استراتژی کاهش ریسک


میزان ریسک یعنی اینکه با برخورد قیمت به Stop Loss یا حد ضرر یا SL چند درصد از سرمایه ما از دست می‌رود.؛ در مباحث مدیریت سرمایه درصد مطرح می‌شود نه عدد. چون‌که سرمایه می‌تواند هر مقداری باشد و 1% همیشه به معنی یک درصد است.

اصول کلی و گام های استراتژی کاهش ریسک اساسی مدیریت ریسک

مديريت ريسک بخش جدايي ناپذير از يک مديريت خوب است از اين رو اجراي مديريت ريسک براي ارائه مناسب و مستمر خدمات و مسئوليت هاي سازماني مهم مي باشد. ايجاد چهارچوب مديريت ريسک مي تواند در تحقق اهداف سازماني و مديريت يکپارچه، يکسان و استاندارد ريسک موثر باشد.

يک نظام مديريت ريسک مي تواند به شما کمک کند تا ريسک هاي و خطرات اصلي مواجه شده در سازمان را شناسايي و براي حل آنها اقدماتي تعريف شود. قدم هاي اصلي سازي شده مديريت ريسک را مي توانيد در شکل زير مشاهده نماييد:

گام اول

شناخت فضای موجود

شناسایی اهداف سازمانی, فعالیت های موجود و هدف از انجام هر فعالیت و …

گام دوم

شناسایی ریسک

در هر قدم از فعالیت چه مشکلاتی یا تسهیل کننده ای می تواند روی دهد؟

گام دوم

گام سوم

ارزیابی ریسک

مورد شناسایی شده چقدر احتمال دارد اتفاق بیافتد و چه مقدار بر روی سازمان اثر می گذارد؟

گام چهارم

برنامه پاسخ

چه اقداماتی برای کنترل وقوع مسئله و توسط چه کسی باید انجام شود؟

گام چهارم

گام پنجم

پایش و بازنگری

آیا اقدامات تعریف شده موثر است؟ آیا ریسک یا شرایط عوض شده است؟

شناسایی ریسک:

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

هدف از اين مرحله ايجاد فهرست جامعي از ريسک ها بر مبناي استراتژی کاهش ریسک رويدادهاي بالقوه اي است که باعث ايجاد، تقويت، جلوگيري، تنزل، سرعت بخشيدن يا تأخير در دستيابي به اهداف سازماني مي شوند. روند شناسايي ريسک، با هدف شناسايي و استراتژی کاهش ریسک توصيف ريسک هاي موثر بر اهداف سازمان، طي مي شود. اهداف کلي شناسايي ريسک عبارتند از:

 • تهيه فهرستي کامل از تهديدها و فرصت هاي مرتبط با فعاليت ها و پروژه هاي سازمان
 • شناسايی منابع، علل و پيامدهاي بالقوه ريسک ها

تعدادي از ابزارها و تکنيک هاي شناسايي ريسک در ذيل ذکر شده است:

 1. طوفان ذهني
 2. استراتژی کاهش ریسک
 3. تحليل سناريو
 4. جلسات
 5. تحليل SWOT
 6. دلفي
 7. مصاحبه
 8. نظرات خبرگي
 9. چک ليست
 10. مرور مستندات
 11. شاخص هاي ريسک
 12. روش FTA
 13. روش FMEA
 14. تحليل فرضيات
 15. تحليل علت و معلول
 16. تحليل علل ريشه اي
 17. نمودارهاي تأثير
 18. نمودار جريان فرآيند يا سيستم
 19. روش hazop

تحلیل ریسک

مدیریت ریسک

تحليل ريسک به منظور برآورد کلي احتمال و اثر ريسک هاي شناسايي شده و برآورد ميزان تأثير هر ريسک بر اهداف سازمان و فعاليت ها انجام مي شود. روش تحليل ريسک با توجه به نياز انتخاب مي شود. تحليل کيفي ريسک عبارت از ارزيابي اثر و احتمال ريسک هاي شناسايي شده است. اين فرآيند، ريسک ها را با توجه به پيامد و اثر بالقوه شان بر روي اهداف سازمان درجه بندي مي کند.

تحليل کيفي براي بدست آوردن يک شاخص کلي از سطح ريسک و بيان پيامدهاي عمده ريسک استفاده مي شود و در صورتي که لازم باشد از تحليل هاي جزئي تر و کمي تر براي تعيين پيامدهاي اصلي ريسک استفاده مي شود. به طور کلي به منظور ايجاد درک بهتر در خصوص تأثير ريسک ها بر روي اهداف سازمان و در صورت نياز تحليل کمي ريسک انجام مي شود.

تعدادي از ابزارها و تکنيک هاي تحليل کيفي ريسک در ذيل ذکر شده است:

 1. ماتريس احتمال و اثر
 2. درخت تصميم گيري
 3. تحليل سناريو
 4. نظرات خبرگي
 5. روش تحليل سلسله مراتبي
 6. تحليل علل ريشه اي
 7. روش HAZOP
 8. مرور مستندات

در تحليل کمي ريسک تلاش مي شود تا مفاهيم کيفي بدست آمده در تحليل کيفي را به مقادير کمي تبديل نمود. از آنجا که تحليل کمي ريسک کار زمان بر و پيچيده اي است زمان صرف شده براي تحليل کمي ريسک بايد متناسب با اهميت اثر ريسک براي سازمان باشد. همچنين تصميم گيري در خصوص انجام تحليل کمي ريسک ها بر اساس ميزان دسترسي به داده ها و اطلاعات درست و دقيق انجام مي شود.

تعدادي از ابزارها و تکنيک هاي تحليل کمي ريسک در ذيل ذکر شده است:

 1. درخت تصميم گيري
 2. نظرات خبرگي
 3. روش تحليل سلسله مراتبي
 4. EMV
 5. تحليل علل ريشه اي
 6. روش HAZOP
 7. روش Bow tie
 8. روش FTA
 9. روش FMEA
 10. شبيه سازي مونت کارلو
 11. تحليل حساسيت
 12. مرور مستندات

همانطوري که ذکر شده است، ابزار و تکنيک هاي زيادي براي تحليل ريسک مطرح مي باشد که يکي از پرکاربردترين آن در سازمان ها روش ماتريس احتمال و اثر استراتژی کاهش ریسک مي باشد و پيشنهاد مي شود که همه سازمان ها از اين روش استفاده نمايند. در ادامه گام هاي اصلي استفاده از اين ابزار تشريح مي شود:

گام اول برآورد احتمال وقوع:

در گام اول بايد مقياسي براي برآورد احتمال ساخت. هر چقدر تعداد طبقات بيشتر باشد با دقت بيشتر مي توان تحليل ريسک را انجام داد. معمولا مقياس ها 3, 5, 7 يا 10 طبقه هستند، براي مثال در جدول زير احتمال وقوع ريسک در مقياس 5 طبقه ای، مشخص شده است. اگر احتمال وقوع ريسک 35 درصد بوده باشد،مطابق جدول احتمال وقوع آن کم خواهد بود. حدود تعريف شده در جدول زير فقط براي مثال آورده شده است و هر استراتژی کاهش ریسک سازمان بايد مطابق با وضعيت خود حدود و تعداد طبقات را مشخص نمايد.

نکات طلایی و کاهش ریسک در سرمایه گذاری در سایت های هایپ: بهترین استراتژی

مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

سرمایه گذاری استراتژی کاهش ریسک در سایت هایپ همیشه شامل ریسک میباشد. یک سایت امکان دارد تا 5 سال هم سود بدهد و یک سایت هم امکان دارد تا یک ماه سود بدهد و یا حتی یک روز و سپس اسکم شود . کار ما این است که قبل از اسکم شدن بتوانیم سود خود را گرفته و از سایت خارج بشویم . در ادامه برای شما نکته هایی مهم را توضیح میدهیم که بتوانید ریسک کار سرمایه گذاری های هایپ را به حداقل برسانید و در این راه درآمد دلاری کسب کنید .

چرا سرمایه گذاری در هایپ؟

شاید بپرسید چرا افرادی با سرمایه گذاری در این نوع کسب وکار ها ریسک میکنند و جالب هست بدانید بسیاری از افراد استراتژی کاهش ریسک در این راه درآمد های بسیار عالی دارند و بسیاری هم تمام سرمایه خود را باخته اند . اولین شرط بردن در این کار داشتن اطلاعات و استراتژی درست است . اطلاعات و استراتژی میتواند در این نوع کسب و کار ها همه چیز باشد زیرا شما این دو چیز میتوانید ریسک خود را به حداقل و درآمد خود را به حداکثر برسانید .

ریسک پذیر بودن

وفق ترین انسان ها کسانی هستند که ریسک پذیر بوده اند و از شکست هایشان تجربه کسب کردند و باز هم تسلیم نشدند و ادامه دادند . اما انسان باهوش تر کسی است که از تجربه های دیگران درس می گیرداطلاعاتی که میخواهیم در اختیار شما کاربران عزیز بیگ اینکام بگذاریم اطلاعاتی است که شامل چندین سال تجربه و شکست های من در سرمایه گذاری هایپ بوده.

تنها با ریسک می توان پیشرفت کرد

در درجه اول باید بدانید تنها با ریسک میتوان پیشرفت کرد و به درآمدی معقول رسید زیرا کار بدون ریسک یعنی حقوق کارمندی و کارگری که هیچ پیشرفتی ندارد و به هیچ چیزی هم نخواهید رسید

وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه گذار ها و ثروتمندان دنیا میگوید من اولین سرمایه گذاری ام را در 11 سالگی انجام دادم و تا آن موقع داشتم زندگی خود را تلف میکردم. اگر راهی برای پول در آوردن در خواب پیدا نکنید تا لحظه مرگ باید بیگاری بدهید . یک راز بسیار بزرگ که تمامی افراد موفق دنیا به آن پی برده اند قدرت ریسک است.

ریسک با دیده سنجیده

کسب درآمد در راه بورس ارز دیجیتال هم یک راه دیگر بسیار پر درآمد استراتژی کاهش ریسک است که پس از یاد گیری آن میتوان فقط با حداقل 10 تا 15 میلیون سرمایه در ماه حداقل تا 5 تومان درآمد کسب کرد و باز هم باید ریسک پذیر بود کسب اطلاعات و داشتن استراتژی در هر کاری میتواند ریسک را به حداقل برساند وقتی چندین بار درآمد های عالی دلاری کسب کنید عاشق ریسک کردن می شوید و تازه جمله وارن بافت یک از بزرگترینثروتمندان و سرمایه گذاران دنیا که گفت:

قبل از ریسک کردنم در اولین سرمایه گذاری ام داشتم عمرم را تلف میکردم میشوید . ما برای افرادی که انتخاب کرده اند میخواهند ریسک پذیر باشند نکاتی را در ادامه آموزش میدهیم که میتواند کمک بسیار شایانی به آنها در زمینه سرمایه گذاری های هایپ کند و توصیه میکنیم حتما این نکات را جدی بگیرید.

تفکر مبتنی بر ریسک

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت از سال ۲۰۱۵ به بعد بر مبنای سه محور اساسی مورد بازنگری اساسی قرار گرفتند:

تفکر مبتنی بر ریسک

هر سه محور امروزه از موضوعات بسیار تاثیرگذار در دنیای کسب و کار و حتی زندگی شخصی هر یک از ما هستند.

تفکر مبتنی بر ریسک و یا #تمبر در مواقعی بصورت ناخودآگاه نیز در روزمره ما رعایت می شود و عدم رعایت آن متاسفانه به وفور در گوشه و کنار زندگی ما ایرانیان دیده می شود:

تصمیم به کاهش یکباره نرخ بهره بانکی در سال گذشته بدون توجه به عواقب آن

احداث سد در یک منطقه نمکی

دادن مجوز به ساختمانهای چندین و چند طبقه در خیابانهای با عرض کم

وابستگی برخی موضوعات استراتژیک در یک سازمان به یک شخص خاص که با خروج خود همه کس و همه چیز را دچار مشکل می کند

سفر به شهری دیگر بدون بررسی و کنترل شرایط آب و هوایی!

تفکر مبتنی بر ریسک به معنی، در نظر گرفتن پیامدهای هر تصمیم و پیش بینی اقدامات واکنشی قبل از اجرایی نمودن آن است، در واقع در این رویکرد می خواهیم از در تنگاقرار گرفتن و سوپرایز شدن جلوگیری کنیم.

در استاندارد ISO9001:2015 می بایست ریسکهای مرتبط با فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت را شناسایی و اقدامات واکنشی مرتبط با کاهش هر ریسک و یا بهره گیری از هر فرصت را تعیین و اجرا نماییم و در انتها اثربخشی اقدامات را اندازه گیری کنیم تا مطمئن شویم اقدامات موثر و اثربخش بوده اند.

الزامات مرتبط با ریسکها و فرصتها در یک سازمان (و البته فراتر از آن) مطابق الگوی تصویری زیر و فرم پیشنهادی ارائه شده می تواند محقق شود:

متناسب با فرآیندهای شناسایی شده در سازمان، ریسکها و فرصتهای هر فرآیند شناسایی شوند.

بر اساس اقداماتی که در رابطه با شناسایی ذینفعان و بالطبع آن شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان صورت گرفته است ، ریسکها و فرصتهای مرتبط با این امر شناسایی شوند.

در طرح ریزی اقدامات اصلاحی و پروژه های تغییر می بایست ریسکها و فرصتهای مرتبط قبل از تصویب و اجرا تعیین و از فبل راهکارهای واکنشی طرح ریزی گردند.

استراتژی کاهش ریسک

داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا استراتژی کاهش ریسک به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد

حد ضرر (Stop Loss)

مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.

حد ضرر

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.

استراتژی کاهش ریسک

کاهش ریسک در هر معامله

کاهش ریسک در هر معامله

در مقاله‌‌ی پیشین از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «ریسک ورشکستگی چیست؟» پرداختیم.، در این مقاله به شرح «کاهش ریسک در هر معامله» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

در علوم مهندسی، پدیده‌ی علمی این‌گونه تعریف می‌شود.: پدیده‌ی علمی پدیده‌ای است تکرارشونده و قابل‌اندازه‌گیری و اگر بتوان در هر پدیده در اثر تکرار رابطه‌ای پیدا کرد پس می‌توان نتیجه گرفت که می‌شود آن را کنترل کرد. حتی در سهام و بورس ایران یکی از پایه‌های اساسی در معامله‌گری یا Trade کنترل ریسک است. برای عملکرد بهتر در این زمینه باید به خوبی با بحث آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک آشنایی کافی داشته باشیم.

بهره‌گیری از آموزش مدیریت سرمایه و یا نرم افزار مدیریت سرمایه متناسب با سیستم معاملاتی باعث مدیریت و کنترل ریسک می‌شود. کنترل ریسک ضامن بقای شما در بازار است (بازار سهام، آتی سکه، بازارهای جهانی ارز و …). اگر ریسک کنترل‌شده‌ای نداشته باشیم و بدون هیچ برنامه‌ای ترید کنیم احتمال از دست دادن کل سرمایه در بازه‌ی بلندمدت بالا می‌رود. چرا که در مبحث ریسک ورشکستگی یکی از فاکتورهای مهم این فرمول میزان ریسک در هر معامله است.

01-کاهش ریسک در هر معامله

میزان ریسک یعنی اینکه با برخورد قیمت به Stop Loss یا حد ضرر یا SL چند درصد از سرمایه ما از دست می‌رود.؛ در مباحث مدیریت سرمایه درصد مطرح می‌شود نه عدد. چون‌که سرمایه می‌تواند استراتژی کاهش ریسک هر مقداری باشد و 1% همیشه به معنی یک درصد است.

پس هر چه میزان سرمایه درگیر در هر معامله کمتر شود خطر ریسک ورشکستگی شما کمتر و نتیجه آنکه احتمال باقی ماندن شما در بازار زیاد می‌شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا، فرض می‌کنیم:

مرز روانی یا ذهنی معامله‌گر 33% از کل حساب باشد.؛ استراتژی کاهش ریسک یعنی اینکه حداکثر، 33% از کل حساب ضرر کند تأثیری در رفتار معامله‌گر ندارد و اگر درصد ضرر بیشتر از 33% شود، معامله‌گر رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان می‌دهد مانند لات را بالا می‌برد، اصول خود را زیر پا می‌گذارد و…

پس در فرض ما 33% مرز روانی معامله‌گر است.

02-کاهش ریسک در هر معامله

حالا اگر معامله‌گر در هر ترید 1% از کل سرمایه را درگیر کند اگر حداکثر 40 معامله پشت سرهم ضرر کند، فقط 33% از کل سرمایه از دست می‌رود و برای به دست آوردن 33% باید 49.25% درصد سود کند تا 33% ضرر جبران شود. دقت کنید در مثال بالا 40 معامله پشت‌ سر هم عدد خیلی زیادی است چراکه، معامله‌گر ما حتی اگر تحلیل بلد نباشد و با سکه شیر یا خط کند بازهم در 40 بار حداقل 10 شیر می‌آید یعنی یک معامله سود ده.

حال برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:

03-کاهش ریسک در هر معامله

کاهش ریسک در هر معامله

احتمال اینکه 40 معامله پشت سر هم ضرر داشته باشیم خیلی کم است ولی احتمال اینکه 4 معامله پشت سر هم ضرر داشته باشیم حتی اگر حرفه‌ای هم باشیم بسیار زیاد است مثلاً زمانیکه شاخص کل بورس بر می‌گردد و شما 4 معامله روی 4 تا سرهم دارید و در هر معامله 10% از پول درگیر کرده‌اید نتیجه آنکه شاخص کل بر می‌گردد و هر 4 معامله با ضرر بسته می‌شود و متاسفانه 34.39% از کل سرمایه از بین می‌رود که باید 52.42% سود کنیم تا بتوانیم 34.39% سرمایه از دست رفته را بر گردانیم.

پس با افزایش ریسک در هر معامله ریسک ورشکستگی ما بالا می‌رود. البته با کاهش ریسک، سود هم می‌تواند کم شود. اما این شما هستین که باید تصمیم بگیرد با رفتار قمار گونه و شانسی معامله کنید یا با یک شیب ملایم صعودی و در کمال آرامش؟؟؟

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «Recovery Factor یا فاکتور بازیابی» می‌پردازیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.