مقادیر یکپارچه در DAX


جهت نصب و راه اندازی powerbi در شیراز با ما تماس بگیرید تیم طراحی و شبکه لاندا 09171102550

Academind – Getting Started With Golang 2021-7

Getting Started With Golang، یک دوره آموزش تمام اصول کلیدی استفاده از زبان برنامه نویسی Go که یکی از پرتقاضاترین و مشهور ترین زبان ها است، میباشد.

آنچه در دوره Getting Started With Golang یاد خواهید گرفت:

 • چیستی و چگونگی کارکرد زبان Go
 • ساختار و قوانین زبان گو
 • اصول کلیدی کار با مقادیر و متغیر ها
 • همه چیز درباره انواع مقادیر Go، چگونگی تغییر آنها و چگونگی استفاده از آنها
 • چگونگی نوشتن توابع در زبان Go
 • ویژگی های خاص این زبان مثل مقادیر بازگشتی چندگانه
 • چگونگی آرایش کدتان در قابل پکیج ها و ماژول ها
 • کار با ماژول های شخص ثالث
 • اجرا و ساخت برنامه های Go
 • همه چیز درباره کنترل کردن جریان کد با استفاده از حلقه ها و جملات شرطی
 • ساختار داده های پیچیده مثل structs
 • اجتماع داده هایی همانند arrays, slices و maps
 • درک کامل و قابل فهم “Pointers”
 • یادگیری توابع پیشرفته ای همچون “Recursion”
 • توضیحات جزئی درباره رابط ها
 • به کار گیری و یکپارچه سازی رابط ها و Structs
 • همه چیز درباره همزمانی، Goroutines و کانال ها

مشخصات دوره

ناشر: Academind
مدرسین: Maximilian Schwarzmüller
زبان: انگلیسی
سطح آموزش: مقدماتی تا پیشرفته
تعداد دروس: 121
مدت زمان: 11 ساعت و 30 دقیقه

سرفصل های دوره Getting Started With Golang:

Getting Started
Welcome To The Course (1:00)
What Is Go? (6:12)
Why Would You Use Go? (3:52)
Installing Go (3:55)
Code Editor Setup (VS Code) (2:40)
Finishing Editor Config & First Go Code (6:53)
Basic Programming Knowledge Helps! (1:55)
About This Course (2:21)
How To Get The Most Out Of This Course (3:50)
Using Code Snapshot Attachments

Go Basics: Values, Variables & Types
Module Introduction (1:26)
Base Syntax & Language Features (9:08)
Getting Started With Values & Value Types (5:25)
Exploring Variables (9:34)
The “int” Type & Math Operations (8:20)
Time To Practice: Problem (5:38)
Time To Practice: Solution (10:24)
Working With Floats & Type Conversions (7:47)
float64 vs float32 (3:30)
Variables & “Null Values”
A Brief Look At “bool”, “rune” and “byte” Types (7:10)
String Operations & Type Clashes (6:26)
Working with Multiline Strings
Formatting Strings (11:05)
Time To Practice: Problem (2:41)
Time To Practice: Solution (7:36)
Go Packages & Modules: The Theory (5:33)
Creating & Using A First Module (4:59)
Working With Packages & Exports + Imports (9:01)
Using Constant Values (Constants) (3:54)
Module Summary (2:52)
Module Resources

Go Basics – Time To Practice (Building a BMI Calculator App)Module Introduction (1:49)
Creating Our Go Module (4:23)
Printing Output (3:40)
Fetching User Input (8:19)
Cleaning & Parsing User Input (10:15)
BMI Calculation & Outputting Formatted Strings (3:40)
Using Constant Values (4:20)
Splitting Our Code Into Files & Packages (7:38)
US / English Units

Working with Functions
Module Introduction (0:49)
What Is A “Function”? (3:49)
Creating A Function & Working With Parameters + Return Values (10:10)
Practicing Functions (3:43)
Go Special Feature: Multiple Return Values (7:56)
Using Named Return Values (3:39)
Module Summary (1:38)

Functions – Time To Practice (Enhancing The BMI Project)

Module Introduction (2:52)
Creating a First Function (3:44)
Outsourcing The User Input Logic (5:21)
Finishing the “main” Function Refactoring (5:22)
Avoiding Code Duplication (6:24)
Module Summary (1:11)

Understanding Pointers
Module Introduction (0:46)
What Are Pointers & Why Do We Have Them? (8:07)
Creating a First Pointer (5:06)
Working With Pointers (5:35)
Advantages Of Pointers (& Disadvantages) (8:47)

“Struct”uring Data with Structs
Module Introduction (0:54)
What & Why + Defining a First Struct (9:25)
Creating Struct Instances (6:21)
Creating Structs With “Creation Functions” (3:39)
Structs & Pointers (4:31)
Accessing Struct Values (8:41)
Adding Methods To Structs (7:19)
Module Summary (4:17)

Structs – Time To Practice (Storing Data In Files)
Module Introduction (3:06)
Defining a Struct (3:مقادیر یکپارچه در DAX 29)
Creating Struct Instances (9:44)
Adding a Method (5:02)
Reading User Input (14:06)
Writing To Files (7:53)

Data Collections: Arrays, Slices & Maps

Module Introduction (1:08)
Introducing Arrays For Storing Lists Of Data (8:02)
Working With Arrays (6:18)
Selecting Parts Of Arrays With Slices (3:26)
More Ways Of Using Slices (2:23)
Slices – Deep Dive (9:43)
Creating Dynamic Lists With Slices (9:16)
Time To Practice – Problem (4:17)
Time To Practice – Solution (20:10)
Unpacking List Values (3:29)
Introducing Maps (6:48)
Mutating Maps (3:41)
Maps vs Structs (4:00)

Working With Control Structures
Module Introduction (1:14)
Working on the Project Setup (5:34)
Introducing “if” Statements (3:46)
More about “if” Statements & Boolean Values (Booleans) (4:40)
“else” & “else if” (5:08)
Combining Conditions (4:28)
Using “switch” Statements
Handling Expected Errors (8:10)
Returning Errors In Functions (3:33)
Practicing What We Learned (13:50)
Onwards To “Loops” (and why do we need them?) (5:44)
Introducing a Basic “for” Loop (5:11)
A More Useful Loop (2:55)
Practicing Basic “for” Loops (4:22)
Go’s “while” Loop (9:43)
Preparing Another Scenario (5:29)
Looping Through Collections (Arrays, Slices, Maps) (5:22)
“continue” and “break” (2:33)
Module Summary (2:47)

The Main Project: Building the “Monster Slayer” Game
Module Introduction (1:46)
Planning the App (5:20)
Initializing The Project (2:12)
Adding The Core Game Steps & Logic (5:24)
Outputting Text & Adding a First Package (4:05)
Keeping Track Of The Active Round (4:59)
Displaying Available Player Actions (3:38)
Getting Started With Fetching User Input (6:54)
Validating & Using User Input (11:05)
Generating (True) Random Numbers (7:17)
Adding Logic For Different Actions (7:02)
Utilizing Constants (5:45)
Checking For A Winner (11:12)
Adding the “End Game” Logic (3:50)
Outputting Round Data (with a Struct) (18:05)
Managing Multiple Rounds (with a Slice) (5:45)
Writing To A Log File (10:11)
Module Summary (1:12)

Third-Party Modules & Building Go Apps

Module Introduction (1:17)
Using Third-Party Modules (10:46)
Building & Distributing Modules
Building Go Projects (Standalone Executables) (3:50)
A Gotcha: Executables & File Paths (7:38)

Diving Deeper Into Values, Variables & Constants
Module Introduction (1:30)
Variables, Scope & Variable Shadowing (7:35)
“make”ing Values (10:26)
The “new” Function (7:01)
new vs make (1:21)
Working With Custom Types (10:35)
More On Custom Types
More On Constants (7:55)
Module Summary (3:18)

Diving Deeper Into Functions
Module Introduction (0:59)
Using Functions As Values & Function Types (15:10)
Returning Functions In Functions (6:21)
Introducing Anonymous Functions (6:34)
Working with Closures (6:42)
Using Recursion (11:20)
Introducing Variadic Functions (6:47)
Splitting Slices Into Parameter Lists (3:05)
Deferring Function Execution with “defer” (9:04)
Panic! (4:10)
Module Summary (2:42)

Working with Interfaces
Module Introduction (0:55)
What’s the Problem? (6:31)
Interfaces As a Solution (i.e. What are Interfaces?) (6:17)
Example Time: Built-in Interfaces We Already Used (4:54)
Interfaces: Rules & Conventions (5:06)
Empty Interfaces (4:36)
Flexible Code With Empty Interfaces & Type Switches (11:03)
Module Summary (1:30)

Embedding Interfaces & Structs
Module Introduction (0:44)
Embedding Interfaces (8:15)
Embedding Structs (5:57)

Concurrency, Goroutines & Channels
Module Introduction (0:53)
What Is Concurrency? (1:43)
Introducing Goroutines (7:45)
Working With Channels (8:59)
Reading From A Channel Multiple Times (1:59)
Transmitting Values Via Channels (8:25)
Looping Through Channel Values (5:26)
Using Buffered Channels (7:04)
Using The “select” Statement (4:09)
Module Summary (2:43)

پیش نیاز دوره Getting Started With Golang:

NO prior Go knowledge is required.

General programming knowledge (any language) helps but is also NOT required.

طراحی انباره داده و لایه های مختلف معماری انباره داده

امروزه انباره داده(Data Warehouse) بر اساس متدهای جدید از دغدغه‌های کارشناسان خبره حوزه دیتا می‌باشد.در این راستا واحد آموزش شرکت هوش تجاری کیسان در مقاله پیشرو به نحوه طراحی انباره داده و لایه‌های مختلف آن پرداخته است.

لایه های معماری انباره داده

لایه پایینی:

سرور معماری انبار داده، شامل سرور پایگاه داده رابطه‌ای است که از ابزارهای Back-End و دیگر ابزارهای کاربردی برای انتقال اطلاعات از منابع مختلف داده‌ای مانند پایگاه داده‌های تراکنشی و غیره، به لایه پایینی استفاده می‌شود. این ابزارهای کاربردی و ابزارهای Back-End عملکردهای Extract، Clean ،Load و Refresh را انجام می‌دهند.

لایه میانی:

لایه‌ی میانی یک سرور OLAP را در اختیار می‌گیرد که به وسیله‌ی آن داده‌ها را به یک ساختار مناسب‌تر تبدیل می‌کند تا بتوان به کوئری‌های پیچیده بر روی داده‌ها و تحلیل آن‌ها دسترسی داشت. این سرور به دو روش می‌تواند کار کند:

الف) Relational OLAP (ROLAP): یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای گسترده است. ROLAP عملیات بر روی داده‌های چند بعدی را به عملیات‌های رابطه‌ای استاندارد تبدیل می‌کند.

ب) Multidimensional OLAP (MOLAP): که به طور مستقیم داده‌های چند بعدی و عملیات را اجرا می کند.

لایه بالایی:

لایه بالایی، لایه client یا front-end است. این لایه، ابزارهایی را برای استفاده در زمینه‌های تجزیه و تحلیل داده، پرس وجو (کوئری) گزارش‌گیری و داده کاوی فراهم می‌آورد.

نمودار زیر نشان دهنده معماری سه لایه‌ای انباره داده می‌باشد.

استقرار هوش تجاری

مدل‌های انباره داده

از منظر معماری‌های انباره داده، ما سه مدل انباره داده داریم:

 1. انباره داده مجازی
 2. دیتا مارت
 3. انباره داده سازمانی

انباره داده مجازی

تعداد کمی از انباره داده‌های عملیاتی به عنوان انباره داده مجازی شناخته می شوند. ساخت آن نیازمند به یک ظرفیت مازاد بر روی سرور های پایگاه داده های عملیاتی است.

دیتا مارت

دیتا مارت، شامل یک زیر مجموعه از داده‌های سازمان می‌باشد. این زیر مجموعه از داده‌ها برای گروه‌های خاصی از سازمان (یک یا چند واحد سازمانی) ارزشمند است. به عبارت دیگر، ما می‌توان ادعا کرد که دیتا مارت حاوی داده‌های خاصی برای یک گروه یا واحد خاص از سازمان است. به عنوان مثال، دیتا مارت بازاریابی ممکن است حاوی اطلاعات مربوط به اقلام، مشتریان و فروش باشد. و نهایتا این که دیتا مارت‌ها به موضوعات محدود می‌شوند.

انباره داده‌های سازمانی

یک انباره سازمانی، همه‌ی اطلاعات و موضوعاتی که در کل سازمان وجود دارد را جمع‌آوری می‌کند. این نوع انباره داده‌، داده‌های سراسر سازمان را به صورت یکپارچه در اختیار ما قرار می‌دهد.داده‌ها از سیستم‌های عملیاتی داخلی و تامین کنندگان اطلاعات خارجی، فراهم می‌آید و نهایتا این که در این نوع انباره داده‌ها، حجم و گوناگونی اطلاعات مقادیر یکپارچه در DAX می‌ تواند از چند گیگابایت تا چند صد گیگابایت یا چند ترابایت و حتی فراتر باشد.

شِماهای(Schema) ستاره‌ای و گلوله برفی

شمای ستاره‌ای و شمای گلوله برفی دو روش برای ساختار دادن به انباره داده می‌باشد.

 • شمای ستاره‌ای یک مخزن داده‌ای متمرکز دارد و ذخیره‌سازی آن در جدول‌های fact table انجام می‌شود. این شِما، جدول fact table را به یک سری از جداول dimension tables که نرمال‌سازی نشده‌اند، تقسیم می‌کند. fact table شامل داده های تجمعی است و برای اهداف گزارش‌دهی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که dimension tables،داده‌های ذخیره شده را توصیف می‌کند.
 • طراحی نرمال‌سازی نشده، دارای پیچیدگی‌های کمتری است، به این دلیل که داده‌ها به صورت گروه‌بندی شده هستند. جدول fact table تنها از یک لینک برای پیوستن (Join) به هر جدول dimension table استفاده می‌کند. طراحی انباره داده با شِمای ستاره‌ای، نوشتن کوئری‌های پیچیده را آسان‌تر می‌کند. نمایی از این شِما در شکل زیر قابل مشاهده است.

پیاده سازی انباره داده

  شِمای گلوله برفی متفاوت است به این دلیل که داده‌ها به صورت نرمال‌سازی شده هستند. نرمال‌سازی به معنای سازماندهی موثر داده‌ها است تا همه وابستگی‌های داده به خوبی تعریف شوند و هر جدول شامل حداقل انحرافات باشد. در این نوع ساختار جداول dimension tables به صورت واحد هستند بنابراین شاخه‌ها درون dimension tables جداگانه قرار می‌گیرد. شِمای گلوله برفی از فضای دیسک کمتری استفاده می‌کند و موجب می شود حفظ یکپارچگی داده بهتر صورت بگیرد.عیب اصلی این روش پیچیدگی کوئری‌ها برای دستیابی به داده‌هاست.(برای به دست آوردن داده‌ها، معمولا در کوئری‌ها باید از multiple joins استفاده کرد)
نمایی از این شِما در شکل زیر قابل مشاهده است.

پیاده سازی هوش تجاری

ETL چیست؟ طراحی انباره داده

طراحی انباره داده

استخراج، تبدیل، بارگزاری (ETL) ، یک فرایند خودکار است که داده‌های خام را دریافت می‌کند، سپس از آن‌ها اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل را استخراج می‌نماید، سپس آن‌ها را به یک فرمت تبدیل می‌کند که می‌تواند به نیاز‌های کسب و کار را تامین کرده و نهایتا آن را به در یک انباره‌داده بارگیری کند. ETL عموما داده‌ها را خلاصه می‌کند تا اندازه آن‌ها را کاهش دهد و همچنین عملکرد را برای نوع خاصی از تجزیه و تحلیل‌ها بهبود می‌بخشد. طراحی انباره داده

چرا ETL مهم است؟ طراحی انباره داده

 1. هنگامی که با انبار داده‌های سازمانی (اطلاعات در حالت استراحت) استفاده می‌شود ETL زمینه‌های تاریخی عمیقی برای کسب و کار فراهم می‌آورد.
 2. با ارائه یک نمایه تلفیقی، ETL باعث می‌شود که تجزیه و تحلیل و گزارش داده‌ها و ابتکارات در ارتباط با آن‌ها، برای کاربران کسب و کار آسان‌تر شود.
 3. ETL می‌تواند بهره‌وری حرفه‌ای داده‌ها را بهبود ببخشد؛ زیرا این پروتکل‌ها رمزهای پردازش شده را مجددا مورد استفاده قرار می‌دهد که این امر باعث می‌شود داده‌ها را بدون نیاز به مهارت‌های فنی برای نوشتن کد یا اسکریپت انتقال داد.
 4. ETL در طول زمان تکامل یافته است تا از نیازهایی که در ارتباط با یکپارچگی برای مواردی مانند جریان داده‌ای بروز می‌کنند، پشتیبانی کند.
 5. سازمان‌ها به ETL نیاز دارند تا داده‌ها را با هم تجمیع کنند، از دقت داده‌ها اطمینان حاصل کنند و حسابرسی مورد نیاز برای انباره داده‌ها، گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل را فراهم آورند. طراحی انباره داده

ETL چگونه کار می کند؟

ETL درارتباط نزدیکی با برخی مفاهیم دیگری از قبیل توابع، فرآیندها و تکنیک‌های یکپارچه‌سازی اطلاعات است. درک این مفاهیم، دیدگاه واضحتری از نحوه عملکرد ETL فراهم می‌کند. طراحی انباره داده

ساخت ETL با پردازش دسته‌ای طراحی انباره داده

از طریق پردازش زیر شما می‌توانید یک ETL ایجاد نماید.در این مدل از ETL پردازش و انتقال به صورت دسته‌ای از منابع پایگاه داده به منابع انباره داده صورت می‌گیرد.برای ساخت ETL با روش پردازش دسته‌ای به صورت زیر عمل می‌کنیم:

داده‌های مرجع

مجموعه‌ای از داده‌ها را ایجاد کنید که مجموعه‌ای از مقادیر مجاز را تعریف می‌کند و ممکن است داده‌های شما را نیز در بر بگیرد.

استخراج از منابع داده‌ای

پایه‌ی موفقیت در مراحل بعدی ETL، استخراج داده‌ها به صورت درست است. بیشتر سیستم‌های ETL ترکیبی از داده‌ها از منابع داده‌ای مختلف هستند، که هر کدام از منابع، سازماندهی داده‌ای و فرمت خود را دارند.(که شامل پایگاه دادهای رابطه‌ای، پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای،XML ، JSON ، CSV، فایل‌ها و .. می‌باشند) استخراج موفق ، داده‌ها را به یک فرمت واحد تبدیل می‌کند تا پردازش استاندارد باشد. طراحی انباره داده

اعتبارسنجی داده‌ها

اعتبار سنجی داده‌ها یک فرایند خودکار است که تایید می‌کند که آیا داده‌های بدست آمده و استخراج شده شده از منابع داده‌ای مختلف دارای مقادیر مورد انتظار هستت یا نه. – برای مثال، در پایگاه داده معاملات مالی از سال گذشته، فیلد تاریخ باید حاوی تاریخ معتبر در طی 12 ماه گذشته باشد. اگر داده‌ها قوانین اعتبارسنجی را رعایت نکنند، موتور اعتبار سنجی داده ها را نمی‌پذیرد.

تبدیل داده‌ها

حذف اطلاعات اضافی و غیر اصلی یا حذف اطلاعات نادرست (تمیز کردن)، اعمال قوانین کسب و کار، بررسی یکپارچگی داده‌ها (اطمینان حاصل شود که داده‌ها در منبع داده‌ای خراب نبوده یا توسط ETL خراب نشده‌اند و اطلاعات در مراحل قبلی حذف نشده‌اند) طراحی انباره داده

مرحله‌ی نمایش داده‌ها در پایگاه داده

شما به طور معمول داده‌های تبدیل شده را مستقیما در انبار داده‌های هدف قرار نمی‌دهید. ابتدا داده‌ها باید به یک پایگاه اطلاعاتی متصل شوند و در معرض نمایش قرار بگیرد تا اگر چیزی اشتباه باشد، roll back راحتر باشد.

انتشار داده‌ها در انبار داده

داده‌ها را در جداول هدف بارگذاری کنید. برخی از انباره داده‌ها هر زمان که ETL یک دسته جدید را بارگذاری می‌کند، اطلاعات موجود را بازنویسی می‌کند.این ممکن است روزانه، هفتگی یا ماهانه رخ دهد. در موارد دیگر، ETL می‌تواند داده‌های جدید را بدون تغییر مجدد اضافه کند، که این کار با نشانه‌گذاری بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد. شما باید این کار را با دقت انجام دهید تا از انفجار انباره داده‌ها به علت کمبود فضای دیسک و محدودیت‌های عملکرد جلوگیری شود. طراحی انباره داده

ساخت ETL با پردازش جریان داده‌ای طراحی انباره داده

اغلب پردازش داده‌ای مدرن، شامل داده‌های بلادرنگ نیز می‌شوند. به عنوان مثال تحلیل داده‌ی وب از یک وبسایت تجارت الکترونیک بزرگ.در این شرایط نمی‌توان تبدیل و استخراج داده‌ها را در یک دسته بزرگ، انجام داد.پس این نیاز بوجود می‌آید که ETL در جریان داده‌ها صورت بگیرد. این امر به این معنی است که Client applicationها که داده‌ها را به منابع داده‌ای ارسال می‌کنند، باید داده‌ها را بلافاصله به پایگاه داده‌های هدف منتقل و ذخیره کنند.

امروزه ابزارهای پردازش جریان داده‌ای زیادی در دسترس هستند که برخی از آن‌ها در زیر آمده است:

Börse & Aktien - BörsennewsApp

An der Börse gilt: Zeit ist Geld. Installieren Sie jetzt die aktuelle Version der Börsennews App, damit Sie dem DAX, Blue-Chips oder Pennystocks immer einen Schritt voraus sind. Mit Realtime-Kursen und Alarmfunktionen für Kurs-Schwellen und aktuelle Nachrichten.

Die Börsen-App bietet Ihnen eine einzigartige Verbindung von Kompaktheit und Detailtiefe. Wir liefern, was an der Börse wichtig ist! Behalten Sie die Börsenkurse (DAX, Aktienkurse, Goldpreis, Ölpreis, Euro/US-Dollar etc.) stets im Blick.

Alles im topaktuellen Android Material Design!

+ Realtimekurse und Kennzahlen für Aktien, Indizes, Rohstoffe & Devisen, Fonds, Zertifikate & Optionsscheine

+ Watchlist & Aktienkurse von der Börse

+ Kursalarme für Wertpapiere (Eilmeldungen für konfigurierbare Aktienkurse)

+ Intuitive Suchfunktionen für Aktien, Fonds etc.مقادیر یکپارچه در DAX

+ Topaktueller Newsüberblick (Börse, Wirtschaft, Politik)

+ Alarmfunktion für neue Nachrichten zu Wertpapieren

+ Optimale Zuordnung der Nachrichten zur Aktie: Erfahren Sie, was Ihren Aktienkurs wirklich bewegt

+ Umfangreiche News-Suche – Durchsuchen Sie unsere Datenbank mit unzähligen Finanznachrichten!

+ Exklusive Analysen unserer erfahrenen Redakteure zu Finanzen und Boerse.

+ Messenger für Finanzthemen

Börsennews.de ist eines der beliebtesten Börsen-Portale. Wir bieten unseren Nutzern nicht nur Boersenkurse und die aktuellsten Nachrichten zu DAX & Boerse. Unser besonderes Merkmal ist die Konzentration auf Übersichtlichkeit und Qualität der Inhalte. Die hochwertigen Beiträge zu den Themenbereichen Aktien, Finanzen, Realtime, Goldpreis, Ölpreis, Euro/US-Dollar sind einmalig im Internet. Mit diesem Anspruch haben wir auch die BörsennewsApp entwickelt.

Schwerpunkte sind Inhalte zu DAX & Co, die der Nutzer vielleicht auch von Börsenportalen (börsennews.de, Onvista, Ariva, godmode, Goyax, Boerse online, ADVFN, finanzen100, finanztreff oder wallstreet-online und finanzen.net) kennt.

Die BörsennewsApp wurde auf Basis der One-View-Methode optimiert. Damit können Sie jeden wichtigen Börsenkurs (z.B. Aktienkurs) und News mit einem Blick erfassen. Ergänzt wird unsere App mit unseren einzigartigen Hintergrundberichten zu Börse und Finanzen.

Sichern Sie sich den perfekten Überblick über Ihre Finanzen: Börsenkurse, Finanznachrichten, Analysen. Jeder Aktienkurs von jeder Boerse, alles in Ihrer Hand!

Die börsennews.de-App deckt für Sie die ganze Welt der Boerse ab. Hinzu kommen Finanznachrichten ähnlich boerse.de, börsego, GeVestor, NTV-Telebörse (N-TV) oder auch von Magazinen wie börse-online, Handelsblatt, Cash, Wiwo (Wirtschaftswoche), Börsenzeitung, Financial Times Deutschland (FTD) oder auch "Der Aktionär".

Im Vergleich zu Onlinebrokern wie comdirect, Cortal Consors, ING diba, s-broker oder flatex und deren Boersenkurse sind unsere Informationen bankenunabhängig. Gleiches gilt im Vergleich mit dem Boersenkurs von Banken - ob Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, HVB.

Kernpunkt der App sind Aktien: Unsere Aktiensuche findet deutsche & internationale Aktienkurse & Wertpapiere. Die Aktiensuche beinhaltet: Aktienkurse (DAX, Xetra, Börse Frankfurt, Nasdaq, Amex etc.), Aktien-News, Aktiencharts - alles rund um den Aktienkurs. Ebenso finden Sie alle wichtigen Börsen-Indizes: DAX, MDAX, TecDAX, Dow Jones, Nasdaq etc.

Im Bereich Fonds decken wir alle Aktienfonds & sonstigen Investmentfonds ab und liefern dafür alle Boersenkurse.

Zahlreiche Rohstoff-Infos von der Börse: Goldpreis, Ölpreis und Silber bietet unsere Börsen-App ebenfalls. Abgerundet wird das Börsen-Angebot mit allen Währungskursen weltweit: Dollarkurs, Eurokurs & hunderte weitere Devisen-Kurse. Natürlich erfahren Sie nicht nur jeden Aktienkurs, sondern den Börsenkurs aller Anleihen auf dem deutschen Anleihen-Markt.

Fazit: Hier checken Sie die Börsenkurse!

بورس سهام، سهام، DAX & Co. در برنامه اخبار بورس - شناخته شده از n-tv & n24!

جایزه چندگانه توسط گوگل!

در بازار سهام، زمان پول است. آخرین نسخه برنامه Börsennews را نصب کنید، بنابراین شما همیشه یک قدم جلوتر از DAX، آبی Chips یا Pennies است. با نقلقول های زمان واقعی و آلارم برای افزایش قیمت و اخبار.

برنامه بازار سهام به شما یک ترکیب منحصر به فرد از جمع و جور و جزئیات ارائه می دهد. ما آنچه را که در بازار سهام مهم است ارائه می دهیم! نگه داشتن چشم انداز در قیمت سهام بورس (DAX، قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، یورو / دلار آمریکا و غیره).

همه در طراحی پیشرفته مواد Android پیشرفته!

+ قیمت های زمان واقعی و شاخص های کلیدی برای سهام، شاخص ها، کالاها و ارز خارجی، وجوه، گواهینامه ها و اوراق قرضه

+ فهرست تماشا و قیمت سهام از بازار سهام

هشدارهای سهام برای اوراق بهادار (فارکس برای نقل قول های قابل تنظیم قابل تنظیم)

+ توابع جستجوی هوشمند برای سهام، وجوه و غیره

+ آخرین اخبار (بازار بورس، اقتصاد، سیاست)

+ عملکرد هشدار برای اخبار جدید اوراق بهادار

+ انتساب بهینه از اخبار به سهام: پیدا کردن آنچه که واقعا قیمت سهام خود را درایو

+ جستجوی گسترده اخبار - پایگاه اطلاعاتی ما را با اخبار مالی بی شماری مرور کنید!

تجزیه و تحلیل بازار سهام:

+ تجزیه و تحلیل منحصر به فرد ویراستاران مقادیر یکپارچه در DAX با تجربه ما در امور مالی و بازار سهام.

جامعه بازار سهام

+ مسنجر برای موضوعات مالی

Börsennews.de یکی از محبوب ترین پورتال های بازار سهام است. کاربران ما نه تنها Boersenkurse و آخرین اخبار در DAX و Boerse را ارائه می دهند. ویژگی ویژه ما تمرکز بر وضوح و کیفیت محتوای است. کمک های با کیفیت بالا به موضوعات سهام، امور مالی، زمان واقعی، قیمت طلا، قیمت نفت، یورو / دلار آمریکا در اینترنت منحصر به فرد است. با این ادعا ما همچنین BörsennewsApp را توسعه دادیم.

تمرکز بر روی محتوای DAX و شرکت، که کاربر می داند ممکن است توسط پورتال بورس تجویز (börsennews.de، Onvista، ARIVA، godmode، Goyax، Boerse آنلاین، ADVFN، FINANZEN100 مالی دقیق و یا وال استریت-آنلاین و finanzen.net).

BörsennewsApp بر اساس روش یکپارچه بهینه سازی شده است. این به شما اجازه می دهد تا هر یک از مقادیر عمده سهام (مانند قیمت سهام) و اخبار را در یک نگاه ببینید. برنامه ما با گزارشات منحصر به فرد ما در بازار بورس و امور مالی تکمیل شده است.

خلاصه ای کامل از مالی خود را دریافت کنید: نقل قول ها، اخبار مالی، تجزیه و تحلیل. هر قیمت سهام از هر سهام، همه در دست شما!

برنامه börsennews.de برای شما کل جهان از Boerse را پوشش می دهد. همچنین مالی مشابه boerse.de، BörseGo، GeVestor، NTV Telebörse (NTV) و یا از مجلات از جمله عمومی آنلاین، مقادیر یکپارچه در DAX Handelsblatt با، پول نقد، Wiwo (Wirtschaftswoche) Börsenzeitung، فایننشال تایمز آلمان (FTD) و یا "وجود دارد سهامداران ".

در مقایسه با کارگزاران آنلاین مانند comdirect، Cortal Consors، ING دیبا، S-کارگزار یا flatex و Boersenkurse خود اطلاعات ما مستقل از بانک ها است. همین امر در مقایسه با قیمت بوئر بانک ها - چه Sparkasse، Deutsche Bank، Commerzbank، HVB.

هسته این برنامه سهام هستند: جستجوی سهام ما می یابد قیمت های سهام آلمان و بین المللی و اوراق بهادار. جستجو سهام شامل: قیمت سهام (DAX، Xetra، بورس اوراق بهادار فرانکفورت، Nasdaq، Amex و غیره)، اخبار سهام، نمودار سهام - همه چیز در مورد قیمت سهام. شما همچنین تمام شاخص های سهام عمده بازار را پیدا خواهید کرد: DAX، MDAX، TecDAX، Dow Jones، NASDAQ، و غیره

در زمینه بودجه، ما تمامی صندوق های سرمایه گذاری و سایر صندوق های سرمایه گذاری را پوشش می دهیم و تمام قیمت های بورس را تحویل می دهیم.

اطلاعات متعدد مواد خام از بازار سهام: قیمت طلا، قیمت نفت و نقره همچنین برنامه بازار سهام ما را ارائه می دهد. پیشنهاد بورس اوراق بهادار با تمام نرخ های ارز در جهان گرد هم می آید: نرخ ارز، نرخ ارز یورو و صدها نرخ ارز دیگر. البته، شما نه تنها هر قیمت سهام را یاد می گیرید، بلکه قیمت بازار تمام اوراق قرضه را در بازار اوراق قرضه آلمان نیز خواهید آموخت.

نتیجه گیری: در اینجا می توانید قیمت های بازار سهام را بررسی کنید!

Börse & Aktien - BörsennewsApp - نسخه 2022.18.1

تازه‌ها NEU: Lege fest, wer deine Watchlist und dein Portfolio sehen darf. Sieh auf einen Blick die Qualität der Marktplätze. Behalte die Übersicht über alle eingehenden Benachrichtigungen. BörsennewsApp: Deutschlands beste Börsen-App im neuen Design und mit neuen Funktionen. Checke die Kurse, analysiere die News und Charts, und diskutiere mit anderen Nutzern über die Trends an der Börse. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem Update und allzeit gute Investments.

هنوز هیچ دیدگاه و نظری وجود ندارد! برای ثبت اولین دیدگاه لطفا روی نصب Aptoide کلیک کنید.

نصب و راه اندازی داشبورد گزارشات مدیریتی توسط powerbi در شیراز

در این وبلاگ سؤالات مصاحبه Power BI ، ما در مورد مهمترین سؤالات مصاحبه مربوط به صدور گواهینامه Power BI بحث خواهیم کرد که به شما در ایستادگی در مصاحبه کمک خواهد کرد.

Power BI در اواخر سال 2013 پس از تصمیم مایکروسافت تصمیم گرفت که لوازم اضافی اکسل را برای ایجاد یک ابزار کامل و جدید مستقل ترکیب کند. Power BI عامل اصلی مؤثر در رشد مایکروسافت در حوزه هوش تجاری و تجسم اطلاعات در سال 2016-17 بوده است. در زیر تصویر تغییر موقعیت سازمانها در دامنه تجسم داده ها مطابق با گارتنر است:

مقایسه-Power BI مصاحبه مصاحبه- شیراز

همانطور که می بینید یک لحظه مهم مایکروسافت در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 وجود دارد و این عمدتا به دلیل سهم شیراز Power BI است. اگر هنوز در مورد انتقال به حوزه Power BI قانع نشده باشید ، در زیر تصویر ایده ای درباره بازار فعلی Power BI به شما می دهد:

Trends Power BI – سؤالات مصاحبه با Power BI – Edureka

در این وبلاگ سؤالات مصاحبه Power BI ، سوالات متداول را توسط مصاحبه کنندگان جمع آوری کرده ام. این سوالات پس از مشاوره با کارشناسان برتر صنعت در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها و تجسم اطلاعات جمع آوری می شود. اگر می خواهید با اصول اولیه Power BI مسواک بزنید ، می توانید به این بلاگ Power BI Tutorial نگاهی بیندازید. حتی می توانید بعد از دوره ، مجوز Power BI دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر در زیر کلیک کنید

بنابراین ، در اینجا 50 سؤال و پاسخهای مصاحبه با قدرت برتر 50 BI وجود دارد که به احتمال زیاد توسط مصاحبه کننده درخواست می شود. برای سهولت در دسترسی شما ، من سؤالات مصاحبه Power BI را طبقه بندی کرده ام:

Power BI مصاحبه ها و پاسخ ها

سوالات مصاحبه Power BI – سوالات عمومی
1) بخش های راه حل هوش تجاری کسب و کار سلف سرویس مایکروسافت چیست؟
جواب: مایکروسافت دارای دو بخش برای Self-Service BI است

بخش هایی از BI مربوط به خدمات شخصی
Excel BI Toolkit این امکان را به کاربران می دهد تا با وارد کردن داده از منابع مختلف و داده های مدل با توجه به نیاز گزارش ، یک گزارش تعاملی ایجاد کنند.

Power BI چیست؟

جواب: Power BI یک محیط اشتراک گذاری داده های مبتنی بر ابر است. هنگامی که گزارش هایی را با استفاده از پرس و جو ، Power Pivot و Power View تهیه کردید ، می توانید بینش خود را با همکاران خود به اشتراک بگذارید. اینجاست که Power BI وارد معادله می شود. Power BI ، که از لحاظ فنی جنبه ای از SharePoint به صورت آنلاین است ، به شما امکان می دهد کتابهای کاری Excel را در ابر بارگذاری کرده و آنها را با یک گروه انتخابی از همکاران به اشتراک بگذارید. نه تنها این ، بلکه همکاران شما می توانند با استفاده از گزارشات شما برای اعمال فیلترها و کارخانجات برای برجسته کردن داده ها استفاده کنند. آنها توسط Power BI تکمیل شده اند ، روشی ساده برای به اشتراک گذاری تحلیل و بینش شما از ابر مایکروسافت.

ویژگی های Power BI به شما امکان می دهد:

ارائه ها و نمایش داده شد با همکاران خود به اشتراک بگذارید.
پرونده Excel خود را از منابع داده ای که می توانند در سایت یا در ابر باشند ، به روز کنید.
نمایش خروجی در چندین دستگاه. این شامل رایانه های شخصی ، رایانه لوحی و دستگاه های تلفن همراه با قابلیت HTML 5 است که از برنامه Power BI استفاده می کنند.
اطلاعات خود را با استفاده از پردازش زبان طبیعی (یا Q&A ، همانطور که مشخص است) انجام دهید.
4) Power BI Desktop چیست؟
جواب: Power BI Desktop یک برنامه دسک تاپ رایگان است که می تواند درست روی رایانه شخصی شما نصب شود. Power BI Desktop با ارائه اطلاعات پیشرفته اکتشاف داده ها ، شکل دهی ، مدل سازی و ایجاد گزارش با تجسمات بسیار تعاملی با سرویس Power BI به طور منسجم کار می کند. می توانید کار خود را در یک پرونده ذخیره کنید یا داده ها و گزارش های خود را درست در سایت Power BI خود منتشر کنید تا با دیگران به اشتراک گذاشته شود.

جهت نصب و راه اندازی powerbi در شیراز با ما تماس بگیرید تیم طراحی و شبکه لاندا 09171102550

5) Power BI به چه منبع داده ای می تواند وصل شود؟
جواب: لیست منابع داده برای Power BI گسترده است ، اما می تواند به صورت زیر طبقه بندی شود:

پرونده ها: داده ها را می توان از Excel (.xlsx ، xlxm) ، پرونده های Power BI Desktop (.pbix) و مقدار جدا شده کاما (.csv) وارد کرد.
بسته های محتوا: این مجموعه ای از اسناد یا پرونده های مرتبط است که به صورت گروهی ذخیره می شود. در Power BI ، دو نوع بسته بندی محتوا وجود دارد ، اول اینکه از ارائه دهندگان خدمات مانند Google Analytics ، Marketo یا Salesforce و مقادیر یکپارچه در DAX دوم آنهایی که توسط سایر کاربران در سازمان شما ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند.
اتصالات به بانکهای داده و سایر مجموعه های داده ها مانند Azure SQL ، Databaseand SQL ، داده های جدولی و خدمات تجزیه و تحلیل سرور و غیره.
6) بلوک های ساختمانی در Power BI چیست؟
جواب: موارد زیر عبارتند از: Blocks Building (یا) اجزای اصلی Power BI:

مثال: نمودار پای ، نمودار خط ، نمودار کنار نوار ، نمایش گرافیکی داده های منبع در بالای نقشه جغرافیایی ، نقشه درخت و غیره.
مجموعه داده ها: Dataset مجموعه ای از داده هایی است که از Power BI برای ایجاد تجسمات خود استفاده می کند.
مثال: برگه های اکسل ، جداول سرور Oracle یا SQL.
گزارش ها: گزارش مجموعه ای از تجسماتی است که در یک یا چند صفحه با هم ظاهر می شوند.
مثال: فروش براساس کشور ، ایالت ، گزارش شهر ، گزارش عملکرد لجستیک ، سود توسط محصولات و غیره
داشبورد: داشبورد نمایش یک لایه از تجسم های متعدد است ، یعنی می توانیم یک یا چند تجسم را در یک لایه صفحه ادغام کنیم.
مثال: داشبورد فروش می تواند نمودارهای پای ، نقشه های جغرافیایی و نمودارهای میله ای داشته باشد.
کاشی: کاشی یک تجسم واحد در گزارش یا داشبورد است.
مثال: نمودار پای در داشبورد یا گزارش

انواع مختلف فیلترها در گزارشات Power BI شیراز چیست؟

فیلترها- سؤالات مصاحبه در زمینه مقادیر یکپارچه در DAX برق BI – EdurekaAns: Power BI گزینه های مختلفی را برای فیلتر گزارش ، داده و تجسم فراهم می کند. در زیر لیست انواع فیلترها آمده است.

فیلترهای سطح بصری: این فیلترها فقط بر روی تجسم فردی کار می کنند و میزان داده هایی را که تجسم می تواند ببیند کاهش می دهد. علاوه بر این ، فیلترهای سطح بصری می توانند داده ها و محاسبات را فیلتر کنند.
فیلترهای سطح صفحه: این فیلترها در سطح صفحه گزارش کار می کنند. صفحات مختلف در یک گزارش مشابه می توانند فیلترهای سطح صفحه متفاوتی داشته باشند.
فیلترهای سطح گزارش: فیلترها در کل گزارش کار می کنند ، همه صفحات را فیلتر می کنند و تصاویر موجود در گزارش را شامل می شوند.
می دانیم که Power BI visual دارای ویژگی های متقابل است و همین امر باعث می شود فیلتر یک گزارش نسیم شود. فعل و انفعالات بصری مفید هستند ، اما آنها محدودیت هایی دارند:

فیلتر به عنوان بخشی از گزارش ذخیره نمی شود. هر زمان که گزارشی را باز کنید ، می توانید با فیلترهای تصویری بازی کنید اما امکان ذخیره فیلتر در گزارش ذخیره شده وجود ندارد.
فیلتر همیشه قابل مشاهده است. گاهی اوقات شما می خواهید یک فیلتر برای کل گزارش ، اما شما نمی خواهید هیچ نشانه بصری از فیلتر استفاده شود.

بسته های محتوا در Power BI چیست؟

جواب: بسته های محتوا برای خدمات ، راه حل های از پیش ساخته شده برای خدمات محبوب به عنوان بخشی از تجربه Power BI است. مشترک یک سرویس پشتیبانی شده ، می تواند به سرعت از Power BI به حساب کاربری خود متصل شود تا داده های خود را از طریق داشبورد زنده و گزارش های تعاملی که برای آنها از قبل ساخته شده است ، ببیند. مایکروسافت بسته های محتوا را برای سرویس های محبوب مانند Salesforce.com ، Marketo ، Adobe Analytics ، مقادیر یکپارچه در DAX Azure Mobile Engagement ، CircuitID ، comScore Digital Analytix ، Quickbooks Online ، SQL Sentry و tyGraph منتشر کرده است.

بسته های محتوای سازمانی به کاربران ، متخصصان BI و یکپارچه سازنده سیستم ابزارهایی را برای ساخت بسته های محتوای خاص خود ارائه می دهند تا داشبورد ، گزارش ها و مجموعه داده های هدفمند را در سازمان خود به اشتراک بگذارند.

DAX چیست؟

جواب: برای انجام محاسبات اساسی و تجزیه و تحلیل داده ها بر روی داده های محوری در قدرت ، از عبارت تحلیل داده ها (DAX) استفاده می کنیم. این زبان فرمول است که برای محاسبه ستون محاسبه شده و فیلد محاسبه شده استفاده می شود.

DAX روی مقادیر ستون کار می کند.
DAX نمی تواند داده ها را تغییر داده یا وارد کند.
ما می توانیم ستون و اندازه گیری محاسبه شده را با DAX ایجاد کنیم اما نمی توانیم ردیف ها را با استفاده از DAX محاسبه کنیم.
نمونه نحو فرمول DAX:

برای اندازه گیری به نام کل فروش ، مقدار جدول در ستون [SalesAmount] را در جدول فروش محاسبه کنید.

DAX – سؤالات مصاحبه Power BI – Edureka

الف – اندازه گیری نام
B- = – شروع فرمول را نشان می دهد
C- عملکرد DAX
د- پرانتز برای عملکرد Sum
E- جدول مرجع
F- نام ستون مرجع

10) رایج ترین توابع DAX مورد استفاده چیست؟
جواب: در زیر برخی از متداول ترین عملکرد DAX ذکر شده است:

SUM ، MIN ، MAX ، AVG ، COUNTROWS ، DISTINCTCOUNT
اگر ، و ، یا ، SWITCH
ISBLANK ، ISFILTERED ، ISCROSSFILTERED
ارزش ها ، ALL ، فیلتر ، محاسبه ،
UNION ، INTERSECT ، EXCEPTT ، NATURALINNERJOIN ، NATURALLEFTEROUTERJOIN ،
SUMMARIZECOLUMNS ، ISEMPTY ،
VAR (متغیرها)
GEOMEAN ، MEDIAN ، DATEDIFF
11) عملکرد FILTER چگونه استفاده می شود؟
جواب: عملکرد FILTER یک جدول را با شرایط فیلتر اعمال شده برای هر یک از سطرهای مقادیر یکپارچه در DAX جدول منبع خود برمی گرداند. عملکرد FILTER به ندرت در انزوا استفاده می شود ، به طور کلی به عنوان پارامتر عملکردهای دیگر مانند CALCULATE مورد استفاده قرار می گیرد.

FILTER یک تکرارکننده است و بنابراین می تواند عملکرد را در جدولهای منبع بزرگ تأثیر منفی بگذارد.
منطق فیلتر پیچیده می تواند مانند ارجاع به یک معیار در بیان فیلتر استفاده شود.
FILTER (MyTable ، [فروش متریک]> 500)
12) ویژه یا منحصر به فرد در مورد توابع CALCULATE و محاسبه گر چیست؟
جواب: اینها تنها کارکردهایی هستند که به شما امکان می دهند زمینه فیلترها از اقدامات یا جداول را تغییر دهید.

آموزش Microsoft BI Power در شیراز
جلسات مربی تحت عنوان مربیان مطالعات موردی در مورد زندگی و ارزیابی ارزیابی دسترسی به طول عمر
به متن فیلتر نمایش داده شدگان اضافه کنید.
زمینه فیلتر را از نمایش داده شدها رد کنید.
زمینه فیلتر موجود را از نمایش داده شد.
محدودیت ها:

پارامترهای فیلتر فقط می توانند همزمان در یک ستون کار کنند.
پارامترهای فیلتر نمی توانند یک متریک را ارجاع دهند.
13) تابع جدول مشترک برای گروه بندی داده ها چیست؟
جواب: خلاصه ()

عملکرد گروه اصلی در SSAS.
روش توصیه شده این است که جدول و گروه را بر اساس ستون ها مشخص کنید اما متریک نیست. می توانید از عملکرد ADDCOLUMNS استفاده کنید.
SUMMARIZECOLUMNS

گروه جدید بر اساس عملکرد SSAS و Power BI Desktop؛ کارآمدتر.
گروه را بر اساس ستون ها ، جدول و عبارات مشخص کنید.
14) مزایای استفاده از متغیرها در DAX چیست؟
جواب: در زیر برخی از مزایا ذکر شده است:

هزینه راه اندازی سرور پاور بی آی power bi در شیراز چقدر می باشد

با اعلام و ارزیابی یک متغیر ، متغیر می تواند چندین بار در یک بیان DAX مورد استفاده مجدد قرار گیرد ، بنابراین از پرس و جوهای اضافی پایگاه داده منبع جلوگیری می شود.
متغیرها می توانند عبارات DAX را برای تفسیر بصری / منطقی تر کنند.
متغیرها فقط به اندازه گیری یا پرس و جو مورد نظر خود محدود می شوند ، نمی توان آنها را بین اقدامات ، نمایش داده شد یا در سطح مدل به اشتراک گذاشت.
15) چگونه می توانید معیارهای ماه X X را از طریق DAX در برابر یک تقویم غیر استاندارد ایجاد کنید؟
جواب: راه حل شامل:

عملکرد CALCULATE برای کنترل (تصاحب) زمینه فیلتر اقدامات.
ALL برای حذف مقادیر یکپارچه در DAX فیلترهای موجود در بعد تاریخ.
فیلتر کنید تا از کدام سطر از بعد تاریخ استفاده کنید.
روش دیگر ، ممکن است از ظروف استفاده شود:

محاسبه (FILTER (ALL (ATE DATE ‘) ، …….))
16) افزودنیهای مختلف اکسل BI چیست؟
جواب: در زیر مهمترین افزودنی BI به اکسل آورده شده است:

Power Query: به یافتن ، ویرایش و بارگیری داده های خارجی کمک می کند.
Power Pivot: عمدتا برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.

Power View: برای طراحی گزارش های بصری و تعاملی استفاده می شود.
Power Map: به نمایش بینش در نقشه 3D کمک می کند.
سؤالات مصاحبه مربوط به برق BI – محور قدرت
17) Power Pivot چیست؟
جواب: Power Pivot افزونه ای برای مایکروسافت اکسل 2010 است که شما را قادر می سازد میلیون ها ردیف داده از چندین منبع داده را به یک کارنامه جداگانه اکسل وارد کنید. این امکان را به شما می دهد تا بین داده های ناهمگن روابط ایجاد کنید ، ستون های محاسبه شده و اقدامات با استفاده از فرمول ها را ایجاد کنید ، PivotTables و PivotCharts را بسازید. سپس می توانید داده ها را بیشتر تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید بدون نیاز به کمک فناوری اطلاعات ، تصمیم های شغلی به موقع بگیرید.

کلمات کلیدی: نصب و راه اندازی پاور بی آی در شیراز, آموزش power bi , نصب پاور بی آی, آموزش ساخت داشبورد گزارشات مدیریتی محصولات هوش تجاری هوش تجاری در شیراز

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

International Journal of Industrial Engineering & Production Management

مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاران به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی، مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تا ضمن داشتن حداکثر بازده، حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفولیو مطرح است. این مقاله بر آن است که به ارائه روشی کارا به منظور پشتیبانی از فرد تصمیم گیرنده در انتخاب پرتفولیو مناسب جهت سرمایه گذاری بپردازد. در این مطالعه، انتخاب پرتفولیو مبنی بر مدل میانگین- واریانس- چولگی در نظر گرفته می شود که به منظور تطبیق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی، بازده های سهام به صورت متغیرهای فازی فرض شده اند. در این مقاله به منظورحل مدل یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت رسیدن به جوابی بهینه / نزدیک به بهینه ارائه شده است. در روش ارائه شده، از الگوریتم ژنتیک به منظور جستجوی پرتفولیو و از شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده با شبیه سازی فازی جهت تخمین بازده و ریسک پرتفولیو استفاده می شود. در این الگوریتم به جهت استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین مقادیر، زمان محاسبات به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با استفاده مستقیم از شبیه سازی فازی کاهش یافته است. همچنین در انتها با ارائه چند مثال عددی کارایی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با چند الگوریتم ترکیبی دیگر سنجیده شده است

از آنجا که تعیین برنامه‌های زمانبندی‌ کارا در مسائل توالی عملیات برای معیارهای مختلف، ازجمله مسائل مهم در برنامه‌ریزی تولید است، لذا در این مطالعه مساله توالی عملیات تک ماشینه با معیارهای حداقل کردن تعداد کارهای دارای تاخیر و مجموع دیرکرد موزون مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله کاربرد روش‌های جدید بهینه‌سازی در مسائل توالی و زمانبندی مطرح می‌شود. ابتدا مدل ریاضی مساله برای اهداف موردنظر ارائه و سپس ضمن معرفی روش‌های شبیه‌سازی آنیلینگ و الگوریتم ژنتیک به عنوان روش‌های کاوشی، کارایی آنها در مساله موردنظر آزموده شده است. در پایان، جهت افزایش کارایی مدل الگوریتم ترکیبی برمبنای الگوریتم ژنتیک برای مساله ارائه شده است. این روش، مجموعه‌ای از توالی‌های کارا را به منظور حداقل کردن اهداف موردنظر مشخص می‌کند

مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده است. یکی از معروفترین معیارهای ریسک مدل نیمه واریانس می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های آنیل شبیه سازی شده و جستجوی ممنوع مدل نیمه واریانس را بهینه می کنیم. محدودیت مقادیر یکپارچه در DAX مربوط به تعداد سهام پورتفولیو و نسبت پورتفولیو در هر سهم را در مدل درنظر می گیریم. مرز کارای محدودیت اصلی را ترسیم کرده و توانایی دو الگوریتم در رسم این منحنی با استفاده از آزمون آماری دو نمونه ای t مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام DAX، Hang Seng و S&P100 در فاصله سال های 2007 تا 2009 به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شوند.

ساختارهای زنجیره تامین را می توان به متمرکز و غیر متمرکز دسته بندی کرد. مدیریت موجودی توسط فروشنده، استراتژی برای مدیریت زنجیره تامین است که هدف آن یکپارچه سازی ساختار زنجیره تامین و نزدیک کردن عملکرد آن در حالت غیر متمرکز به حالت متمرکز است. از طرفی دیگر تئوری بازی ها ابزار موثری برای تحلیل زنجیره های تامین با عوامل مختلف و اهداف متضاد است. حال زنجیره تامینی را در نظر بگیرد که شامل یک فروشنده و چندین خرده فروش است. فرض می شود که فروشنده، محصول را از یک منبع تامین خارجی دریافت کرده و آن را با قیمت یکسان به خرده فروش ها می فروشد. تقاضا در بازار خرده فروش ها تابعی کاهشی از قیمت می باشد و فروشنده از رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین استفاده می کند. در این مقاله به مدل سازی این زنجیره تامین در حالت های متمرکز و غیر متمرکز خواهیم پرداخت. عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز را می توان براساس یک مدل بهینه سازی ریاضی تشریح کرد. برای تحلیل عملکرد سیستم در حالت غیر متمرکز از تئوری بازی استاکلبرگ استفاده می کنیم. در نهایت تحلیل های عددی در مورد مدل های ارائه شده، انجام گرفته و به مقایسه عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز و غیر متمرکز خواهیم پرداخت.

امروزه محیط فلوشاپ، یکی از رایج ترین محیط های تولیدی در صنعت می باشد. لیکن نیاز به افزایش ظرفیت و یا بالانس ظرفیت در مراحل مختلف تولیدی، سبب شده است که در بعضی از ایستگاه های کاری، بیش از یک ماشین وجود داشته باشد. از این محیط های توسعه یافته معمولاً به نامهای فلوشاپ ترکیبی، فلوشاپ چند پردازنده، فلوشاپ انعطاف پذیر و یا فلوشاپ با ماشینهای موازی یاد می شود. در این مقاله، مسئله زمانبندی فلوشاپ ترکیبی با فرض همانند بودن ماشینها، تحت دو هدف دامنه عملیات و مجموع زمانهای تکمیل مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به NP-hard بودن مسئله، برای حل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

در هر سازمانی، مدیریت برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار سیستم‌هایی می‌باشد تا فضای مناسب برای ارائه خدمت را فراهم نماید. از جمله مراکز ارائه کننده خدمات که در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده‌اند، مراکز تلفن گویا می‌باشند. روند توسعه و گسترش صنعت تلفن گویا به سمت پیچیده شدن این سیستم‌ها پیش می‌رود؛ لذا، مدیریت این سیستم‌ها و طراحی آن‌ها بسیار سخت و دشوار گشته است. هدف نوشتار حاضر، ارزیابی سیستم‌های تلفن گویا می‌باشد. در این راستا با پی بردن به مهم‌ترین مشکل در واحد‌های تلفن گویا، مدل شبیه سازی این سیستم طراحی شده و سپس اعتبار این مدل از لحاظ تطابق با واقعیت بررسی می‌شود. در نهایت به منظور ارائه راهکار‌هایی در جهت بهبود عملکرد سیستم موجود، با استفاده از طراحی آزمایش‌ها، سناریوهای پیشنهادی را شبیه سازی نموده و مدل بهبود یافته معرفی می‌شود.

چکیده : پیشرفت‌های صنعت خودروسازی، شرایط رقابتی را برای شرکت‌های خودروساز فراهم کرده است، لذا رقابتی-تر شدن بازارها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح توقعات و الزامات مشتریان، موجب افزایش توجه به تکنولوژی‌های نوین گردید. شناسه‌فرکانس‌رادیویی یک تکنولوژی رو به رشد در سطح دنیا است که هرروزه کاربردهای جدیدی از آن در فرایندهای مختلف از جمله زنجیره تأمین، تعریف‌شده و بکار گرفته می‌شود. استفاده از تکنولوژی شناسه-فرکانس‌رادیویی با اتوماسیون فرایندهای کاری(هوش تجاری) در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه فعالیت‌های دستی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش سرعت انجام فرایندها می‌گردد و با حذف دخالت انسان در ورود اطلاعات، خطا را کاهش و دقت اطلاعات جمع‌آوری شده را افزایش می‌دهد. فناوری شناسه‌فرکانس‌رادیویی، امکان کنترل فرایندهای غیرقابل رؤیت و نیز ویرایش اطلاعات برچسب‌ها را در اختیار ما می‌گذارد که برای نشان دادن این موضوع از شبیه‌سازی استفاده شد تا در ابتدا برچسب‌هایی برای ثبت اطلاعات اولیه به قطعات اضافه شود و در واحد خدمات این اطلاعات با اضافه شدن نوع تعمیرات ویرایش می‌شود ودر نهایت پس از خروج از واحد خدماتی، تمامی داده‌ها برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در سیستم هوش تجاری ذخیره می‌شود. این پژوهش می خواهد راهی مناسب‌تر برای شناسایی تأمین‌کنندگان برتر و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها مشخص نماید تا شرکت های خودروساز بتوانند با یک انتخاب و رتبه‌بندی درست از بین تأمین‌کنندگان موجود، قطعات مورد نیاز را فراهم نمایند همچنین عملکرد نمایندگی‌ها بر اساس آمار دقیق مراجعه‌کننده‌ها و نوع تعمیرات می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های خودروساز بسیار مؤثر باشد. شبیه‌سازی شناسه‌فرکانس‌رادیویی و هوش‌تجاری در این پژوهش نشان داد که اگر تصمیمات هوش تجاری با استفاده از داده‌های دقیق به سرعت اجرا شود، در خدمت‌دهی به مشتریان 62 درصد بهبود ایجاد می‌شود که این بهبود نتیجه تعیین اولویت تأمین‌کننده‌ها و تغییرات واحد خدماتی است تا در نهایت به موجب مقایسه آمار خرابی قطعه‌سازان، کیفیت قطعات بالا برود و به طبع آن کارکرد خودروها نیز افزایش ‌یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.