت های مالی به اشکال درون سازمانی و نیز برون سازمانی تهیه می شود.

صورت مالی درون سازمانی به درخواست مدیران، شرکا، یا بخش های دیگر سازمان تهیه می شود.

اما صورت مالی برون سازمانی شکل مشخصی دارد که برای کلیه استفاده کنندگان یکسان است. صورت مالی برون سازمانی را ”حسابرسی مستقل“ مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به اهمیت صورت های مالی برای یک موسسه یا سازمان، این گزارشات باید عاری از هر گونه اشتباه باشد. حسابداران برای اطمینان از این موضوع که در تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ثبت آن در دفتر روزنامه و کل اشتباهی رخ نداده، قبل از تهیه صورت های مالی، هر چند وقت یک بار گزارشی به نام تراز آزمایشی تهیه می کنند.

تعریف تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی Trial Balance با نام اختصاری TB یکی از مهم ترین گزارشات حسابداری در آزمایش صحت ثبت اسناد و دفاتر می باشد. تراز آزمایشی جدولی است که مانده حساب های دفتر کل در آن نوشته می شود و جزو گزارش های صورت مالی محسوب نمی شود و شامل فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل می باشد. تراز آزمایشی در دوره‌ های مالی مختلف، اغلب در پایان هر ماه تهیه می شود. همچنین گزارش تراز آزمایشی این امکان را فراهم می‌کند که مدیران مالی و حسابداران دیدی کلی از گردش حساب‌ ها در طی یک دوره مالی داشته باشند.

اگر بر اساس خروجی تراز آزمایشی، مانده حساب های دفتر کل توازن داشته باشد، در نتیجه اطلاعات موجود در دفتر کل قابل اعتماد است و مبنای تهیه صورت های مالی و تصمیم گیری خواهد بود.

تساوی جمع اقلام بدهکار و بستانکار نشانگر موارد زیر می باشد:

1- قسمت بدهکار و بستانکار ثبت های دفتر روزنامه با یکدیگر مساوی هستند.

2- ارقام از دفتر روزنامه به دفتر کل به درستی انتقال یافته است.

3- مانده گیری حساب ها در دفتر کل صحیح است.

4- مانده حساب ها از دفتر کل به تراز آزمایشی به درستی منتقل شده است.

5- مانده حساب ها در تراز آزمایشی درست جمع شده است.

ولی در صورتی که تراز آزمایشی عدم هماهنگی و توازن مانده حساب های دفتر کل را نشان بدهد، نمی توان دفتر کل را مبنای تهیه صورت های مالی قرار دارد و نیاز به اصلاح اشتباهات دارد.

برای تهیه تراز آزمایشی به ترتیب زیر عمل نمایید.

چرخه تراز

هدف از تراز آزمایشی:

الف) اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار دفتر کل.

ب) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیۀ گزارش های مالی پایان دوره.

تفاوت ترازنامه و تراز آزمایشی:

معمولا به دلیل تشابه نام، تراز آزمایشی را با ترازنامه اشتباه می گیرند. ترازنامه یکی از گزارش های صورت مالی می باشد که در آن فقط مانده حساب های دائم نمایش داده می شود، اما تراز آزمایشی حاوی اطلاعات کلیه حساب ها (دائم، موقت و حساب های واسط) می باشد و برای آزمایش صحت اطلاعات ترازنامه استفاده می شود. تراز آزمایشی یک گزارش درون سازمانی محسوب می شود، اما ترازنامه یکی از اجزا صورت مالی است که برای درون و برون از سازمان تهیه می گردد. تراز آزمایشی را معمولا در هر زمان می توان تهیه نمود، اما ترازنامه را در پایان هر دوره مالی و در هنگام تهیه صورت های مالی تهیه می نمایند البته این به معنای آن نیست که نمی توان ترازنامه را در فواصل معین زمانی تهیه نمود.

انواع ترازهای آزمایشی:

P تراز آزمایشی دو ستونی

ساده ترین شکل تراز آزمایشی، تراز آزمایشی دو ستونی است و شامل مانده تمام حساب های دفتر کل در دو ستون بستانکار و بدهکار می باشد و در صورتی که جمع دو ستون مساوی باشد، یعنی حساب های منتقل شده به دفتر کل با هم برابرند و الزاماَ به معنی آن نیست که همه حساب ها به درستی و کامل به دفتر کل منتقل شده اند. تراز آزمایشی ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود.

این نوع تراز آزمایشی برای کنترل مانده حساب ها برای حسابداران که به صورت روزانه اطلاعات خود را ثبت می نمایند می­تواند کاربردی و کارا باشد اما برای کسانی که به دنبال اطلاعات کاملتری (مانند مدیران مالی) از روند فعالیت مالی یک مجموعه را می خواهند کاربری نیست.

نکته: باید توجه داشت به دلیل آن که ممکن است تمام حساب ها سطح تفصیلی ندارند، حساب هایی که در سطح معین ثبت شده اند ممکن است در تراز تفصیلی درج نشوند، در این صورت باعث عدم تساوی مجموع نهایی دو ستون با یکدیگر گردد. همچنین هر ردیف دارای مانده بدهکار یا دارای مانده بستانکار می باشد.

تراز آزمایشی دو ستونی، پایه تشکیل انواع ترازهای چند ستونی میباشد بدین صورت که با قرار گرفتن ستون های دیگر در کنار این دو ستون با هدف نمایش اطلاعات بیشتر، تراز آزمایشی چند ستونی تهیه می گردد.

این تراز آزمایشی مختصر و مفید بوده و مهم ترین اطلاعات که همان مانده بدهکار و بستانکار است را دارا می باشد.

در صورتی که این دو مقدار با یکدیگر مساوی نباشند، نشان دهنده بروز خطا در یکی از بخش های ثبت حسابداری یا انتقال مقادیر ثبت شده به دفتر کل می‌باشد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

نحوه تهیه تراز آزمایشی دو ستونی به این صورت است که پس از تشکیل دو ستون برای بدهکار و بستانکار، با توجه به بازه زمانی تراز آزمایشی، نام حساب و مانده هر کدام را از دفتر کل استخراج نموده و با دقت به ماهیت آنها در ستون مربوط به خود ثبت می نماییم.

P تراز آزمایشی چهار ستونی:

در تراز آزمایشی چهار ستونی، دو ستون اول شامل، جمع گردش بدهکار و جمع گردش بســتانکار هر حساب و دو ســتون آخر، همان مانده بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی دو ستونی می باشد. در صورت ثبت صحیح اسناد حسابداری و انتقال کلیه حساب ها دفتر کل در تراز چهار ستونی، جمع دو ستون گردش با هم تراز است و مانده دوستون بدهکار و بستانکار هم تراز می باشد. در هر سطر از حساب های تراز آزمایشی تنها یکی از مانده های بدهکار یا بستانکار مقدار می گیرند، اما در ستون های گردش، هر دو ستون می توانند مقدار داشته باشند.

نکته: تراز چهار ستونی به دلیل نشان دادن گردش حساب ها در تصمیم گیری های مدیریتی بیشتر می تواند کمک کند.

نحوه تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی به این شکل است که مشابه تراز دو ستونی، جدولی شامل نام حساب ها و دو ستون مانده بدهکار و بستانکار رسم می نماییم. در کنار آن، دو ستون دیگر تحت عناوین گردش بدهکار و گردش بستانکار ایجاد می کنیم. سپس می توانیم مقادیر هر یک از ستون ها را در ردیف آن حساب ها یادداشت نماییم.

نکته: جمع ستون گردش بدهکار به معنای جمع گردش بدهکار اسناد ثبت شده و جمع ستون گردش بستانکار در تراز به معنای جمع گردش اسناد ثبت شده در دفتر روزنامه می باشد و جمع ستون مانده های بدهکار و بستانکار به معنای جمع تمام مانده های دفتر کل می باشدکه برای کنترل عملکرد دفاتر از این تراز به وفور استفاده می شود.

P تراز آزمایشی شش ستونی

در تراز شش ستونی، دو ستون دیگر برای نشان دادن گردش ابتدای دوره حساب حساب های دمو یا آزمایشی اضافه می‌شود و گردش حساب پیش از دوره و طی دوره در این نوع تراز نمایش داده می‌شود. این ویژگی جمع گردش ابتدای دوره در این نوع تراز آزمایشی این امکان را به مدیران مالی و حسابداران می دهد که صحت و سقم درج اطلاعات دفاتر روزنامه و کل خود را در بازه های تاریخی مختلف بررسی و در صورت وجود مغایرت اشکال در اطلاعات سریعتر آن اشتباهات را کشف نمایند.

بطور مثال اگر شما تراز آزمایشی شش ستونی را در بازه زمانی یکم آبان ماه تا سی ام آبان ماه تهیه کنید، دو ستون اول گردش حساب، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 7/30 و دو ستون بعد گردش حساب از تاریخ 8/1 تا 8/30 می ‌باشد و دو ستون آخر نیز مانده حساب از ابتدای سال تا پایان 8/30 می‌باشد.

نحوه تهیه تراز آزمایشی شش ستونی به این صورت می باشد که جدولی را مشابه تراز چهار ستونی تهیه می نماییم سپس دو ستون دیگر با عناوین گردش اول دوره بدهکار و گردش اول دوره بستانکار به اول جدول اضافه نموده و مقادیر هر ستون را با دقت در آن وارد می نماییم.

تا اینجا رایج ترین گزارش های تراز آزمایشی به صورت مفصل به شما توضیح داده شد. تراز آزمایشی دارای انواع دیگری می باشد که با توجه به نیاز مدیران تهیه می شود که شامل:

P تراز آزمایشی هشت ستونی:

در بعضی موارد، مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می شود این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می باشد. ترازی که به این شکل تهیه شود تراز هشت ستونی می باشد.

P تراز سلسله مراتبی:

در این تراز سطح های زیرین تر حساب ها نشان داده می شود. به عنوان مثال سطح کل در بالا و سطح معین پایین آن قرار می گیرد و اگر معین دارای تفصیلی باشد گردش تفصیلی آنها نیز نمایش داده می شود.

P تراز ده ستونی:

در این تراز دو ستون جهت نمایش گردش کل به تراز هشت ستونی اضافه می شود یعنی جمع شش ستون اول تراز هشت ستونی در این ستون درج می‌شود.

P تراز هشت ستونی با گردش کل:

این تراز مانند تراز ده ستونی از روی تراز شش ستونی تهیه می شود و دو ستون جمع کل که جمع چهار ستون اول تراز شش ستونی است به تراز شش ستونی اضافه می‌شود.

در تراز آزمایشی اگر جمع دو ستون برابر نباشد، یکی از اشتباهات زیر رخ داده است.

  • P انتقال سهوی مانده حساب از کل به تراز آزمایشی.
  • P عدم شناسایی مانده حساب از لحاظ بستانکاری یا بدهکاری و غیره.
  • P خطا در انتقال مبلغ حساب ها به تراز آزمایشی.
  • P خطا در انتقال اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل و دفتر معین.
  • P ثبت اشتباه مبلغی در بدهکار به جای بستانکار.
  • P خطا در جمع ستون بدهکار و بستانکار.
  • P انتقال مانده بدهکار یک حساب به ستون بستانکار و بر عکس.
  • P خطا در مانده گیری حساب ها در تراز آزمایشی.
  • P اشتباه در تنظیم سند حسابداری.
  • P مانده گیری اشتباه دفتر کل.

نکته: تساوی جمع اقلام بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر نبود اشتباه در تهیه اسناد و دفاتر حسابداری نیست، زیرا برخی از اشتباهات تاثیری در توازن ستون های بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.

در صورت بروز اشتباه در تراز آزمایشی، می توان از تقسیم برای حساب های دمو یا آزمایشی حصول سریع اشتباهات استفاده کرد. دو راهکار زیر تا حدی راه را برای شما هموار می سازد.

راهکار اول: بدین صورت که هرگاه تفاضل بین جمع ستون بستانکار و بدهکار بر عدد 2 قابلیت تقسیم داشته باشد، ممکن است یک عدد بستانکار در سمت بدهکار ثبت گردیده یا برعکس.

به عنوان مثال: هرگاه در انتقال اعداد از حساب های دمو یا آزمایشی دفتر روزنامه به دفتر کل مبلغ 330 ریال بستانکار حساب دریافتنی را بصورت سهوی به بدهکار حساب دریافتنی در دفتر کل منتقل کرده باشیم، هنگام گرفتن تراز آزمایشی از روی مانده ارقام دفتر کل، مابین ستون بستانکار و بدهکار بصورت مجموع 660 ریال اختلاف وجود خواهد داشت که این عدد بر 2 قابل تقسیم است. در این صورت میبایست برای از بین بردن اشتباه عدد 330 را که حاصل تقسیم 660 بر 2 میباشد را در دفتر کل و همچنین دفتر روزنامه ردیابی نماید.

راهکار دوم: هر گاه تفاضل بین ستون بستانکار و بدهکار در تراز آزمایشی، بر عدد ۹ قابلیت تقسیم داشته باشد، این اختلاف میتواند بدلیل ثبت مقلوب (ثبت عدد 12 بجای 21) و یا نوشتن یک صفر در آخر ارقام و حتی جا انداختن آن باشد.

به عنوان مثال: هر گاه در ثبت وجه نقد در دفتر کل از دفتر روزنامه عدد 320000 را بصورت سهوی 32000 ثبت کنیم در این صورت در تراز آزمایشی اختلاف 288000 (288000=32000-320000) بین جمع ستون های بستانکار و بدهکار خواهیم داشت که این عدد بر 9 قابل تقسیم است. برای از بین بردن اشتباه عدد 288000 بر 9 تقسیم نموده و عدد حاصل که 32000 میباشد و حسابدار میبایست عدد 32000 را در دفاتر روزنامه و کل ردیابی نماید.

راهکارهای بالا به حسابداران در ردیابی اشتباهاتشان کمک شایانی میکند، اما توجه داشته باشید این راهکارها لزوما به معنای تنها راهکار کاربردی نیست.

البته امروزه چون بیشتر این کارها اعم از مانده حساب و . توسط نرم افزارهای حسابداری محاسبه می شود، اشتباهی در ترازنامه رخ نمیدهد، گاهاً در نرم افزارها مشاهده می شود که حساب های کل بر خلاف حساب های تفصیلی تراز نیستند که چرایی آن باید بررسی گردد. تراز آزمایشی یکی از ابزارهای بسیار مفید برای حسابداران است که می توان از آن برای صحت ثبت ها و اسناد حسابداری بهره برد.

بروکر چیست؟

بروکرها واسطه‌هایی میان معامله‌گران سرتاسر دنیا هستند و با ایجاد بسترهای خریدوفروش امکان معامله‌گری را به فعالین بازارهای مالی می‌دهند. به‌طور کلی نحوه فعالیت بروکرها به این شکل است که نرخ‌های بازار را از طریق پلتفرم معاملاتی به مشتریان خود ارائه نموده و دستورهای معاملاتی آن‌ها را اجرا کنند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به‌صورت آنلاین به بروکر ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ایی که مشتری نزد بروکر دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری کرده و باتوجه به خدمت ارائه شده از محل اختلاف نرخ خریدوفروش (اسپرد) منتفع می‌شود.

تا اینجا تا حدودی با بروکرها و نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شدیم. حال سوال اساسی این است که جهت انتخاب یک بروکر معتبر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در ادامه تلاش می‌کنیم پاسخی مختصر و مفید به این سوال دهیم.

1) رگولاتوری (نظارت قانونی و اعتبارنامه بروکر فارکس)

تایید بروکرها از طرق نهادهای مالی معتبر بین‌المللی را به‌اصطلاح رگولیشن می‌گویند. از دیگر معیارهای مهم برای معامله‌گران در هنگام انتخاب بروکر، وضعیت قانونی کارگزار و نظارت بر آن توسط رگولاتور است. بنابراین هرچه رگولیشن بروکر از منظر درجه اعتباری سطح بالاتری را دارا باشد در نتیجه می‌تواند ضریب اطمینان بیشتری نیز داشته و در ادامه درجه امنیت سرمایه بیشتری برای معامله‌گران فراهم کند.

در جدول زیر می‌توانید انواع رگولاتوری‌های معتبر با سطوح مختلف درجه اعتباری را مشاهده نمایید.

2) قوانین معاملاتی قابل قبول

هیچ‌گاه بدون آگاهی نسبت به قوانین معاملاتی بروکر اقدام به انتخاب آن نکنید و مواردی که از آن اطلاع ندارید را نپذیرید. چراکه قوانین معاملاتی بروکر بسیار مهم است و تایید آن به منزله عقد یک قرارداد با این ضوابط می‌باشد. بعضا دیده شده برخی از بروکرها در قوانین خود برخی از شیوه‌های معاملاتی را منع کرده‌اند. به‌عنوان مثال در قوانینی که قید می‌شود معاملات روی اخبار اقتصادی که نوسان زیادی همراه خود دارند غیرقابل پذیرش است. در این شرایط چنانچه شما سودی از نوسانات بازار در زمان انتشار اخبار کسب نمایید، بروکر با همین یک قانون مجاز خواهد بود سود شما را اعمال نکند. از جمله سایر موارد نیز می‌توان به منع برخی بروکرها در هج کردن (Hedge) و. اشاره داشت.

3) خوش‌نامی و سابقه بروکر در گذشته

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در خصوص انتخاب بروکر به آن توجه داشت بررسی سابقه و کیفیت عملکرد آن در گذشته است. البته این موضوع به این معنی نیست که اگر صرفاً چند نفر بدون هیچ دلیل و مدرکی بروکری را در جایگاه نقد قرار دادند، بروکر فاقد اعتبار باشد. بلکه می‌تواند هشداری در جهت مبادرت به احتیاط بیشتر باشد. از طرفی بررسی سابقه، کیفیت عملکرد بروکر و خوش‌نامی آن در گذشته می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم در جهت افزایش ضریب اطمینان مشتریان نیز کاربرد داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که این امر به هیچ عنوان تضمینی جهت عملکرد ایده‌آل بروکر در آینده نیست و بایستی به سایر عوامل نیز توجه داشت.

4) اسپرد منصفانه و مقرون به‌صرفه بودن بروکر

بروکرها همانند صرافی‌ها، همواره دو قیمت را تحت عنوان قیمت خرید و قیمت فروش به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. به این اختلاف به‌اصلاح اسپرد گفته شده و هرچه میزان آن کمتر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود. البته باید توجه داشت که اسپرد زیاد و بسیار اندک نیز به یک اندازه آسیب‌زننده هستند؛ همچنین گاهی اوقات برخی بروکرها باتوجه به حساسیت مشتریان خود میزان اسپرد را کاهش می‌دهند؛ اما با روش‌های دیگر مانند کمیسیون میزان دریافتی خود را در ادامه افزایش می‌دهند.

5) روش‌های واریز و برداشت مناسب

واریز و برداشت می‌تواند یکی از عوامل مهم در برتری یک بروکر نسبت به سایر بروکرها باشد. شما باید هنگام ثبت‌نام در هر بروکر آپشن‌های واریز و برداشت آن را مورد بررسی قرار دهید. بروکر هر چقدر روش‌های واریز و برداشت معتبر، متنوع و با هزینه کمتر به مشتریان خود ارائه دهد به‌تبع برای معامله‌گران از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد.

6) حساب‌های معاملاتی متنوع

در هنگام انتخاب بروکر باید توجه داشت که چه نوع حسابی به شما ارائه می‌شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد. از دیگر امکانات ویژه که بروکرها باید در اختیار معامله‌گران خود قرار دهند انواع حساب‌های معاملاتی است. حساب‌های معاملاتی انواع مختلفی دارند که از میان آن‌ها می‌توان به میکرو، استاندارد، حرفه‌ای یا ویژه و. اشاره کرد.

7) امکان افتتاح حساب دمو یا آزمایشی

حساب دمو به‌عنوان یکی از روش‌های معامله آزمایشی شناخته می‌شود. افرادی که در بازارهای مالی هیچ تجربه‌‎ای نداشته و با پلتفرم و استراتژی‌های مخصوص به آن نیز آشنایی چندانی ندارند بهتر است کار خود را با این حساب‌ها آغاز کنند. معامله‌گران در این حساب پولی از دست نمی‌دهند و پولی نیز به‌دست نمی‌آورند که می‌تواند نکته مثبتی برای آغاز به‌کار معامله‌گران در بازارهای مالی باشد.

8) پشتیبانی قوی بروکر

آخرین نکته‌ای که باید در انتخاب یک بروکر فارکس در نظر گرفته شود، پشتیبانی قدرتمند و ادامه‌دار آن از معامله‌گران است. کیفیت پشتیبانی و خدمت‌رسانی به هر زبانی که باشد، یک مسئله بسیار مهم دیگر است. حتماً بروکری را انتخاب نمایید که تیم پشتیبانی قوی داشته باشد و همواره پاسخ‌گوی شما باشد. این روزها اکثر بروکرها به‌دلیل سیل عظیم کاربران ایرانی به این حوزه، پشتیبان‌های فارسی‌زبان را به سیستم خود اضافه کرده‌اند. علاوه‌بر این موضوع سعی کنید بروکری را انتخاب نمایید که درصورت نیاز سریعاً و به صورت 24ساعته پاسخگوی شما باشد.

جمع‌بندی

خریدوفروش در بازار فارکس بدون استفاده از خدمت ارائه شده توسط بروکر یا همان کارگزاران بازار تبادلات ارزی، کاری غیرممکن است و تمامی معامله‌گران باید بروکری را متناسب با نیاز خود انتخاب نمایند. در این مقاله تلاش شد به معرفی برخی ویژگی‌بروکرهای معتبر بپردازیم تا مهم‌ترین گام برای آغاز به‌کار معامله‌گری را طی کرده باشیم.

شما می‌دانید که برای ورود به بازارهای جهانی باید دانش و مهارت کافی را داشته باشید. فیندو در دوره منتورینگ بازارهای جهانی همراه شماست تا با ارتقا دانش، مهارت و تجربه‌تان شما را در این مسیر همراهی کند.

ساخت حساب و ثبت نام در حساب های دمو یا آزمایشی فارکس

پیش از آنکه به سراغ آموزش ساخت حساب و ثبت نام در فارکس برویم؛ بهتر است بدانید که در حال حاظر، بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته شده است. جالب است بدانید که حجم معاملات در بازار فارکس چندین برابر بیشتر از بازار بورس است که طبق تحقیقات انجام شده روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. با توجه به گستردگی این بازار جهانی، ممکن است نام نویسی و ثبت نام در فارکس برای افراد، کمی دشوار باشد؛ پس بهتر است در اموزش فارکس و نحوه ثبت نام در آن با ما همراه باشید.

فارکس | forex چیست؟

فارکس | forex چیست؟

پیش از اموزش فارکس، بهتر است ابتدا بدانید فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟ فارکس(Forex) در واقع مخفف کلمه Foreign Exchange Market که به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی است، می‌باشد. این بازار بزرگ در سال ۱۹۹۸ شروع به کار کرد و در حال حاظر لقب بزرگ‌ترین بازار جهانی ارزی را به خود اختصاص داده است. حال که با ماهیت بازار فارکس آشنا شدید و می‌دانید که فارکس چیست، بهتر است نحوه عملکرد آن را نیز بدانید. نحوه کار فارکس بدین گونه است که فعالان بازار نظیر موسسات مالی بزرگ، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های صادراتی یا وارداتی و شرکت‌های بیمه هستند، یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می‌رسانند.

به عبارتی معامله‌‌گران از طریق یک شبکه الکترنیکی که به عنوان یک کانال بین بانکی عمل می‌کند بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می‌شود، به تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر می‌پردازند. توجه داشته باشید که این ضریب تبادل از طریق برابری عرضه و تقاضای ارزهای گوناگون بین فعالان بازار فارکس در سراسر جهان تعین می‌شود. فعالیت بازار فارکس در ابتدای کار تنها محدود به معاملات جفت رمزارزها بود؛ اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، امکان ترید و معامله دیگر محصولات نظیر ارزهای دیجیتال، فلزهای گرانبها، سهام بورس‌ها، نفت و… در آن ایجاد شده است.

بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار بزرگ برای تبادل ارزهای خارجی است و در آن دارایی‌های مختلف به صورت بین المللی مبادله می‌شوند؛ این موضوع باعث شده است تا فعالان این بازار از سود‌های کلانی برخوردار شوند. در نتیجه روزانه افراد بیشتری را ترغیب به ساخت حساب و فعالیت در این بازار می‌کند؛ اما برای نصب فارکس یا ساخت حساب و ثبت نام در فارکس باید چه کار کرد؟ جهت ساخت حساب کاربردی در فارکس و شروع فعالیت، اولین قدم انتخاب یک کارگزاری مناسب و معتبر می‌باشد. توصیه می‌شود پیش از مراجعه به کارگزار و شروع فرایند، حتماً ابتدا، برگه آی پی ثابت فارکس را مورد مطالعه قرار دهید. پلتفرم‌های زیادی جهت راهنمایی تریدر‌ها و سرمایه گداران از جمله فارکس وجود دارد که اطلاعات و اخبار به روز دنیا را به صورت آپدیت شده، جهت راهنمایی تریدرها در آن قرار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به سایت فارکس، forex.com و forexfactory.com اشاره کرد.

پس از مراجعه به سایت فارکس و گذراندن مرحله ثبت نام، با توجه به دارایی که قصد خرید آن را دارید، حساب مورد نظر خود را انتخاب کنید. در نهایت پس از تایید اطلاعات هویتی و سکونتی شما توسط کارگزاری منتخب، امکان شارژ کردن حساب و انجام شروع معامله به شما داده می‌شود. در ادامه به توضیح و بررسی انواع حساب‌های موجود در بازار جهانی فارکس و در نهایت آموزش ساختن حساب فارکس خواهیم پرداخت.

بهترین کارگزاری و بروکر فارکس موجود در ایران

مدارک لازم برای ثبت نام در فارکس

قبل از فعالیت در این بازار شاید برای شما سوال پیش بیاید که آیا کارگزاری و یا بروکرهای فارکس در ایران فعالیت می‌کنند؟ طبیعی است که از فعالیت این بازارها در ایران جلوگیری خواهد شد. جلوگیری از فعالیت فارکس و ثبت نام در فارکس و بروکرهای آن به چندین سال قبل بر می گردد. توجیه این موضوع هم این است که فارکس ارز را از کشور خارج می‌کند و بهتر است مردم از بورس اوراق بهادار استفاده کنند. البته بعضی از افراد با مقاصد مختلف اعلام می کنند که کارگزاری فارکس هستند.

ولی باید توجه داشته باشید که این افراد معمولا با دریافت کد معرف و یا لینک معرف اقدام به تبلیغ بروکر می‌کنند. تا از طرف بروکر پورسانتی دریافت کرده و عملا یک کارگزاری فارکس نیستند. این توجه مناسبی برای جلوگیری از فعالیت فارکس در ایران نیست. زیرا افراد زیادی هستند که به واسطه بازار فارکس توانسته اند معاملات خوبی انجام بدهند. جالب است بدانید که بازار forex یک بازار ارز جهانی می‌باشد. و از هر کشور و نقطه‌ای در طول شبانه روز می‌توانید در آن فعالیت داشته باشید. با خرید آی پی ثابت فارکس، می‌توانید با خیال راحت به ترید خود بپردازید.

بروکر چیست؟

بروکر یا در واقع همان کارگزار شخصی است که از طرف افراد دیگر به خرید و فروش ارزها می‌پردازد. یعنی یک کارگزار معاملات بین خریدار و فروشنده را ترتیب می‌دهد. پس از پایان معامله طرفین، یکی از آن‌ها کمیسیون را به کارگزار پرداخت می‌کند. از طریق همین بروکرها می‌توانید در بازار فارکس ثبت نام کنید. ثبت نام در فارکس مراحل مختلفی دارد که در ادامه می‌توانید مطالعه کنید. پس از انتخاب هر کدام از کارگزاری‌های فارکس، باید به وبسایت این کارگزاری مراجعه کرده. از طریق بخش ثبت نام، فرم ثبت نام آن را پر کرده. همچنین شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام در این کارگزاری را مشاهده کنید.

انواع حساب در فارکس

همانطور که در بخش forex چیست گفته شد، انتخاب یک حساب در بازار فارکس بستگی به فعالیت شخص و نحوه معامله او داردو در ادامه به توضیح انواع حساب‌های موجود در بازار فارکس و دارایی‌های مورد معامله در آن خواهیم پرداخت.

حساب استاندارد

به طور معمول از این حساب برای مبادله جفت رمزارزها، شاخص‌های بورس بین المللی، نفت، طلا، بیت کوین و … می‌باشد. بنابراین اگر به دنبال معامله دارایی‌های مذکور هستید، حساب استاندارد بهترین گزینه برای شما است.

حساب سهام

این حساب مختص بازارهای سهام بین المللی است که بیش از ۲۰۰ سهم مهم دنیا را در خود جای داده است. از جمله سهام‌های مهم در حساب می‌توان به سهام شرکت اپل، مایکروسافت، آمازون و … اشاره کرد. همچنین بهتر است بدانید که بزرگ‌ترین شاخص‌های بورس دنیا و طلا نیز در این حساب وجود دارند.

حساب رمزارزها

در حساب ارزهای دیجیتال، بیش از ۴۰ رمزارز محبوب قرار گرفته است که کاربران می‌توانند به سادگی به معامله آن‌ها بپردازند. مهم‌ترین ویژگی این حساب را می‌توان وجود اهرم برای خرید ارز دیجیتال بیشاز مقدار سرمایه واقعی خود دانست.

حساب حرفه‌ای(Pro)

این حساب شامل تمام دارایی‌های موجود در بازار است که در واقع برای افرادی است که قصد دارند سرمایه‌گذاری کلانی را روی معامله‌ای تدارک ببینند. در این حساب، انواع رمزارزها، فلزات گرانبها، سهام شرکت‌های بزرگ و… وجود دارد.

مزایای حساب های فارکس

حساب استاندارد

حساب سهام

حساب رمزارزها

حساب حرفه‌ای(Pro)

مدارک لازم برای ثبت نام در فارکس

فارکس در واقع یک کارگزاری معتبر جهانی است که متاسفانه به کاربران ایرانی خدماتی ارائه نمی‌دهد. برای ثبت نام در این بازار مانند هر بازار مالی و صرافی های ارز دیجیتال دیگر، به ارائه اطلاعاتی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد و شماره شناسه مالیاتی (tax ID) نیاز دارید. اگر شما با هویت غیرایرانی در آن ثبت نام کنید، معمولا مالیاتی از کسب درآمد شما از فارکس قرار می‌دهند. این موضوع را اگر با هویت آشنایان خود در خارج ثبت نام کرده‌اید در نظر بگیرید.

گاهی اوقات بازار فارکس یا ارز های دیجیتال از شما مدارک یا پاسپورت می‌خواهند. تا می‌توانید از ارائه این مدارک به فارکس و هر بازار ارز دیجیتال دیگری خودداری کنید. زیرا برای ادامه فعالیت در این بازارها به مشکل برخواهید خورد.

البته با مشاهده چند کارگزاری، متوجه می‌شوید که اکثرا مدارکی را از شما دریافت نمی‌کند. فقط چند مورد نیازمند دریافت مدارک هستند. البته حتما قبل از ارسال مدارک خود لطفا از معتبر بودن کارگزاری مطمئن شوید. همچنین سریعا مدارک خود را برای ثبت نام ارائه ندهید.

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس

اینکه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است بیشتر به سیاست های کاری از بروکر در فارکس برمی‌گردد. معمولا بر اساس نوع حسابی که در بروکرهای فارکس ایجاد می‌کنید حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در فارکس متفاوت است.

به طور مثال در برخی از بروکرها حداقل سرمایه بر اساس نوع حساب متاتریدر ۴ و ۵ متفاوت است. همچنین در نوع حساب استاندارد بروکر فارکس این مورد نیز متفاوت است. ولی در حالت کلی سرمایه مورد نیاز حساب های استاندارد معمولا از ۱۰۰ دلار شروع شده و این حالت بیشتر در نوع حساب های متاتریدر ۵ است. در حساب های استاندارد متاتریدر ۴ ممکن است این مقدار حتی کمتر باشد.

همچنین حساب‌های میکرو و نانو که به حساب سنتی هم معروف هستند شما می‌توانید با حداقل سرمایه های کمتر از ۲۰ دلار نیز معاملات خود را انجام دهید. در حساب های ECN نیز این مقدار ممکن است به دلیل نوع حساب بیشتر باشد. در هر بروکر فارکس به صورت واضح این مقادیر آمده و میتوانید با مطالعه این موارد در فارکس ثبت نام کنید.

حساب دمو یا آزمایشی در فارکس

با ثبت نام در فارکس و بروکرهای آن شما می‌توانید در کنار استفاده از حساب های تجاری که با ارز واقعی قابل معامله هستند، از حساب های دمو نیز بهره‌مند شوید. حساب دمو به صورت مجازی پولی را در اختیار شما قرار می‌دهد. که می‌توانید در بازار فارکس با آن معامله کرده و تمرین کنید. این پول واقعی نبوده ولی می‌توان با آن معامله کرده و استراتژی های خود تست کنید. پس ثبت نام در فارکس به دو صورت واقعی Real و دمو یا مجازی Demo می‌باشد.

بهتر است زمان زیادی را با این حساب سپری نکنید. زیرا با کسب ضررهای مختلف ایجاد نگرانی در شما پدیدار نشود. همین امر باعث می‌شود تا شما شناختی از خود را بازارهای فارکس بدست نیاورید. همچنین شناخت اندیکاتورهای مهم فارکس به شما کمک زیادی در آشنایی با این بازار می‌کند.

با استفاده زیاد از حساب دمو شما یک احساس رضایت کاذب را به دست خواهید آورد. که با اولین ورود به یک حساب واقعی و کسب ضررهای مختلف می‌بینید که این دو حساب برابر نیستند. پس بهتر است از نوع حساب های میکرو یا نانو استفاده کنید تا با وجود معامله با پول واقعی از ضررهای بزرگ در ابتدا راه خود جلوگیری کنید.

آموزش ثبت نام و ایجاد حساب و نصب فارکس

ثبت نام در فارکس

همانطور که در بخش آموزش فارکس گفته شد، برای ایجاد حساب و ثبت نام در فارکس ابتدا باید یک بروکر یا کارگزار مناسب انتخاب کنید و از طریق این کارگزاری اقدام به افتتاح حساب در فارکس کنید. طبق تحقیقات انجام شده یکی از معتبرترین کارگزاری‌های موجود در بازار فارکس، کارگزاری سایت فارکس تایم(Forextime.come) می‌باشد که از زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.

پس از وارد شدن به سایت و انتخاب زبان، روی گزینه Open Account کلیک کنید. در صفحه جدید، اطلاعات هویتی خود را که شامل شماره تلفن همراه، ایمیل، کشور و رمز عبور می‌باشد، وارد کنید. پس از وارد کردن اطلاعات خود و اطمینان حاصل نمودن از آن‌ها روی گزینه Send Pin کلیک کنید تا کد فعال‌سازی برای شما ارسال شود.

احراز هویت

پس از دریافت کد فعال‌سازی، آن را در کادر موردنظر وارد کنید و روی گزینه Register Now کلیک کنید. در صفحه جدید اطلاعاتی نظیر جنسیت، تاریخ تولد، شغل، سمت شغلی، تابعیت، کشوری که به آن مالیات پرداخت می‌کنید، شماره پرداخت مالیات، شهر محل اقامت، آدرس و در نهایت منبع پول مورد نظر شما برای سرمایه گذاری را وارد کنید تا اطلاعات شما ثبت شود.

انتخاب اکانت معامله

پس از وارد کردن اطلاعات مذکور، تیک پایین صفحه را بزنید و روی گزینه accept کلیک کنید. در مرحله بعد نوع اکانت خود را مشخص کنید؛ در نظر داشته باشید که انتخاب اکانت، به نوع فعالیت و دارایی که قصد دارید برای انجام معامله از آن استفاده کنید، بستگی دارد. لازم به ذکر است که گزینه مشاوره به دیگران مختص کاربران حرفه‌ای در بازار جهانی بورس می‌باشد و اگر شما هم جز دسته مبتدیان هستید، نیازی به کلیک روی این قسمت نیست.

مرحله نهایی

در کادری که پایین صفحه مشاهده می‌کنید، رمز عبور خود را وارد کنید. رمز عبور شما می‌بایست از ۲۰ کاراکتر حروف بزرگ و کوچک، اعداد و علامت تشکیل شده باشد. در نهایت، پس از وارد کردن تمامی مواردی مورد نیاز روی گزینه Open Account کلیک کنید تا حساب کاربری شما در بازار جهانی فارکس ساخته شود. و در آخر توجه داشته باشید که برای اینکه بتوانید با حساب کاربری خود معامله‌ای را آغاز کنید، ابتدا حساب های دمو یا آزمایشی باید مدارک هویتی خود را برای فارکس ارسال کنید، پس از دریافت تاییدیه لازم، اقدام به معامله کنید.

نتیجه گیری

شاید فکر کنید با پایان مراحل آموزش ثبت نام در فارکس شما تبدیل به یک معامله گر در این بازار شده‌اید. ولی شما تنها وارد این دنیا بزرگ شده‌اید و هنوز اول کار هستید و نیازمند آموختن و تمرین موارد بسیاری هستید. پس انتخاب و ثبت نام در یک بروکر یا کارگزاری فارکس باید یک استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب کنید.

نرم افزار حسابداری نوین پرداز ( نسخه آزمایشی )

نرم افزار حسابداری نوین پرداز ( نسخه آزمایشی )

طبیعتا انجام یک سری امور، بدون تخصص، نیاز به زمان بیشتری دارد، در حالی که می‌توان همین امور را به یک یا چند نیروی کاربلد سپرد. اما .

طبیعتا انجام یک سری امور، بدون تخصص، نیاز به زمان بیشتری دارد، در حالی که می‌توان همین امور را به یک یا چند نیروی کاربلد سپرد. اما هر نیرو در کنار تمام هزینه های ابزار و لوازم و جایی که در شرکت اشغال می‌کند، درخواست حقوق دارد که باید به صورت ماهیانه یا دوره ای پرداخت شود،
اما حتی این امر هم می‌تواند با کمترین هزینه برطرف شود.
همانطور که میدانیم علم اقتصاد روز به روز در حال پیشرفت هست و یکی از این پیشرفت ها مکانیزه شدن کارهای روتین هست. از مهم ترین این موارد می‎توان به نرم افزارهای حسابداری اشاره کرد.
شرکت نوین پرداز با بیش از 12 سال سابقه کار در زمینه نرم افزار حسابداری می‌تواند گزینه مورد اعتماد و مناسبی برای ساماندهی به امور حسابداری شما باشد.

10روز شگفت انگیز در انتظار شماست!


نرم افزار حسابداری نوین پرداز علاوه بر امکانات بدیهی که هر نرم افزار حسابداری شامل می‌شود، مانند : ثبت فاکتورهای خرید، فاکتورهای فروش، اسناد دریافتی، اسناد پرداختی، مدیریت حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و . امکانات ویژه ای همچون ثبت فاکتور های مرجوعی،
ثبت و مدیریت چک ها، صورت سود و زیان، ارسال پیامک به مشتریان به صورت فردی یا جمعی، امکان چاپ فاکتور رسمی(فاکتورهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی)، امکان ثبت و مدیریت وام، ثبت فعالیت کاربران نرم افزار (جهت جلوگیری از اشتباهات انسانی یا سو استفاده)، رأس گیری چک ها و . را داراست.
اما اتفاق ویژه ای که شرکت نوین پرداز در خدمت شما عزیزان قرار داده، استفاده رایگان از تمامی امکانات این نرم افزار کم نظیر به مدت 10 روز است که می‌توانید از طریق لینک زیر این نرم افزار را دریافت کنید.

حساب های دمو یا آزمایشی

دانلود نسخه های آزمایشی

برای اطمینان خاطر از امکانات نرم افزارهای مالی و حسابداری منطق، می توانید نسخه های آزمایشی و رایگان هر کدام از ویرایش های نرم افزار حسابداری منطق را دانلود کنید.

نرم افزار حسابداری منطق برای سهولت مدیریت امور مالی و حسابداری تهیه شده است. قبل از خرید نهایی، نرم افزار حسابداری منطق را مورد آزمایش و بررسی قرار دهید؛ با فضا و قابلیت های آن آشنا شوید. بدون محدودیت زمانی از نرم افزار حسابداری منطق استفاده کنید و در صورت رضایت، با خیال راحت اقدام به خرید آن نمایید.

لازم به ذکر است که در نسخه آزمایشی تمامی بخش های نرم افزار حسابداری منطق از جمله خزانه داری، انبارداری، حقوق و دستمزد و … فعال است.
سیستم های مورد نیاز برای نصب برنامه حساب های دمو یا آزمایشی منطق ویندوز ۷ (سرویس پک ۱) یا ویندوز ۱۰ می باشد.

دریافت دمو و شماره سریال نصب نرم افزار منطق

برای دریافت نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (ERP) منطق با شرکت تماس بگیرید.

دقت نمایید : برای نصب هر یک از برنامه ها ابتدا باید فایل PishNiaz3.exe نرم افزار منطق را از اینجا دانلود و نصب نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.