همبستگی مثبت یا مستقیم


به اين وبلاگ خوش آمدید

سنجش و اندازه گیری

مبانی، روش ها و تکنیک های سنجش واندازه گیری، پژوهش، مدلبندی و تحلیل داده‏های روانشناسی و علوم وابسته

عوامل موثر بر اندازه و تفسیر ضریب همبستگی پیرسون

5- عواملی که موثر بر اندازه و تفسیر ضریب پیرسون می باشند.

در این فصل ما در باب عللی که ممکن است بر اندازه، و تفسیر پیرسون اثر بگذارند بحث می کنیم. این عوامل شامل شکل توزیع، اندازه نمونه، محدوده دامنه، تمرکز نمونه، پراکنش، شرایط بومی، خطای انداره گیری نمونه، و ارتباط با سه متغیر می باشند.

شکل توزیع:

در چند خط پیش ما ذکر کردیم که دامنه ممکن ضریب همبستگی از -1 شروع می شود و تا 1 ادامه می یابد. در این بخش، ما آن را مورد آزمایش قرار می دهیم. هر چند که فرض صفر ما برابر است با عدم تفاوت بین متغیرها و این مبحث نیز در فصل دو مورد بحث قرار گرفته شد. در مواقعی که شکل ایکس و وای به هم شبیه نباشند، ارزش ضریب همبستگی کمتر از 1 خواهد بود. و این دلیلی است که حداکثر ارزش ضریب همبستگی کمتر از 1 می باشد. شکل های توزیع یک شکل نمی باشند. و افزایش در ایکس همیشه به معنای افزایش در وای نمی باشد. و یا اینکه افزایش ایکس به معنای کاهش وای باشد. در نتیجه؛ حداکثر ضریب همبستگی که می توان در توزیع داشته باشیم کمتر از یک می باشد. و شباهت کمی بین این دو توزیع می باشد. خوانندگانی که تمایل دارند حداکثر ارزش را در شکل های مختلف توزیع محاسبه کنند باید به مقاله کارول صفحه 369 تا 370 رجوع کنند. با مقایسه کردن دو نمونه بالا، می توان این را گفت که بالاترین ارزش ضریب همبستگی برابر مثبت 1 است اگر که دو طرف توزیع به سمت یک نمره گرایش داشته باشند. هر چند که، در چنین شرایطی بدست آوردن ضریب همبستگی منفی 1 غیر ممکن می باشد. زمانی که توزیع ایکس و وای شکل یکسانی دارند، ممکن است که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش و با کاهش یکی دیگری نیز کاهش پیدا کند. نتیجتاً اینکه، می توان همبستگی کامل را در پژوهش در بعضی مواقع بدست آورد. در مقابل، افزایش یا کاهش در ایکس با افزایش و کاهش در وای همسان نیست. بنابراین، نمی توان همبستگی کامل را بدست آورد. مشابهاً می توان بالاترین ارزش در منفی1 را داشته باشیم ، و نمرات به سمت های مخالف یکدیگر جهت دهی داشته باشند. در مجموع، شکل های توزیع محدودیت های را برای ضریب همبستگی ایجاد می کنندو و باعث تحکیم دیگر عامل های می شوند.

اندازه نمونه:

اندازه ضریب همبستگی، دقت بالایی در تخمین همبستگی جامعه دارد. پارامتر جامعه به وسیله اندازه نمونه حساس می باشد. مخصوصاً زمانی که نمونه کوچک باشد. به یاد بیاورید که در فصل 2 گفته شد ضریب استاندارد خطا هنگامی که اندازه نمونه کوچک باشد افزایش می یابد. در نتیجه، همبسگتی نمونه ای که حجم آن کم باشد در تعیین همبستگی جامعه ضعیف عمل می کند. برای مثال، هنگامی که اندازه نمونه 20 نفر باشد و سطح معناداری 95% باشد ضریب همبستگی برابر 47/- و 47/ می باشد. هر چند که پی مساوی صفر باشد در مقابل، زمانی که اندازه نمونه 102 نفر باشد ضریب همبستگی با سطح معناداری بین 20/- و 20/ قرار می گیرد. طبق گفته ویشارد (1931). ارزش انتظار r 2 وقتی که p=0، E(r 2 ) کارکردی از 1 تقسیم بر n-1 می باشد. برای مثال، e(r 2 )=1 زمانی اتفاق می افتد که دو موضوع در نمونه باشد. این مثال به صراحت نشان می دهد که دو چیز مهم هستند (x 1 . y1 ) و (x2.y2). به عبارت دیگر وقتی که اندازه نمونه کوچک باشد، ارزش انتظار r 2 نسبتاً از صفر بزرگ تر است. خوانندگان باید به این موارد در هنگامی که ضریب همبستگی را بر اساس اندازه نمونه تفسیر می کنند دقت کنند.

داده های پرت:

داده های پرت ارزش های زیاد از حد در داده ها می باشند. که اثر مهمی بر ضریب همبستگی دارد. مخصوصاً زمانی که به نظر می رسد اندازه نمونه کوچک باشد.پراکنش ها می توانند در یکی یا هر دو متغیر دیده شوند. شکل 5 نمودار پراکندگی را با ضریب هبستگی 04/. بین متغیرها ی ایکس و وای را نشان می دهد، که تعداد افراد این مورد 27 نفر می باشد. کیس 27 در شکل 5-1 پرت می باشد. و وقتی که این مورد حذف شود همبستگی بین کیس ها به 26/0 می رسد. اگر هر دو کیس 21 و 27 با یکدیگر حذف شوند، همبستگی به 37/0 ارتقاء پیدا می کند. چنانچه از این مثال بر می آید، داده های پرتی که در داده های دیگر فرض شده اند در نمونه های کوچک به آسانی بر ضریب همبستگی و جهت آن تاثیر می گذارد. در کل، زمانی که اندازه نمونه بزرگ باشد، کمتر از داده های پرت همبستگی مثبت یا مستقیم تاثیر می پذیرد.

محدوده دامنه:

همبستگی بین دو متغیر همچنین از محدوده دامنه نمرات یک متغیر یا متغیر دیگر یا هر دو متغیر تاثیر می پذیرد. نمرات شاید در محدوده معینی از یک طرف توزیع یا دو انتهای توزیع یا در وسط دامنه توزیع تجمع پیدا کند. دلایل زیادی برای اینکه نمرات محدود شوند وجود دارد. برای مثال، ابزارهای اندازه گیری به اندازه کافی دقیق نیستد تا خصیصه های متغیرها را دقیق اندازه بگیرند. علاوه بر این، افراد در کل به سوالاتی که حساسیت بالایی دارد مثل اینکه مواد مصرف می کنید یا الکل مصرف می کنید پاسخ مشخصی نمی دهند. بنابراین، توزیع ویژگی در جامعه درای کجی مثبت یا کجی منفی باشد. تحت شرایط مشخص، افراد به سوالات روان رنجورانه به طور یکسانی پاسخ نمی دهند. در نتیجه، عمده ای از پاسخ ها دراین مقیاس به سمت حد پایین توزیع کشانده می شود.مشابهاً بیشتر افراد ممکن است در مورد زندگیشان نظر مثبتی داشته باشند و عمده نمرات آنها در محدوده بالای پرسشنامه رضایت از زندگی تجمع گردد. محدوده دامنه همچنین زمانی اتفاق می افتد که محققان یک نمونه تقریبا متجانس را برای خود پژوهش خود انتخاب کنند. این نوع انتخاب در بعضی مواقع به انتخاب تصادفی باز می گردد. همگنی نمونه به این واقعیت بر می گردد که همه موضوعات ویژگی های مشترکی را در خود دارند. به عبارت دیگر، آنها به طور غیر مستقیم به سه متغیر محدود می شوند. و پژوهشگران بشتر علاقمند می شوند تا پیش زمینه این متغیرها را مقایسه کنند. برای مثال، اگر سه متغیر، در مباحث عمده ریاضی باشد، مرتبط با هوش و عمل حساب کردن می باشد. همبستگی بین هوش و عمل حساب کردن در نمونه بزرگ ریاضی تمایل دارند متفاوت باشند، به جای اینکه به صورت تصادفی باشند. اندازه همبستگی بر اساس ماهیت داده ها هم می تواند افزایش یابد و هم کاهش، هر چند که این تمایل وجود دارد که کاهش پیدا کند و این به خاطر آن است که داده ها در انتهای دامنه قرار دارد یا اینکه نمونه همگن می باشد. از طرف دیگر، محدوده دامنه خطای استاندارد را افزایش می دهد. و این باعث می شود که دقت تخمین جامعه کاهش پیدا کند. و این باعث می شود که خطای نوع دوم در ارتباط با فرض صفر افزایش پیدا کند. اگر فرض نرمال بودن توزیع را در نظر بگیریم. همبستگی بین متغیرهای ایکیس و وای تحت شرایط نامحدود را می توان به وسیله فرمول همبستگی زیر محاسبه کرد.


وقتی که r به عنوان همبستگی نمونه ای تحت شرایط نامحدوم محاسبه می شود. R به عنوان همبستگی نمونه ای تحت شرایط محدود نامیده می شود. یک اندازه گیری با دامنه کاملی از نمرات پراکندگی زیادی را نسبت به یک اندازه گیری با دامنه محدود که نمرات در پایین تر و بالاترین حد توزیع پراکندگی بیشتری را نشان می دهد. به خاطر اینکه واریانس بزرگتر از 1 می باشد و همبستگی در نمونه نا محدود تمایل به این دارد که بزرگ تر از همبستگی در نمونه محدود باشد و این گفته طبق فرمول به حساب می آید. نمودار پراکندگی در شکل 5-2 دامنه کامل نمرات برای 132 فرد پرخاشگر و عصابی و سوء گیر را نشان می دهد. ضریب همبستگی بین عصبانیت و پرخاشگری تقریبا برابر 50/0 می باشد و انحراف استاندارد عصبانیت برابر 52/6 می باشد. اگر 52 مورد از حد پایین عصبانیت را حذف کنیم، محدوده دامنه در پایین تر ین حد اتفاق می افتد. انحراف استانداد آن برابر 32/4 می شود و این جریان در شکل 5-2b و نشان داده شده است. ضریب همبستگی بین عصبانیت و پرخاشگری به 23/0 تبدیل می شود. یک مورد مشهور در این باب همبستگی پایین بین GRE و GPA می باشد. این ارزش اغلب اشتباه برداشت می شود. به خاطر اینکه نمرات آزمون GRE و GPA در انتهای سطح بالای توزیع محدود شده است. با در دست داشتن نمرات پایین در GER و GPA اینکه آنها برای مطالعه پذیرفته نمی شوند رد می شود. بنابراین، همبستگی GRE و GPA معمولا کمتر از حد پیش بینی در نظر گرفته می شوند. نمونه عملی مشابه که اغلب در گزینه ها در مورد آن بحث می شود، انتخاب تست های شخصی برای پیش بینی عملکرد کارمندان می باشد. در عمل، یک یا بیش از یک آزمون معتبر فردی برای انتخاب تقاضاهای کاری انتخاب می شود. هر چند که همبستگی بین آزمون های انتخاب فردی و عملکرد شغلی در دامنه محدود گروهی برابر 3/0 می باشد اما همبستگی تخمین زده شده برای فرد 53/0 می باشد.

شکل5.2 (a) نمودار پراکندگی برای عصبانیت و پرخاشگری بدون دامنه محدودیت.(b) نمودار پراکندگی برای عصبانیت و پرخاشگری با دامنه محدودیت در حد پایین. (c) نمودار پراکندگی برای عصبانیت و پرخاشگری با دامنه محدودیت در حد وسط.

با بازگشت به مثال قبلی، اگر 54 فردی که در سطح متوسط عصبانیت حذف شوند، محدوده دامنه در حد متوسط دامنه اتفاق می افتد. چنانچه در شکل 2-5 قسمتc نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین عصبانیت و پرخاشگری در این محدوده معمولاً بالای 63/0 می رود. با حذف نمرات حد وسط، تفاوت در محدوده نمرات معمولاً افزایش پیدا می کند. آن را با نمرات کامل دامنه مقایسه کنید. بنابراین، اندازه همبستگی در اندازه محدود احتمالاً بزرگتر از اندازه نامحدود است. از دیگر موارد مشکل سازی که می تواند اتفاق بیفتد، طرح گروههای مزدوج می باشد. برای مثال، سیاست های پژوهشی محققان حکم می کند که اگر بین نگرش در باب امنیت اجتماعی و رفتار بخشندگی ارتباطی وجود دارد: اولاً؛ محقق افرادی را به عنوان نمونه همبستگی مثبت یا مستقیم انتخاب کرده است که نگرش های مثبت یا منفی در باب سیستم امنیت اجتماعی دارند. در نتیجه؛ محقق همبستگی مثبتی بین رفتار بخشودگی و نگرش ها گزارش می کند. طرح گروههای مزدوج قدرت آماری بالایی را فراهمی می کند. بالا رفتن نتیجه مورد نظر در یافته ها به خاطر وجود طرح های است که افرادی را با نگرش های مختلف در بر می گیرد. نتیجتاً، این به محققین کمک می کند تا ارتباط نیرومند بین رفتار بخشودگی و نگرش را پیدا کند. حتی اگر اندازه ارتباط کوچک باشد.

در نظر بگیرید که اگر انحراف استاندارد نگرش در گروهی 10 باشد و در طرح گروههای مزدوج سازمان دهی شده باشد، و 5 در گروه نامحدود در دامنه. پس طبق فرمول همبستگی همبستگی بین نگرش و دفتار بخشودگی در گروه نامحدود 28/0 تخمین زده می شود.

چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟

چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟

طلا در فارکس با بعضی از جفت ارزها همبستگی دارد. نرخ تبادل در جفت ارزهایی مثل AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) با تغییرات قیمت در طلا، تغییر پیدا می‌کند. در این مقاله به رابطه طلا با این جفت ارزها می‌پردازیم تا معامله کردن این دارایی‌های مالی برای شما راحت‌تر شود.

رابطه طلا و دلار در فارکس چگونه است؟

قبلا از این که وارد بحث همبستگی جفت ارزها و طلا بشویم بهتر است به رابطه طلا و دلار آمریکا اشاره کنیم. معمولا زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، طلا با کاهش قیمت همراه می‌شود، برعکس این قضیه نیز صادق است. مثلا در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی نابسامان است، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند، روی طلا که به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، سرمایه گذاری کنند و در نتیجه ارزش دلار کمتر می‌شود.

مشاهده بیشتر: معاملات طلا در فارکس

قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز AUD/USD دارد؟

۱- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز AUD/USD دارد؟

ارزها در فارکس تحت ثاثیر عوامل بسیاری از جمله میزان عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره و رشد اقتصادی قرار دارند. چون رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد، طبیعی است که برخی ارزها با قیمت کامودیتی‌هایی مثل طلا همبستگی زیادی داشته باشند.

در گذشته قیمت طلا و جفت ارز AUS/USD‌ همبستگی شدیدی با یکدیگر داشتند و در حال حاضر نیز به دلیل این که استرالیا دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است، این همبستگی همچنان حفظ شده است. به همین دلیل است که به دلار استرالیا، ارز کامودیتی یا کامدال نیز گفته می‌شود. (استرالیا سالانه حدود ۵ میلیارد دلار از این فلز ارزشمند را به کشورهای دیگر صادر می‌کند).

کامدال مخفف عبارت Commodity dollar و نام مستعاری برای دلار-کالا است. در واقع به ارزهایی مثل دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند کامدال یا «دلار- کالا» می‌گویند چون اقتصاد آن‌ها به شدت به صادرات کالاها وابسته است.

طلا با AUD/USD همبستگی مثبت دارد. زمانی که قیمت طلا بیشتر می‌شود، قیمت در جفت ارز AUD/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کمتر می‌شود، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز کاهش پیدا می‌کند.

طلا با AUD/USD همبستگی مثبت دارد

از نظر تاریخی، AUD/USD با قیمت طلا همبستگی عظیم 80 درصدی داشته است. از آن جایی که طلا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد. بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای خرید قراردادهای طلا به شکل مستقیم، در جفت ارز AUD/USD پوزیشن خرید باز کنند.

مقایسه پوزیشن خرید در طلا و AUD/USD

در بازه‌های زمانی بلند مدت رفتار جفت AUD/USD مشابه طلا است اما بعضی از معامله گران به جای استفاده از پوزیشن خرید در طلا، از AUD/USD استفاده می کنند. چون در معاملات طلا بهره شبانه یا سوآپ منفی است و آن‌ها باید مبلغی را به عنوان سوآپ به بروکر بپردازند اما پوزیشن خرید در جفت ارز AUD/USD، بهره شبانه مثبت دارد، به این معنی که بروکر برای باز نگه داشتن این سفارش باید مبلغی به شما بپردازد.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

سایر همبستگی های دلار استرالیا

در طول دو دهه گذشته همبستگی بین مس و AUD بیشتر از 70 درصد بوده است.

استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD‌ با توجه به قیمت طلا

بعضی از معامله گران برای معامله جفت ارز AUD/USD از شکسته شدن همبستگی آن با طلا استفاده می‌کنند. این تحلیلگران از این استراتژی معاملاتی در زمان شکسته شدن همبستگی طلا و جفت ارز AUD/USD استفاده می‌کنند.

اگر در صورت افزایش یافتن قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD افزایش پیدا نکرد از این واگرایی استفاده کرده و با باز کردن پوزیشن فروش (Short) در طلا و پوزیشن خرید (Long) در جفت ارز AUD/USD از این موقعیت استفاده می‌کنند. هنگامی که ارزش طلا و دلار استرالیا به میانگین آماری رسید، می توان از معاملات انجام شده سود دریافت کرد.

۲- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز USD/CHF دارد؟

فرانک سوئیس از ارزهای دیگری است که با طلا همبستگی دارد. در واقع ارزش فرانک سوئیس با افزایش قیمت طلا بیشتر و با کاهش قیمت طلا کمتر می‌شود اما جفت ارز USD/CHF با طلا رابطه معکوس دارد.

از آن جایی که ارز پایه (ارز اول) در این جفت ارز دلار آمریکا است با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز USD/CHF کاهش پیدا می‌کند. زمانی هم که قیمت طلا کاهش پیدا کند، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر طلا با USD/CHF همبستگی منفی دارد.

طلا با USD/CHF همبستگی منفی دارد

دلیل این که ارزش فرانک سوئیس همجهت با قیمت طلاست، به این خاطر است که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود. زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش فرانک بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند ارزش فرانک کمتر می‌شود.

نکته مهم: وجود همبستگی میان این جفت ارزها و طلا به این معنی نیست که این جفت ارزها همواره به همین صورت با قیمت طلا تغییر می‌کنند. زمان هایی وجود دارد که همبستگی مثبت یا منفی بین این جفت ارزها و طلا شکسته می‌شود.

اکنون با دانستن رابطه میان جفت ارزهای USD/CHF و AUD/USD با قیمت طلا می‌توانید معاملات خود در فارکس را با آگاهی بیشتری انجام دهید. البته طلا تنها فاکتور تاثیرگذار برای پیش بینی قیمت این جفت ارزها در فارکس نیست. داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و رعایت قوانین مدیریت سرمایه قطعا به انجام هر گونه معامله در بازار فارکس به شما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

۱- رابطه AUD با طلا در فارکس چیست؟

دلار استرالیا و طلا با یکدیگر رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا بیشتر می‌شود.

۲- رابطه AUD/USD با طلا در فارکس چیست؟

این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند به این معنی که با افزایش قیمت طلا، نرخ تبادل در این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند.

۳- رابطه CHF با طلا در فارکس چیست؟

فرانک سوئیس با طلا رابطه مستقیمی دارد یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش فرانک بیشتر می‌شود.

۴- رابطه USD/CHF با طلا در فارکس چیست؟

جفت ارز دلار به فرانک با طلا همبستگی منفی دارد به این معنی که با افزایش قیمت طلا، قیمت این جفت ارز کاهش پیدا می‌کند.

همبستگی محصولات با شاخص دلار در فارکس و استفاده از آن در معاملات

همبسنگی محصولات با شاخص دلار در فارکس

در سایت تریدینگ ویو ابزاری هست که ما میتوانیم میزان همبستگی شاخص دلار را با هر یک از محصولات دیگر به صورت دقیق محاسبه کنیم. در فیلم زیر توضیحات کاملی راجع به این موضوع داده شده است.

شاخص دلار با نماد DXY و یا USDDX یکی از مهمترین موارد برای تحلیل تکنیکال در فارکس به شمار میرود و میتوان با تحلیل آن، نسبت به تحلیل بقیه محصول ها در فارکس دید مشخص تری پیدا کرد. این شاخص قدرت ارز دلار امریکا را نسبت به سبدی از ارزهای مهم دنیا نشان میدهد. این سبد ارزها متشکل از ارزهای زیر است:

  1. ین ژاپن با نماد JPY با درصد با سهم ۱۳٫۶ درصد
  2. فرانک سویس با نماد CHF با درصد سهم ۳٫۶ درصد
  3. پوند انگلستان با نماد GBP با درصد سهم ۱۱٫۹ درصد
  4. یورو با نماد EUR با درصد سهم ۵۸ درصد
  5. کرون سوئد با درصد سهم ۴٫۲ درصد
  6. دلار کانادا با درصد سهم ۹٫۲ درصد

در حقیقت در شاخص دلار، دلار در صورت کسر قرار دارد و این ۶ ارز با درصد های گفته شده در مخرج کسر قرار دارد و اگر شاخص دلار افزایش پیدا کند به ابن معنی است که ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در حال افزایش است و اگر شاخص دلار کاهش پیدا کند به این معنی است که ارزهای دیگر در مقابل دلار در حال افزایش است.

شاخص چه کاربردی در معامله گری در فارکس دارد؟

از نظر من بهتر است هر چیزی در باره معامله گری یاد میگیریم هدفی و مشکلی را از مشکلات ما در معامله گری حل کند. برای اینکه از شاخص دلار در تحلیل هایتان استفاده کنید باید ابتدا بدانید مفهوم همبستگی در معاملات فارکس چیست؟

از نظر آماری دو محصول میتوانند با هم همبستگی قیمتی همبستگی مثبت یا مستقیم داشته باشند. اگر دو محصول با هم همبستگی مثبت داشته باشند، یعنی با افزایش قیمت یک محصول، قیمت محصول دیگر هم بالا میرود. به عنوان مثال میتوان از همبستگی دلار بازار آزاد ایران و سکه بهار آزادی نام برد. هر چقدر دلار گران تر شود، سکه نیز افزایش قیمت خواهد داشت. پس این همبستگی مثبت یا مستقیم دو محصول همبستگی مثبت دارند.

برای همبستگی منفی میتوان به دو محصول بنزین و ماشین ۸ سیلندر اشاره کرد، هر چقدر بنزین گران تر شود قیمت ماشین ۸ سیلندر که بنزین زیاد تری مصرف میکند ارزان تر میشود.

همبستگی در آمار با عددی بین ۱ و -۱ بیان میشود. هر چقدر همبستگی دو محصول به عدد ۱ نزدیک تر باشد آن دو محصول به اصطلاح همبستگی مثبت دارند، به این معنی که با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری افزایش پیدا میکند و اگر عدد همبستگی دو محصول به -۱ نزدیکتر باشد، اصطلاحا آن دو با هم همبستگی منفی دارند و با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری کاهش پیدا میکند.

برای اینکه بتوانیم از این موضوع در معامله گری فارکس استفاده کنیم، باید ابتدا بدانیم کدام یک از آن دو محصول پیشرو هستند. یعنی اول کدام محصول افزایش پیدا میکند که بتوانیم برای محصول دیگر تصمیم بگیریم. مثلا در مورد مثال دلار و سکه، اول دلار گران میشود و بعد سکه خود را با آن هماهنگ میکند، یا برعکس اول دلار ارزان میشود و بعد سکه نیز ارزان میشود.

در مورد شاخص دلار و دیگر محصولات، اول شاهد افزایش و یا کاهش قیمت شاخص دلار هستیم، بعد سایر محصولات در فارکس ،خود را با آن هماهنگ میکند. پس ما اگر بتوانیم متوجه شویم که میزان همبستگی شاخص دلار با هر یک از محصولاتی که میخواهیم معامله کنیم چقدر است، باید از ابزاری برای این موضوع استفاده کنیم.

توصیه میکنم در صورتی که میخواهید در بروکری ثبت نام کنید بروکر HYCM را هم میتوانید در نظر داشته باشید این مقاله به شما کمک خواهد کرد.همچنین همبستگی مثبت یا مستقیم برای اینکه بخواهید کتاب معامله گری را داشته باشید به این لینک مراجعه نمایید.

همبستگی مثبت دینداری با بهداشت روانی ثابت شده است

همبستگی مثبت دینداری با بهداشت روانی ثابت شده است

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست "جامعه و دین از دیدگاه فروید" با حضور حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی، روانشناس و استاد حوزه و دانشگاه، در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان برگزار شد.

وی در ابتدا، با اشاره به علل اهمیت یافتن نظریه شخصیت فروید، اظهار داشت: نظریه شخصیت فروید که در آن ساختارهایی برای شخصیت را مطرح کرده به دو دلیل اهمیت پیدا کرده؛ دلیل اول این است که نظریه فروید یکی از اولین نظریات شخصیت است و دلیل دوم اینکه این نظریه بعد از زمان خود نیز تاثیرات زیادی داشته است. با وجودی که انتقادهای زیادی به نظریه فروید وارد شده اما هنوز طرفداران خود را دارد.

فروید در سال 1856 متولد می‌شود، پدرش یهودی بوده گر چه خودش هیچ گاه خود را یک یهودی نمی‌دانست. او در رشته عصب‌شناسی تحصیل کرده و یک روانپزشک بود اما به دلیل علاقه‌ای که به مطالعات روانشناسی داشت شروع به درمان بیماری‌های روانی کرده و روش‌های مختلفی را در این عرصه تجربه و ابداع می‌کند. فروید کتاب‌های بسیاری نوشته و شاگردان معروفی در عرصه روانشناسی پرورش داده است.

عباسی با بیان اینکه فروید سه سطح از هوشیاری را برای انسان متصور است، ابراز داشت: فروید سه سطح هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار برای انسان متصور است. بعدها به این نتیجه رسید که با این سه سطح از هوشیاری نمی‌تواند همه رفتارهای انسان را تبیین کند، در نتیجه ساختارهایی از جمله ایگو، سوپرایگو و نهاد را برای شخصیت انسان تبیین کرد.

فروید همبستگی مثبت یا مستقیم معتقد است انسان‌ها سیری از تحول را پشت سر می‌گذارند؛ ابتدا با "نهاد" زندگی خود را آغاز می‌کنند که در این بخش منشأ همه چیز لذت است و نوزاد انسان از طریق رفع خواسته‌های جسمانی خود به لذت می‌رسد و همه انسان‌ها انرژی اولیه خود را از نهاد می‌گیرند. فروید نام این منبع همبستگی مثبت یا مستقیم همبستگی مثبت یا مستقیم انرژی روانی را لیبیدو گذاشته و به آن بعد جنسی می‌دهد.

استاد دانشگاه ادامه داد: پس از ساختار نهاد بخشی به نام ایگو یا من به وجود می‌آید. در این بخش انسان بزرگتر شده و متوجه می‌شود واقعیت‌های پیرامونش این اجازه را به او نمی‌دهد که هر چه را خواست به سرعت به دست بیاورد. در این ساختار ایگو یا من بر اساس واقعیت عمل کرده و این نوعی مدیریت شخصیت را به همراه دارد. به مرور در انسان در تعامل با جامعه اطراف خود ساختار سومی به نامه فرامن یا سوپرایگو شکل می‌گیرد و فرد به این نتیجه می‌رسد که صرفا با اصل واقعیت نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

در این بخش تنبیه و تشویق والدینی و ارزش‌های آنها می‌تواند در وجدان و فرامن باشد. از نظر فروید همه این ساختارها انرژی خود را از نهاد یا همان ایگو می‌گیرند، در واقع لیبیدو یا همان انرژی روانی جنسی به من و فرامن انرژی می‌دهد. این سه بخش شخصیتی است که فروید مطرح می‌کند.

فروید معتقد است نوجوانی که به بلوغ جنسی رسیده باید بتواند یک زندگی اجتماعی و جنسی پخته داشته باشد و از این طریق اضطراب‌های درونی خود را برطرف کند. همچنین معتقد است تمام مشکلات روانی و اضطراب‌های درونی ناشی از سرکوب کردن خواسته‌های درونی است.

وی افزود: فروید از دو غریزه زندگی یا همان غریزه جنسی و مرگ به معنای خشونت و پرخاشگری یاد می‌کند و معتقد است که انسان‌ها باید این دو غریزه را تا حدود کنترل شده‌ای بروز بدهند. امروز سینمای هالیوود و کمپانی‌های تبلیغاتی دنیا بر اساس همین نظریه عمل می‌کنند و به ترویج شهوت و غضب می‌پردازند.

این روانشناس با اشاره به دیدگاه فروید نسبت به دین، بیان داشت: فروید در برخی از کتاب‌هایش مانند توتم و تابو، آینده یک پندار است، تمدن و ناخرسندی‌های آن و کتاب موسی و یکتاپرستی نظریات خود درباره دین را مطرح می‌کند. در مجموع نگاه فروید به دین یک نگاه منفی است.

او در کتاب توتم و تابو اساس نظریه خود، دین را به یک داستان تاریخی گره می‌زند. او می‌گوید در گذشته قبیله‌هایی بودند که در آن‌ها یک مرد مقتدر به عنوان پدر قبیله تمام زنان را تصاحب کرده و به مردهای دیگر اجازه ازدواج نمی‌داده‌ است، مردهای جوان نتوانستند این انحصارطلبی را تحمل کنند و در نتیجه پدر قبیله را به قتل رساندند و پس از این کار احساس گناه به آنها دست می‌دهد، پس از آن در اثر همین احساس گناه سعی کردند با انجام کارهایی گناه خود را جبران کنند.

فروید نام این رفتارها را دین گذاشته و معتقد است این احساس و این رفتارها به صورت وراثتی به نسل‌های دیگر منتقل شده است. از بُعد دیگر فروید رابطه کودک با پدر و احساس نیاز او به پدر را در سنین بالاتر به عنوان رابطه انسان و خدا بازسازی می‌کند.

این محقق و پژوهشگر یادآور شد: فروید در کتاب تمدن و ناخرسندی‌های آن، مسئله دینداری را در یک فضای بیماری روانشناختی می‌برد و می‌گوید دینداری ناشی از بایدها و نبایدهایی است که هر فردی از پدر و مادر خود شنیده و در بزرگسالی آن را به خدا تعمیم می‌دهد و معتقد است که دین سرکوبگر نیازها و خواسته‌های انسان است.

البته این اعتقاد را هم دارد که اگر دین نباشد جامعه به هرج و مرج کشیده می‌شود. از نظر فروید دین یک امر پنداری است و احتمال واقعیت داشتن آن بسیار کم است. فروید در کتاب موسی و یکتاپرستی مشخصا دین یهودیت و مسیحیت را زیر سوال می‌برد. حتی خود غربی‌ها نظریه فروید درباره دین را مورد انتقاد قرار دادند. فروید معتقد است که نظریه‌اش نسبت به دین ضربه مهلکی به نگرش انسان وارد کرده است.

وی همچنین به بیان نقدهایی که به نظریه فروید وارد است پرداخت و گفت: اولین نقد به نظریه فروید درباره روش شناختی فروید است. روش فروید از نظر علمی مورد پذیرش جامعه امروز نیست. به این دلیل که فروید با همبستگی مثبت یا مستقیم بررسی تعداد محدودی از بیماران و تحلیل بیماری روانی آنها، نظریه خود را استخراج می‌کرده است. این روش کاملا انتزاعی و ذهنی است و از این جهت قابل استناد نیست.

نقد دیگری که به نظریه فروید وارد است این است که نظریه فروید از جهت پژوهش‌های تاریخی شاهد و سند صحیحی ندارد. سومین نقد به نظریه فروید از این جهت است که این ادعا که دین به عقده اودیب و یا تنبیه انسان‌ها پس از خطایی که از آن‌ها سر زده برمی‌گردد هیچ مبنایی ندارد.

نقد دیگری که به نظریه فروید وارد است در خصوص پنداری بودن دین است، فروید دین را یک پندار معرفی می‌کند حال آنکه شواهد بسیاری وجود دارد که انسان‌ها یک نیاز واقعی به نام پرستش و تکیه به نیرویی ماورایی دارند و امکان ندارد نیازی در انسان وجود داشته باشد بدون اینکه ما به ازای بیرونی برایش باشد.

عباسی برهان نظم را دلیل محکمی بر ردّ نظریه فروید دانست و گفت: بر اساس برهان نظم، نظم کامل، جامع و گسترده‌ای که در سراسر عالم وجود دارد به روشنی وجود خداوند را اثبات می‌کنند و این قابل انکار نیست، اگر خدا نباشد دور یا تسلسل در خلقت و آفرینش پیش می‌آید.

استدلال‌های بسیاری برای وجود خدا هست، پیامبران بسیاری که در میان مردم به راهنمایی و هدایت همبستگی مثبت یا مستقیم مبعوث شدند، انسان‌های متفکر و دانشمندی که همه خداباور هستند و بیش از 4 میلیارد انسانی که امروز خداباور هستند نمی‌توان گفت همه این افراد دچار توهم شدند و تنها فروید دچار توهم نشده است. با نگاهی به زندگی فروید این احتمال پررنگ می‌شود که بسیاری از نظریات فروید در حقیقت بازتابی از زندگی شخصی او و متاثر از ارتباط او با بیمارانش است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقد فرانکل و برخی متفکران این عرصه به نظریه فروید، اظهار داشت: تفاوت نظریه فروید با فرانکل در این است که فروید معتقد است دین یک پندار است اما از آن جهت که عده‌ای را آرام می‌کند چیز بدی نیست اما فرانکل معتقد است همه انسان‌ها به معنای زندگی نیاز دارند و اگر معنای زندگی نداشته باشند آرامش روانی ندارند.

او معتقد است فروید روان‌شناس ژرفا و خود روانشناس بلندا است و انسان‌ها را از درون خود بالاتر می‌برد. فرانکل فرامعنای زندگی خدا است و اگر کسی خدا را داشته باشد زندگیش متحول می‌شود.

وی افزود: گوردن آلپورت نیز که به پدر علم شخصیت معروف است می‌گوید انسان‌ها برای شش مسئله می‌جنگند؛ آن شش مسئله ثروت، شهرت، هنر، قدرت، علم و دین است. از نظر آلپورت سالم‌ترین انسان‌ها آن‌هایی هستند که برای دین می‌جنگند و زندگی و شخصیت آن‌ها با دین یکپارچه می‌شود چرا که نگاه این افراد نگاهی جامع‌تر از سایر افراد است.

یونگ می‌گوید من در عمر مشاوره‌ام ندیدم کسی بعد از 35 سالگی برای مشاوره و مشکل روانشناختی مراجعه کند مگر اینکه مشکل روانشناختی او به یک مشکل دینی و اعتقادی مربوط می‌شد و وقتی مشکل او از حیث اعتقادی و دینی برطرف می‌شد مشکل روانشناختی او هم برطرف می‌شد.

این روانشناس در پایان خاطرنشان کرد: امروز پژوهش‌های مختلفی در دنیا انجام شده و ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت و معنادار دینداری با بهداشت روانی ثابت شده است. انسان‌های دیندار از جهت روانشناختی انسان‌های سالم‌تری هستند. بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده افسردگی، اضطراب و وسواس در انسان‌های دیندار کمتر از انسان‌هایی است که دیندار نیستند.

مــــدیـــــریت دانـــش و یادگـــــیری

شعار یونسکو : Tell me and I forget - Teach me and I remember - Involve me and I learn

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

در آمار، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل‌ضرب -گشتاور پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را می‌سنجد. مقدار این ضریب بین ۱- تا ۱ تغییر می‌کند که «۱» به معنای همبستگی مثبت کامل، «۰» به معنی نبود همبستگی، و «۱-» به معنی همبستگی منفی کامل است. این ضریب که کاربرد فراوانی در آمار دارد، توسط کارل پیرسون براساس ایدهٔ اولیهٔ فرانسیس گالتون تدوین همبستگی مثبت یا مستقیم شد.

تعریف:
ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تصادفی برابر با کوواریانس آنها تقسیم بر انحراف معیار آنها تعریف می‌شود.

جامعهٔ آماری
برای یک جامعهٔ آماری، ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر تعریف می‌شود:

فرمول پیرسون

که در آن \mathrm کوواریانس، \sigma_X انحراف معیار متغیر X ، \mu_X میانگین متغیر X و E امید ریاضی را نشان می‌دهد.

نمونه آماری
ضریب همبستگی پیرسون برای یک نمونه آماری با n زوج داده (X_i, Y_i) به صورت زیر تعریف می‌شود:

فرمول پیرسون

تعریف زیر نیز معادل تعریف بالاست:

همبستگی پیرسون

که در آن کمیت‌ها به صورت زیر تعریف شده‌اند:

همبستگی پیرسون

این ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر همبستگی مثبت یا مستقیم کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کوریلیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

به اين وبلاگ خوش آمدید

حرمت قلم و اندیشه پاس بداریم
(www.hamidsolgi730.blogfa.com )
نگارش: حمید سلگی
email:[email protected]
email:[email protected]
Gmail : [email protected]
تلفن :09187016985
091815023XX
09189076985

- اگر به من بگویی ، فراموش می کنم
اگر یادم بدهی ، به خاطر می آورم
اما اگر درگیرم کنی ، یاد می گیرم
Tell me and I forget ،Teach me and I remember ، Involve me and I learnاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.