کنترل تراکنش‌های غیرمعمول


بر اساس ورود و خروجی حساب، تشخیص تراکنش بانکی مشکوک به سادگی انجام می‌شود

تراکنش های بانکی مشکوک چیست و چگونه شناسایی می شود؟

حساب بانکی افراد مرتبا توسط بانک رسیدگی می‌شود؛ در صورت ورود مبالغ غیرعادی به حساب شخص و تکرار این مسئله، اطلاعات به کنترل تراکنش‌های غیرمعمول اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال می‌شود.

تراکنش های بانکی مشکوک زنگ خطر یک رویداد مالی غیرقانونی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی است. سازمان مالیاتی در سال 1386 و با هدف بررسی صحت و اصالت معاملات تجاری، قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را تصویب نمود. بر اساس این قانون و دستورالعمل‌های مختلفی که در سال‌های بعد از آن صادر شد، سازمان مالیاتی از سال 1395 به بررسی حساب های بانکی و تراکنش های آن‌ها به عنوان یکی از کانال‌های پولشویی پرداخت. در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان مالیات قصد داریم شما را با انواع تراکنش های بانکی به ویژه تراکنش های بانکی مشکوک، نحوه شناسایی و رسیدگی به آنها آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

طبقه بندی تراکنش های بانکی

موجودی حساب اشخاص به تنهایی موید وجود فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی نیست؛ بلکه ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیت‌های او مشکوک می‌نماید. بر این اساس تراکنش های بانکی با توجه به اسناد و مدارکی که آنها را پشتیبانی می‌کنند، در دو دسته طبقه بندی می‌شوند:

🔸 تراکنش های بانکی شفاف

🔸 تراکنش های بانکی مشکوک

تراکنش های بانکی غیرمشکوک یا شفاف

تراکنشهای بانکی شفاف دارای ویژگی‌های زیر است:

🔹مبدا و منشا این تراکنشها بر اساس مستندات قانونی و معتبر مشخص و قابل پیگیری است

🔹 تراکنشها در راستای فعالیت‌های اقتصادی شخص (حقیقی یا حقوقی) باشد

🔹 ماهیت درآمدی یا غیردرآمدی بودن آنها برای سازمان مالیاتی مشخص است

🔹 مبالغ تراکنشها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت‌های اقتصادی فرد باشد

بر اساس بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31 این تراکنش‌ها به 2 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

🔸 تراکنش‌های با ماهیت درآمدی

🔸 تراکنش‌های با ماهیت غیردرآمدی

تراکنش های درآمدی

از دیدگاه سازمان مالیاتی تراکنش‌های بانکی درآمدی شفاف به صورت‌های زیر موجود هستند:

🔸 مشمول مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع

🔸 درآمدهایی که مالیات آنها پرداخت شده است

تراکنش های غیردرآمدی

تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی ندارند عبارتند از:

♦️ تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره کنترل تراکنش‌های غیرمعمول و سهامداران اشخاص حقوقی

♦️ دریافت و پرداخت مربوط به حق شارژ

♦️ دریافت و پرداخت به حساب بستگان

♦️ تسهیلات بانکی دریافتی

♦️ انتقالی بین حساب‌های شخص

♦️ انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

♦️ تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی‌ربط

♦️ دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی؛ مشروط بر آنکه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی (حساب‌های دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا) منظور شود

♦️ قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

♦️ وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

♦️ انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

♦️ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسطه با توجه به نوع کسب و کار اشخاص حقیقی

طبقه بندی تراکنش های بانکی

سازمان مالیاتی تراکنشها را بر اساس مبدا و منشا آنها به دو دسته تقسیم می‌کند

تراکنش های بانکی مشکوک

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:

🔸 وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است

🔸 وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است

سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

از آنجا که رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از سال 1394 آغاز شده است، بر اساس بخشنامه 230/5232 مورخ 00/2/5، سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی برای این سال معادل 50 میلیارد ریال تعیین شده است. در واقع بر اساس مفاد بخشنامه قانون تراکنش های بانکی سال 94 که مجموع گردش بستانکار آنها بیش از 50 میلیارد ریال در سال بوده و از سوی کمیته رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مشکوک تلقی شده باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

🔻 نکات

1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از 50 میلیارد ریال در سال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نخواهند بود.

2- واریزی‌های قدیمی (1395 و قبل از آن) با مبالغ کمتر از 150 میلیون ریال برای اشخاص حقیقی مشمول رسیدگی نیست؛ مشروط بر آن‌که با دستگاه pos یا به صورت الکترونیکی نباشد.

سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟

سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنش‌های بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنش‌های انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار می‌دهد.

در حقیقت مبلغ تعیین شده به عنوان حد آستانه تراکنش های بانکی مشمول رسیدگی، برای کلیه سال‌های مورد بررسی صرفا بر اساس تراکنشهای بانکی واریزی به حساب در نظر گرفته می‌شود.

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

همان گونه که تاکنون گفته شد، کلیه اطلاعات مالی و پولی وارد شده به حساب اشخاص، درآمد نیست؛ از این رو سازمان مالیاتی مراحل رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی از سوی اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را به صورت زیر در نظر گرفته است:

بررسی اولیه توسط کمیته بازرسی

ابتدا کمیته‌ای متشکل از افراد خبره در امور حسابرسی و مالیاتی به صورت زیر تشکیل می‌ود:

 • مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)
 • معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته)
 • رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط
 • نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی
 • مسئول حراست اداره کل
 • روسای گروه حسابرسی ویژه

وظیفه این کمیته بررسی مطابقت حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مودی با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی یا سایر فعالیت‌های مالی او است؛ پس از انجام بررسی‌های لازم دو حالت ممکن است پیش آید:

🔸 در صورتی که اطلاعات تراکنش‌های هر سال به صورت تقریبی با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال او مطابقت داشته باشد، الزامی به حسابرسی مالیاتی نیست

🔸 در صورت عدم مطابقت اطلاعات حساب‌های بانکی با عملکرد مالی همان سال مودی، اطلاعات جهت بررسی مجدد به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود

بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی

اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک را پس از بررسی مجدد جهت انجام تحقیقات بیشتر به ادارات کل مالیاتی ارسال می‌کند؛ این کار باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی انجام شود.

دعوت از مودی جهت ارائه توضیحات

سپس سازمان مالیاتی مودی را جهت ارائه اسناد و مدارک و ارائه توضیحات به سازمان دعوت می‌کند.

انجام تحقیقات جهت بررسی توضیحات مودی

ادارات کل مالیاتی پس از دریافت توضیحات مکتوب مودی، جهت بررسی صحت ادعای او و همچنین تعیین ماهیت واقعی تراکنشهای بانکی نسبت به تحقیقات و استعلام از مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌کنند.

بررسی نهایی توسط گروه رسیدگی ویژه

در هر اداره کل، گروه‌های رسیدگی ویژه، بر اساس موارد زیر نسبت به بازبینی نهایی، تعیین ماهیت واقعی تراکنش‌های بانکی و اخذ مالیات در صورت لزوم اقدام می‌نمایند:

♦️ اظهارات مکتوب مودی

♦️ اطلاعات واصله از اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

♦️ تحقیقات انجام شده

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

یکی از مهم‌ترین شرایط رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بررسی دقیق و پرهیز از حدس و گمان است

نکات مهم در نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی

سازمان مالیاتی در بخشنامه 230/56791 مورخ 00/9/13 به منظور رفع برخی ابهامات برای رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی دقت به نکات زیر را تاکید نمود:

معیار تعیین درآمد مودیان

بر اساس ابلاغیه 205/45307 مورخ 99/10/13 و همچنین بند 18 بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31، معیار اصلی تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، اظهارات مکتوب مودیان در زمینه تراکنش های بانکی است. به بیان دیگر، در صورت اعلام کتبی ماهیت تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1397 توسط مودی مشروط بر اینکه اسناد مثبته‌ای خلاف اظهارات او موجود نباشد، وجوه مذکور در محاسبه درآمد، مشمول مالیات تراکنش های بانکی نخواهد بود.

اما در صورتی که اسناد و مدارکی خلاف اظهارات مودی مبنی بر کتمان درآمد وی به دست آید، اسناد جدید ملاک مطالبه مالیات قرار می‌گیرند؛ همچنین برابر ماده 192 ق.م.م، مشمول 30% جریمه غیرقابل بخشش برای کتمان درآمد خواهد بود.

مبنای قضاوت در مورد تراکنشهای بانکی

قضاوت گروه رسیدگی بر مبنای شواهد کافی و قابل اطمینان انجام می‌شود. این شواهد معتبر عبارتند از:

 • اقرار کتبی مودی
 • اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها
 • سابقه مودی
 • استعلام و مطابقت اطلاعات با کلیه سامانه‌های در دسترس اطلاعاتی
 • تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات
 • استفاده از تکنیک‌های حسابرسی

در نظر گرفتن مهلت کافی

ادارات مالیاتی موظفند مهلت کافی و مورد نیاز برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم برای مودیان در نظر بگیرند.

مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان

مطابق ماده 157 ق.م.م مهلت زمان رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان، 5 سال پس از پایان سال مالی است؛ از این رو سازمان مالیاتی (مطابق بخشنامه 200/99/16) با هدف تسریع عملیات رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، آنها را به 3 دسته تقسیم می‌کند. مهلت رسیدگی و دعوت از اشخاص جهت ارائه مستندات به صورت زیر است:

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای یک پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به ادارات کل مالیاتی جهت دعوت از مودی ظرف 5 روز

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای بیش از یک پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به ادارات کل مالیاتی جهت دعوت از مودی ظرف دو هفته

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) فاقد پرونده مالیاتی: انجام تحقیقات و دعوت از مودی جهت تشکیل پرونده ظرف دو هفته

تفاوت تراکنش بانکی مشکوک با تراکنش بانکی زیاد

تعداد زیاد تراکنشهای بانکی و یا حتی تراکنشهای بانکی با مبالغ میلیاردی، مشکوک محسوب نمی‌شوند! در واقع تا زمانی که تراکنشهای بانکی شما در راستای فعالیت اقتصادی‌تان و همراه با اسناد معتبر و قانونی باشد، نباید نگرانی از زیاد بودن مبالغ تراکنش خود داشته باشید.

معمولا تراکنش های بانکی مشکوک بر اساس گم شدن منبع ورود و خروج پول است. مبلغی که مشخص نیست از کجا به حساب وارد شده و برای چه هدفی مصرف شده، مشکوک تلقی می‌شود. در واقع مسئله مهم تناسب فعالیت شخص با تراکنش حسابهای بانکی او چه از نظر تعداد و چه از نظر حجم مبالغ است.

راهکارهای پیشگیری از وقوع تراکنش های بانکی مشکوک

پیشگیری از وقوع تراکنش های بانکی مشکوک از این جهت حائز اهمیت است که در هنگام رسیدگی به وجود ورودی به حساب در صورتی که مستنداتی بر غیردرآمدی بودن این وجوه موجود نباشد، وجوه مذکور درآمد کتمان شده تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد و جرائم کتمان درآمد می‌شود. در ادامه به برخی از راهکارهای پیشگیری از این موضوع می‌پردازیم.

تفکیک حساب ها

یکی از مهم‌ترین راهکارها تفکیک حساب‌های شخصی و شرکتی است. به عنوان مثال اگر شما یک شرکت ثبتی با موضوع تولیدی دارید اما خودتان به صورت شخصی در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنید، باید برای هر یک حساب مجزایی افتتاح و به حوزه دارایی معرفی نمایید؛ تراکنشهای هر حوزه را با حسابهای مخصوص انجام دهید.

با ادغام کردن تمامی فعالیت‌ها در یک حساب، زمینه را برای وقوع تراکنشهای بانکی مشکوک و غیرقابل دفاع فراهم می‌نمایید.

پیگیری و مسدود کردن حسابهای غیرفعال

یکی از موارد وقوع تراکنشهای بانکی مشکوک، سوءاستفاده از حساب‌های دیگران است؛ برای پیشگیری از این موضوع، باید ضمن محرمانه نگه داشتن اطلاعات حساب‌ها، نسبت به پیگیری و بستن حساب‌های بلااستفاده خود اقدام نمایید.

تعیین تکلیف کلیه تراکنشهای بانکی

از مهم‌ترین اقدامات هر شخص برای شفاف نگه داشتن حسابهای بانکی، پیگیری کلیه تراکنش‌های بانکی به ویژه وجوه واریزی و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک معتبر در خصوص ماهیت آنها است.

نحوه شناسایی تراکنش‌ های بانکی مشکوک

حساب های بانکی افراد دائما توسط بانک‌ها رصد می‌شوند. هر فرد با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و موقعیت اجتماعی، تراکنش های بانکی تعریف شده‌ای دارد. یعنی ورود و خروج وجوه با نوع فعالیت شخص مطابقت دارد. برای درک بهتر نحوه شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک حساب بانکی را همانند شهر کوتوله‌ها در نظر می‌گیریم؛ در این شهر ویژگی بارز همه افراد کوتاهی قد آنها است. حال اگر فردی با قد متفاوت به داخل این شهر نفوذ کند، به سادگی قابل شناسایی است.

حساب‌های بانکی شما نیز همانند یک شهر مشخصات منحصر به فردی دارد؛ در نتیجه ورود یک وجه با حجم بسیار متفاوت به سادگی قابل پیگیری است.

شناسایی تراکنش‌ های بانکی مشکوک

بر اساس ورود و خروجی حساب، تشخیص تراکنش بانکی مشکوک به سادگی انجام می‌شود

چگونه از تراکنش های بانکی خود در سازمان مالیاتی دفاع چگونه کنیم؟

تراکنش های بانکی مشکوک سال‌های گذشته، این روزها یکی از دغدغه‌های کلیه فعالان اقتصادی است؛ زیرا قانع کردن اداره مالیاتی به‌ هیچ‌ عنوان کار ساده‌ای نیست؛ همچنین در صورت عدم ارائه مستندات معتبر، مشمول پرداخت مالیات و جرائم سنگینی خواهند بود. از این رو آموزش نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک و آشنایی با تکنیک‌های دفاع از تراکنش‌های بانکی نیاز ضروری کلیه فعالان اقتصادی است.

همچنین استفاده از مشاوره مالیاتی در زمینه دفاع از تراکنشهای بانکی و تهیه لایحه دفاعیه تراکنش بانکی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

کنترل تراکنش‌های غیرمعمول

چند روش برای استفاده از بیت کوین
اینکه بخواهید از بیت کوین به عنوان نوعی آموزش کنترل تراکنش‌های غیرمعمول پول نقد مجازی استفاده کنید، یا آنرا به عنوان درآمد مازاد بکار ببرید یا به آن از منظر سرمایه بنگرید، به هر حال توانایی انجام کارهایی را خواهید داشت که تا بحال حتی تصورش را نیز نمی‌کردید. در این قسمت چند نمونه از کاربردهای بیت کوین را شرح می دهیم.
استفاده از بیت کوین به عنوان چرخ سرمایه گذاری
بیشتر افراد بیت کوین را سرمایه گذاری برای آینده می‌دانند. با تعیین محدودهٔ 21 میلیون کوین (که انتظار می‌رود در سال 2140 به این عدد برسیم) و قیمت پایین بیت کوین در حال حاضر، فرصت‌هایی برای سودآوری سریع از سرمایه گذاری در بیت کوین وجود دارد
استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار آموزشی
هدف اصلی بیت کوین آموزش پتانسیل زنجیرهٔ بلوکی به مردم است تا بدانند که چگونه می‌توانند زندگی‌شان را به طور کامل اداره کنند در واقع این توان اداره و کنترل فقط از منظر مالی نیست بلکه بسیاری از خدمات، فناوری‌ها و صحنه‌ها را دربرمی گیرد.
هر جا که بنگرید کلاهبرداری، فساد، سومدیریت، محدودیت‌های مالی، گفتگوهای آزاد اندک و بسیاری چیزها را می‌بینید که نباید در این دوره و زمان مطرح باشند. وقتی ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را ایجاد کرد، ایدهٔ اصلی تنها ایجاد یک فناوری مخل کننده نبود بلکه او سعی داشت تا به مردم نشان دهد که راهکارهایی برای مرکزیت زدایی سبک زندگی و جلوگیری از اقدماتی مانند کلاهبرداری و فساد نیز وجود دارد

خرج کردن بیت کوین را برای نیازهای روزانه‌تان آغاز کنید
بیت کوین شکل الکترونیک پرداخت و یکی از چندین دلیل جذب افراد به پول‌های مجازی است. در طی چند سال گذشته مکان‌های بیشتری شروع به پذیرش پرداخت‌های بیت کوین به دلیل هزینه‌های کمتر، تراکنش‌های فوری و عدم امکان کلاهبرداری کرده‌اند.
در نتیجه بیت کوین در حال تبدیل شدن به یکی از روش‌های محبوب پرداخت هم در مکان‌های آنلاین و هم فروشگاه‌های سرتاسر جهان است. اکوسیستم بیت کوین بیشتر برای خرج سرمایه‌ها در سرتاسر جهان بکار می‌رود که در واقع نشانگر اهمیت تجارت به عنوان عامل اصلی زنده نگه داشتن اکوسیستم بیت کوین است.

زیاده روی در هزینه‌های تجملاتی با بیت کوین
بیت کوین سعی دارد تا مردم از همهٔ اقشار را جذب کند و در عین حال این فرصت را به آنها بدهد تا عضو جدیدی از یک اکوسیستم مالی به نام بیت کوین شوند و از آن برای خریدهای غیرمعمول مانند پرواز و رزرو هتل استفاده کنند. با وجود اینکه همهٔ هتل‌ها یا پروازها را نمی‌توان با بیت کوین پرداخت کرد، خدمات متعددی برای تسهیل رویه مانند BTCtrip وجود دارد
حمایت از خیریه‌ها از طریق بیت کوین
یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی داشتن فرصتی برای انجام کارهای اجتماعی مفید به نفع سایر افرادی است که به آنها نیاز دارند. بیت کوین‌های اهدایی را می‌توان در سازمان‌های خیریهٔ متعددی شامل هلال احمر و Greenpeace خرج شود. در واقع بعضی از خیریه‌ها حتی در کاهش مالیات سالانهٔ مربوط به پول اهدایی‌تان به شما کمک می‌کنند و البته این پول می‌تواند در قالب بیت کوین باشد.

پرداخت قبض‌ها
گزینهٔ پرداخت قبض‌ها با استفاده از بیت کوین بستگی به محل زندگی‌تان دارد. درواقع صحنه‌های متعددی در حال پیشرفت هستند تا به کنترل تراکنش‌های غیرمعمول شما این امکان را بدهند که قبضتان را با بیت کوین در عوض پرداخت کمیسیونی اندک بپردازید

این‌ها تنها بخشی از احتمالاتی هستند که شما می‌توانند با بیت کوین تجربه کنید، روش‌های متعدد و خلاقانهٔ زیادی برای استفاده از پول مجازی وجود دارد که منتظر اندیشهٔ شماست. هر زمان که تصمیم گرفتید از بیت کوین استفاده کنید، تصمیمتان را با سایرین به اشتراک بگذارید.

احراز هویت بانک ها

برای بررسی اهمیت احراز هویت بانک ها باید دلایل استفاده از احراز هویت، ماهیت احراز هویت قوی مشتریان و نوع چند عاملی آن را بررسی کنیم. در ادامه‌ی همین مطلب به نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری موسسه‌های مالی اشاره می‌کنیم.

موضوع احراز هویت قوی مشتریان در سال 2019 در اتحادیه اروپا در مورد خدمات پرداخت منطقه اقتصادی اروپا پرداخت مطرح شد. با وجود این الزام، پرداخت‌های الکترونیکی با احراز هویت چند عاملی انجام می‌شود؛ امنیت پرداخت‌های الکترونیکی افزایش می‌یابد.

براساس دستورالعمل مبتنی بر تحول جدید بانک‌ها در روزهای پایانی سال 1400 ابلاغ شد، به بانک‌ها اجازه داده شد تا مشتریان خود را به صورت الکترونیکی احراز هویت کنند.

امید داریم که براساس دستورالعمل‌های جدید، خدمات احراز هویت الکترونیکی به عنوان یک فرآیند الزامی برای بانک‌ها و موسسه‌های مالی شناخته شود.

معرفی احراز هویت قوی مشتریان برای بانک ‎ها

احراز هویت قوی مشتری فرآیندی است که بانک‌ها و مجموعه‌های ارائه دهنده پرداخت الکترونیکی برای تایید هویت مشتریان خود به صورت آنلاین نیاز دارند. این فرآیند کنترل تراکنش‌های غیرمعمول با هدف افزایش امنیت و جلوگیری از تقلب در سال 2019 در اتحادیه اروپا معرفی شد.

اولین گام برای ایمن سازی حساب‌های مشتریان در بانک‌های دیجیتال شامل احراز هویت مشتری است. هدف این گام، کسب اطمینان از 2 موضوع مهم است. احراز هویت قوی مشتریان ثابت کنترل تراکنش‌های غیرمعمول می‌کند که کاربران همان چیزی هستند که می‌گویند و عدم وجود کلاهبردارانی است که سعی در نفوذ به حساب‌های دارای هویت دزدیده شده، دارند.

به طور معمول، بانک‌ها از رمزهای عبور، شماره پین و سایر اشکال شناسایی مبتنی بر دانش استفاده می‌کنند که تا اکنون، همه‌ی ما، یکبار آن را تجربه کردیم.

همچنین، با مطالعه‌ای که توسط PYMNTS (شرکت شناخته شده در ارتباط با خبرهای نوآوری پرداخت‌ها) انجام شد، مشخص شد که رمزهای عبور رایج ترین روش احراز هویت هستند که توسط خدمات مالی، تجارت الکترونیک استفاده می‌شود. این روش، امن‌ترین کنترل تراکنش‌های غیرمعمول نیست.

مبارزه با کلاهبرداری‌های حوزه بانکداری، نه تنها مستلزم تلاش کارکنان و مشتریان بانک، بلکه مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی (AI) است.

بعضی از موثرترین نوآوری‌ها، ابزارهای احراز هویت هستند که کلاهبردارانی را که موفق می‌شوند به سیستم‌های بانکی تبدیل شوند، شناسایی می‌کنند.

این موضوع را خاطر نشان می‌کنیم که هیچ کدام از سیستم‌های احراز هویت 100 درصد مؤثر نیستند. اما سیستم‌هایی که از هوش مصنوعی بهره می‌برند؛ بیشترین امید را در این حوزه نشان داده‌اند.

چرا بهتر است بانک‌ها از احراز هویت استفاده کنند؟

برای پی بردن به تاثیرگذاری احراز هویت بانک ها نیاز است تا به بررسی چالش‌های امنیتی بپردازیم. پلتفرم فراشناسا به بررسی این موضوع می‌پردازد که مشکلات امنیتی بانک‌ها چیست و بانک‌ها بدون اینکه مشتریان را تحت فشار قرار دهند، چگونه می‌توانند چالش‌های امنیتی را رفع کنند.

پلتفرم فراشناسا، ارائه دهنده سرویس احراز هویت غیرحضوری و بیومتریک برای بانک‌ها و موسسه‌های مالی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این سرویس، دکمه زیر را کلیک کنید.

امنیت سایبری، یک نگرانی دائمی و مبرم برای موسسه‌های مالی در هر نوع و اندازه‌ای است. از موسسه‌های اعتباری کوچک جامعه گرفته تا مجتمع‌های بانکی بین المللی چند میلیارد دلاری، به امنیت کافی و بالا نیاز دارند.

مجمع جهانی اقتصاد براساس تخمین خود بیان کرد که سالانه، مبلغی بیش از 1 تریلیون دلار به دلیل جرایم مالی از دست می‌رود و کلاهبرداران، تعدادی از تکنیک‌هایی مانند کلاهبرداری فیشینگ گرفته تا سرقت هویت را به کار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که جرایم سایبری و مشکلات کلاهبرداری، تنها در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. با یک مطالعه نشان داده شد که کلاهبرداری تنها در سه ماهه سوم سال 2019، 30 درصد افزایش یافته است. به کنترل تراکنش‌های غیرمعمول طوری که از هر پنج افتتاح حساب، یک مورد تقلبی است.

با توجه به مطالعه اخیر از شرکت تجزیه و تحلیل دادهFICO مشخص شد که تنها 37 درصد از مشتریان بانک در کانادا از رمزهای عبور جداگانه برای حساب‌های مختلف استفاده می‌کنند و میزان 22 درصد از دو تا پنج رمز عبور در بین تمام پروفایل‌های آنلاین در حال استفاده هستند.

این مطالعه، نشان‌دهنده یک خطر امنیتی بزرگ است. زیرا نقض داده‌ها در هر یک از این حساب‌ها می‌تواند به کلاهبرداران اجازه دسترسی به هر حساب دیگری را بدهد که از همان رمز عبور استفاده می‎کند.

احراز هویت چند عاملی متکی به کدهای عددی، چه نقشی در احراز هویت بانک‌ها ایفا می‌کند؟

چندی پیش، بانک‌ها به اشکال امن‌تر احراز هویت برای حساب‌های مشتریان خود روی آورده‌اند. یکی از رایج‌ترین آن‌ها، احراز هویت چند عاملی (MFA) است که علاوه بر رمز عبور به کدهای عددی که به دستگاه‌های تلفن همراه کاربران ارسال می‌شود، متکی است.

بر همین اساس، یکی از مشکلات MFA این است که نیاز به کار اضافی از جانب مشتری دارد و کاربران مجبور به اتکا بر روی کدهای عددی هستند.

احراز هویت بیومتریک | جایگزین مستقل احراز هویت چند عاملی برای بانک‌ ها

احراز هویت بیومتریک که یکی از انواع احراز هویت غیر حضوری بانک‌ ها می‌باشد که می‌تواند مسئله اتکا به کدهای عددی را حذف کند.

احراز هویت بیومتریک بانک ها

برخی از بانک‌ها به روش‌های احراز هویت بیومتریک مانند عکس سلفی که از گوشی هوشمند مشتری گرفته می‌شود، روی می‌آورند. سیستم بانک، سلفی ارسال شده را با یک نقشه سه بعدی تشخیص چهره مقایسه می‌کند که کاربر برای اطمینان از هویت خود برای اولین بار هنگام ایجاد حساب بارگذاری کرده است.

این احتمال وجود دارد که کلاهبرداران با استفاده از عکس‌ها یا ویدیوهای کاربران قانونی، سیستم‌های تشخیص چهره را جعل ‌کنند. با این حال، برخی از سیستم‌ها برای تایید اینکه واقعاً کاربر است، به آزمایش گواهی شباهت نیاز دارند. برای مثال، سیستم احراز هویت بانک ها می‌تواند از کاربر درخواست کند که در طول فرآیند تایید، لبخند بزند یا چشمک بزند.

لازم به ذکر است که در فرآیند احراز هویت الکترونیکی سجام که فراشناسا به سازمان بورس ارائه کرده، از کاربر خواسته می‌شود که در یک ویدئو، متن را بخواند و آن را ارسال کند.

مروری بر استفاده از هوش کنترل تراکنش‌های غیرمعمول مصنوعی برای شکار کلاهبرداران

اگر حالتی را در نظر بگیریم که بانک‌ها از هوش مصنوعی برای شکار کلاهبرداران استفاده نکنند، پای تحلیل‌گران انسانی به میان خواهد آمد. بانک‌های سنتی از تحلیلگران انسانی برای بررسی نشانه‌های کلاهبرداری یا سایر جرایم سایبری مانند مبالغ غیر معمول بالا، اطلاعات نادرست در کارت اعتباری یا درخواست‌های وام که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد، استفاده می‌کنند. بزرگترین مشکل تکیه بر تحلیل‌گران انسانی این است که حجم عظیم تراکنش‌های بانک را در هر ساعت پردازش می‌کنند.

بعضی از بانک‌ها برای کاهش بار بر دوش تحلیلگران و رهایی از تحلیل حجم زیادی از ترکنش‌های خود بر قوانین ثابت تکیه می‌کنند. آن‌ها فقط برای تراکنش‌هایی که دارای نشانه‌های خاصی از کلاهبرداری هستند، بررسی‌های دستی انجام می‌دهند.

با این حال، نه تنها این قوانین ناکارآمد هستند، بلکه 45 درصد از شرکت‌هایی که از قوانین ثابت استفاده می‌کنند، گزارش داده‌اند که فرآیند جلوگیری از تقلب آن‌ها با موفقیت انجام نمی‌شود و نرخ‌های مثبت کاذب بسیار بالایی نیز دارد.

در حال حاضر، فقط هوش مصنوعی است که می‌تواند هر دوی این مشکلات را حل کند. زیرا سیستم‌های این تکنولوژی می‌تواند هزاران داده مختلف را در نظر بگیرد و احتمال تقلب را کاهش دهد. این سیستم‌ها که قابلیت تفکر دارند، می‌توانند تراکنش‌های قانونی را براساس یک فرآیند، پردازش کنند.

در این فرآیند، تراکنش‌های جعلی شناخته شده، مقایسه می‌شوند. سپس سیستم، تفاوت‌های بین آنها را می‌آموزد، الگوریتم‌های خود را اصلاح می‌کند و این درس‌ها را برای تراکنش‌های جدید به کار می‌برد.

سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند فرآیند پردازش تراکنش‌ها را در کسری از ثانیه انجام دهند. به همین ترتیب، بار تحلیلگران انسانی کاهش می‌یابد و روند بررسی تراکنش‌های قانونی تسریع خواهد شد تا مشتریان بتوانند سریعتر تایید شوند.

بانک‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند متوجه شده‌اند که نرخ کشف کلاهبرداری آنها تا نصف بهبود یافته است. در حالی که نرخ‌های مثبت کاذب آنها بیش از 60 درصد کاهش یافته است.

موثرترین سیستم‌های پیشگیری از تقلب از لایه‌های حفاظتی متعددی استفاده می‌کنند. با احراز هویت بانک ها در نقطه ورود و سیستم‌های هوش مصنوعی، عوامل تقلبی کنترل می‌شوند و از ورود آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

استقبال آمریکای لاتین از رمزارز؛ اروگوئه به دنبال تصویب پرداخت رمزارزها است

یکی از سناتورهای اروگوئه لایحه‌ای به منظور “استفاده مشروع، قانونی و ایمن در مباحث تجاری مرتبط با تولید، تجاری‌سازی و پذیرش پرداخت‌های رمزارزها” را اعلام کرد.

به گزارش میهت بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، خوان ساتوری (Juan Satori) یکی از سناتورهای اروگوئه پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور قانونگذاری رمزارزها و امکان‌پذیر ساختن کسب‌وکارها در خصوص پذیرش پرداخت‌های رمزارزها را اعلام کرد.

ساتوری به جمع سیاستمداران کشورهای آمریکایی جنوبی پیوست که به دنبال پذیرش گسترده رمزارزها هستند.

این سناتور طرفدار رمزارزها در تاریخ ۴ آگوست (۱۳ مرداد) در توییتر نوشت:

امروز لایحه‌ای ارائه می‌دهیم که به دنبال استفاده مشروع، قانونی و ایمن در مباحث تجاری مرتبط با تولید و تجاری‌سازی ارزهای دیجیتال در کشور اروگوئه است.

در این لایحه پیشنهاد شده است که رمزارزها توسط قانون شناخته و پذیرفته شوند و در تمام کسب‌وکارهای قانونی مورد پذیرش واقع گردند. بر اساس این لایحه، رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت معتبر در نظر گرفته می‌شوند و به دارایی‌هایی قانون مشمولیت امور مالی افزوده می‌شوند.

ساتوری عضو حزب ملی کشور اروگوئه است که حزب حاکم این کشور محسوب می‌شود و ۱۰ کرسی از ۳۰ کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند. در صورتی که این لایحه حمایت لازم را کسب کند، دولت سه نوع مجوز برای کسب‌وکارهایی که از رمزارزها استفاده می‌کنند صادر خواهد کرد. مجوز اول به شرکت‌ها امکان می‌‌دهد تا همانند واسطه، تمام رمزارزها به غیر از تراکنش‌هایی با مبدا غیرمالی را معامله کنند.

مجوز دوم به نهادهای تاییدشده امکان می‌دهد تا رمزارزها را ذخیره، حفظ و از آن محافظت کنند. مجوز شوم نیز صدور رمزارزها یا توکن‌های چندمنظوره با ویژگی‌های مالی را امکان‌پذیر می‌سازد.

دبیرخانه ملی مبارزه علیه پولشویی و تامین بودجه تروریسم کشور اروگوئه (SENACLAFT) وظیفه قانونگذاری، کنترل و حسابرسی دارندگان این مجوزها را به عهده خواهد داشت.

ساتوری بیان کرده است که تعداد افرادی که در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند در مقایسه با جمعیت این کشور بسیار اندک است. وی بر اهمیت پذیرش و قانونگذاری رمزارزها به منظور ارتقا و بهبود سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه‌گذاران تاکید کرده است.

کلمبیا به دنبال امنیت رمزارزها

اقدام اخیر کشور اروگوئه در بین اقدامات کشورهایی قرار می‌گیرد که به دنبال پذیرش رمزارزها هستند. از این کشورها می‌توان به پاراگوئه اشاره کرد که ماه گذشته، لایحه‌ای در خصوص بیت کوین تصویب کرده است. در این بین، کشور پاناما نیز به دنبال پذیرش رمزارزها در سراسر این کشور است و آرژانتین نیز به دنبال تصویب لایحه‌ای برای پرداخت حقوق کارگران با رمزارزها است.

کلمبیا نیز وارد این عرصه شده است. مائوریتسیو تورو (Mauricio Toro) یکی از سناتورهای کلمبیا در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) لایحه ای با هدف محافظت از مشتریان و صرافی‌های رمزارزها معرفی کرده است.

تورو در توییتر بیان کرده است که این لایحه به دنبال تضمین امنیت در تراکنش‌های رمزارزها، حذف بازار سیاه و ارتقای رمزارزها به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی سنتی است.

در صورت تصویب این لایحه، صرافی‌های رمزارز مستقر در این کشور ملزم به ثبت خود در دفترخانه تجاری کشور کلمبیا می‌شوند.

شرکت‌ها باید مطابق با قوانین ضدپولشویی و تامین بودجه تروریسم، اجرای برنامه آگاهی‌سازی مشتریان و اقدامات نظارتی دقیق نظیر گزارش فعالیت‌های مشکوک یا غیرمعمول به واحد اطلاعات و تحلیل امور مالی فعالیت کنند.

در کشور کنترل تراکنش‌های غیرمعمول اسپانیا، حزب مردم نیز لایحه‌ای به منظور قانونی‌‌سازی استفاده از رمزارزها و فناوری بلاک چین برای امور بیمه‌ای و رهن املاک ارائه داده است.

این لایحه، بانک‌های اسپانیا را به استفاده از فناوری بلاک چین برای مدیریت امور بیمه‌ای و رهن املاک دعوت کرده است. این اقدامات با فرایندهایی که از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند کاملا به صورت خودکار صورت خواهد گرفت.

به نظر شما با تلاش کشورهای لاتین در زمینه پذیرش رمزارزها، آیا شاهد گسترش این عرصه به کشورهای دیگر نیز خواهیم بود؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.